• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 814 din data 2009-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 814/2009

Şedinţa publică de la 15 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...) D.

Grefier - G. E.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta – reclamantă D. B. împotriva sentinţei civile nr.29/CA din 29 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...), având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns recurenta-reclamantă D. B. care s-a identificat cu C.I. seria (...) eliberată de S.P.C.L.E.P. R la data de 23.01.2009 şi consilier juridic N. T. E. pentru intimaţii – pârâţi Comuna D. şi Primarul comunei D..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Instanţa constată că în cauză a promovat recurs reclamanta D. B., recurs declarat şi motivat în termen şi legal scutit de plata taxei de timbru în temeiul art.15 lit.a din Legea nr.146/1997. De asemenea, mai constată că recurenta a formulat în scris şi depus la dosar, în două exemplare, referiri şi apărări cu privire la întâmpinarea formulată de intimaţi, un exemplar de pe acestea fiindu-i înmânat reprezentantului intimaţilor.

Părţile arată că nu mai au cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat sau alte chestiuni prealabile, instanţa constată cauza în stare de judecată, acordând cuvântul pentru dezbateri.

Recurenta-reclamantă având cuvântul solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat, având în vedere că înscrisurile depuse de intimaţi(cererile sale de concediu), nu pot fi luate în considerare în raport de foile de pontaj de unde rezultă că nu şi-a efectua concediu legal de odihnă aferent anului 2007, această situaţie rezultând şi din procesul-verbal al şedinţei din data de 27.12.2006. În concluzie, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi pe fond, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul intimaţilor având cuvântul solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei recurate ca fiind legală şi temeinică, având în vedere că recurenta şi-a efectuat tot concediu de odihnă aferent anului 2007, dar fracţionat, fiindu-i plătite toate drepturile băneşti ce decurg ca urmare efectuării acestui concediu, inclusiv prima de vacanţă. Cu privire la daunele morale solicitate de recurenta-reclamantă solicită respingerea şi acestui capăt de cerere întrucât nu a fost probat.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

C U R T E A

-deliberând-

Asupra recursului contencios administrativ de faţă constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 29/CA/29 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul (...) a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta D. B. în contradictoriu cu pârâţii comuna D. prin primar şi primarul comunei D., acţiunea având ca obiect obligarea pârâţilor să-i acorde concediu de odihnă neefectuat în anul 2007, să-i plătească drepturile cuvenite ca indemnizaţie de concediu şi prima de vacanţă, precum şi daune morale în sumă de 10.000 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele :

Reclamanta a formulat la data de 15.11.2007 cerere pentru acordarea concediului de odihnă şi a drepturilor băneşti aferente acestuia pe anul 2007, cerere în referire la care a arătat că nu a primit nici un răspuns.

În perioada ianuarie-decembrie 2007 reclamanta a depus lunar „înştiinţări” primarului precum în anumite date este citată la instanţe judecătoreşti, prezenţa sa fiind obligatorie; de semnalat că primele cereri formulate în luna ianuarie se referă expres la acordarea unor zile din concediul de odihnă neefectuat – fila 60 - 15.01.2007şi fila 58 - 26.01.2007 pentru ca cererile din lunile ce au urmat să se limiteze doar la o simplă aducere la cunoştinţă a citării sale în diverse dosare.

Reclamanta nu a contestat că a absentat de la serviciu în zilele menţionate în cererile de la dosar şi respectiv că a încasat lunar salariul cuvenit.

Cererile menţionate sunt vizate a fi scăzute din concediul de odihnă pe anul 2007 şi totalizează mai mult de 25 zile.

Potrivit art. 22 din OG 6/2007: (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, respectiv pentru o vechime de peste 10 ani - 25 zile lucrătoare;

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

În acest context, faţă de multitudinea cererilor formulate de către reclamantă corect i s-a reţinut din concediul de odihnă întru-cât reclamanta nu se afla într-una din situaţiile prevăzute de art. 24 ce reglementează posibilitatea acordării unor zile de concediu plătite în afara concediului de odihnă : „funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare;

b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare”.

Obiecţiunile reclamantei privind lipsa rezoluţiilor pârâtului de pe cererile ce se află în posesia sa nu au putut fi reţinute deoarece nu este prevăzută obligativitatea rezoluţiei sefului ierarhic pe copia cererii ce se restituie, doar pentru a certifica data depunerii acesteia. Atâta timp cât cererile reclamantei nu se pot încadra la art. 24, cât timp a beneficiat de zile libere plătite (peste 25), aceasta nu poate invoca în favoarea sa prevederile privind modalitatea strictă de aprobare şi de fracţionare a concediului de odihnă. Cu privire la acest ultim aspect, după cum s-a arătata textul admite acordarea de fracţiuni mai mici de 15 zile lucrătoare.

