• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1216 din data 2008-05-29
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1216

Şedinţa publică de la 29 Mai 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x

 

 

S-a luat în examinare recursul formulat de pârâta PRIMĂRIA COMUNEI E. împotriva sentinţei nr. 383 din 06 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit recurenta pârâtă PRIMĂRIA COMUNEI E. şi intimata reclamantă E. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că recursul a fost declarat în termen legal, că s-a depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art.302 C.p.c şi este scutit de taxa de timbru.

S-a referit că intimata reclamantă nu a depus întâmpinare.

S-a arătat că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform prevederilor art.242 alin.2 C.p.c.

Curtea, apreciind cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberări.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă :

Prin sentinţa nr. 383 din 06 martie 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a admis acţiunea reclamantei şi a obligat pârâta la plata concediului de odihnă pe anul 2007 indexat cu rata inflaţiei până în momentul achitării acesteia şi a primei de concediu aferentă anului 2007.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut că incidenţa în cauză a prevederilor art. 35 din M. 188/1999, reclamanta încadrându-se in cele 3 luni prevăzute de lege pentru a i se acorda c/v concediului de odihnă pe anul 2007, care nu a fost efectuat, însă nu din vina sa, ci datorită faptului că fiind contabil unitatea avea nevoie de aceasta la locul de munca şi fiind un drept al acesteia este legal să-i fie acordat.

Referitor la prima de concediu instanţa a reţinut că şi unitatea pârâtă este de acord cu acordarea acesteia, insa legea prevede ca în cazul in care nu se efectuează concediul de odihna petentei să i se achite atât concediul de odihnă cit şi prima de concediu care este reglementată de legea funcţionarilor publici, Legea 188/1999 cu modificările ulterioare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Primăria comunei E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenta a arătat că în mod greşit instanţa de fond a dispus plata concediului de odihnă pentru anul 2007 indexat cu rata inflaţiei, întrucât reclamanta are posibilitatea să efectueze concediul de odihnă pentru anul 2007 în cursul anului 2008.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate şi în raport de dispoziţiile art.3041 Cod pr. civilă, Curtea apreciază prezentul recurs ca fiind nefondat.

Potrivit dispoziţiilor art.23 alin.1 din O.G. nr.6/2007, la plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.

Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede că, funcţionarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin.(1) în luna decembrie.

Având în vedere dispoziţiile legale precitate, Curtea constată că în mod corect prima instanţă a apreciat că reclamanta era îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţia de concediu, precum şi de prima de concediu aferentă anului 2007.

Pentru considerentele arătate, întrucât nu există motive de modificare sau de casare a sentinţei, urmează ca în temeiul dispoziţiilor art.312 Cod pr. civilă să fie respins prezentul recurs ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

DECIDE

 

Respinge recursul formulat de pârâta PRIMĂRIA COMUNEI E. împotriva sentinţei nr. 383 din 06 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Mai 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. jud. M. (...)

Tehn.D.F.2ex 18 Iunie 2008

Jud. fond S.D./A.O.

Toate spetele


Sus ↑