În acest context a fost apreciată ca nefondată cererea privind acordarea concediului de odihnă neefectuat pe anul 2007 şi a drepturilor salariale cuvenite ; în ceea ce priveşte cerere referitoare la prima de concediu reţine că acesta a fost achitată (828 lei ) – fila 14, dispoziţie de plată din data de 31-01-2008; cererea privitoare la daune morale , de asemenea nu poate fi reţinută ca întemeiată, nefiind făcută proba certă a unui suportării unui prejudiciu moral atâta timp cât reclamanta a beneficiat de liberele solicitate, a încasat salariul şi s-a dispus plata primelor de vacanţă pentru anii 2007/2008.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, reclamanta D. B., scutit de plata taxei de timbru conform dispoziţiilor art. 15 lit. a din Legea 146/1997.

În motivarea recursului s-a arătat că au fost încălcate dispoziţiile art. 22 alin. 1, 6, ale art. 23 din O.G. 6/2007, ale art. 7 - 8 din H.G. 250/1992, ale art. 139 - 143 din Codul muncii şi ale art. 34 din Statutul funcţionarilor publici, prin înscrisurile depuse nefiind dovedită efectuarea concediului de odihnă, acordarea fracţionată a concediului de odihnă neputând fi condiţionată fără o justificare reală şi corectă, nedovedită în cauză. Cu privire la drepturile cuvenite pentru concediul de odihnă aferent anului 2007 s-a susţinut că nu au legătură cu cele acordate pentru anul 2008, nefiind depus la dosar documentul justificativ corespunzător.

Legal citaţi, intimaţii - pârâţi au fost reprezentaţi în faţa instanţei şi, prin întâmpinarea formulată, au solicitat respingerea recursului ca nefondat, concediu de odihnă aferent anului 2007 fiind acordat fracţionat, la cererile reclamantei justificate de necesitatea de a se prezenta la termenele şedinţelor de judecată pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată. Astfel, reclamanta a fost retribuită neîntrerupt, deşi nu a fost prezentă la serviciu un număr de 45 de zile, iar prima de vacanţă aferentă anului 2007 a fost achitată la data de 31 ianuarie 2008.

Examinând recursul promovat pentru motivele arătate, în condiţiile art. 304, 3041 Cod procedură civilă, instanţa îl apreciază ca fiind nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Efectuarea concediului de odihnă se realizează integral sau fracţionat, prin dispoziţiile art. 22 din O.G. 6/2007 fiind reglementate condiţiile de acordare şi modalitatea de plată a drepturilor băneşti corespunzătoare.

Din probatoriul cauzei rezultă că reclamanta a formulat în cursul anului 2007 un număr de 39 de cereri prin care aducea la cunoştinţă primarului că este citată de diferite instanţe şi autorităţi judiciare, cereri avizate favorabil, în baza cărora reclamanta a lipsit de la serviciu.

Având în vedere că funcţionarii au dreptul la zile de concediu plătit doar pentru situaţiile prevăzute de art. 22 şi 24 din O.G. 6/2007, fără ca printre acestea să se regăsească şi situaţia particulară a prezentării la diferite autorităţi judiciare, în mod legal a apreciat atât pârâtul, cât şi prima instanţă că reclamanta şi-a efectuat concediul de odihnă în mod fracţionat, pentru zilele menţionate, aceasta primind salariul corespunzător.

Invocarea de către reclamantă a metodologiei prevăzute de O.G. 6/2007, de H.G. 250/1992 este irelevantă în cauză, având în vedere că atât sub aspectul numărului de zile de concediu efectuate, cât şi al drepturilor băneşti primite nu a fost prejudiciată, dispoziţiile menţionate vizând modul de acordare a concediului, inclusiv în modalitatea de fracţionare, cât şi felul în care angajatorul trebuie să-şi organizeze activitatea referitoare la exercitarea în condiţii legale a dreptului la concediu.

Nici motivul privind drepturile cuvenite pentru concediu de odihnă aferent anului 2007 nu este fondat, având în vedere că reclamanta a primit salariul şi pentru zilele în care nu s-a prezentat la serviciu, precum şi prima de vacanţă corespunzătoare anului 2007, potrivit dispoziţiei de casă din 31 ianuarie 2008.

În consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi respins recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul contencios administrativ declarat de recurenta – reclamantă D. B. cu domiciliul în municipiul R, str. (...) . 5, . 2,parter, judeţul N împotriva sentinţei civile nr.29/CA din 29 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimaţii – pârâţi comuna D. şi Primarul comunei D., judeţul N, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,15 octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) D.

 

Grefier,

G. E.

 

Red. s. O. B.

Red. d.r. M.N./26.10.2009

Tehnored. Ş.D. 5 ex.

27 oct.2009

Toate spetele


Sus ↑