• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Ordonanta presedintiala. Recurs

Hotararea nr. 6636R din data 2009-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.6039/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.6636/R

Şedinţa publică de la 18 noiembrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) T.

GREFIER - E. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul Spitalul de Pneumoftiziologie C împotriva sentinţei civile nr.1127 din data de 26.08.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i – Secţia Civilă în dosarul nr(...) (2919/C/2009), în contradictoriu cu intimatul O. J. E., având ca obiect:”ordonanţă preşedinţială.”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns: recurentul Spitalul de Pneumoftiziologie C şi intimatul O. J. E..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează Curţii că s-a depus la dosar prin intermediul serviciului „registratură” al acestei secţii la data de 09.11.2009, cerere din partea recurentului Spitalul de Pneumoftiziologie C, prin care solicită judecarea pricinii în lipsă, conform art.242 pct.2 cod proc. civilă.

Curtea, având în vedere împrejurarea că recurentul, prin cererea depusă la dosar la data de 09.11.2009, a solicitat judecarea pricinii în lipsă, conform art.242 pct.2 cod proc. civilă şi constatând cauza în stare de judecată, o reţine spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă:

Prin sentinţa civilă nr.1127/26.08.2009 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i-Secţia Civilă a admis cererea formulată de reclamantul O. J. E. pe cale de ordonanţă preşedinţială, aşa cum a fost modificată, împotriva pârâtului Spitalul de Pneumoftiziologie C; a fost obligat pârâtul la încuviinţarea efectuării concediului de odihnă pentru reclamant începând cu data de 10 septembrie 2009; s-a luat act de renunţarea reclamantului la daune cominatorii de 500 lei; a fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 476 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că din enunţul art. 581 Cod procedură civilă, reiese ca ordonanţa preşedinţiala poate fi emisa daca sunt îndeplinite doua cerinţe: urgenta şi vremelnicia măsurii solicitate. Din cea de a doua cerinţa expres prevăzuta de C o d u l d e procedura civila se desprinde o a treia cerinţa ce a avut-o instanţa in vedere in deliberare, anume neprejudecarea fondului prin dispunerea măsurii solicitate.

Instanţa de fond a considerat că verificarea îndeplinirii condiţiilor de emitere a ordonanţei reprezintă chiar analizarea fondului, respectiv a temeiniciei cererii de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale.

In urma acestei analize, instanţa de fond a constatat ca este îndeplinit caracterul urgent al măsurii solicitate, în sensul că se impune încuviinţarea efectuării concediului de odihna in perioada solicitata de către reclamant paratului.

Din acest punct de vedere, in primul rând instanţa de fond a constatat comportamentul abuziv al paratului care, fără a avea o solicitare de modificare a programării concediului de odihna pentru anul 2009 din partea reclamantului, exigenta reglementata de dispoziţiile art. 10 alin. 2 din HG nr. 250/1992 republicata, a decalat in mod unilateral perioada de efectuare a concediului de odihna de către reclamant. Ca orice comportament abuziv si acesta se impune a înceta de urgenta.

Orice diferend juridic, nesoluţionat pe cale amiabila se soluţionează de către instanţele de judecata. Din acest motiv instanţa califica măsura paratului, de neîncuviinţare a efectuării concediului de odihna in perioada programata de către reclamant, drept una abuziva pentru încetarea căreia se justifica urgenta.

In al doilea rând, prima instanţă a constatat că reclamantul a antamat participarea la un congres de specialitate in străinătate, iar imposibilitatea de a participa la congres ar conduce la un prejudiciu cauzat prin comportamentul abuziv al paratului.

In ceea ce priveşte vremelnicia măsurii solicitate, instanţa de fond a constatat ca si aceasta cerinţa este îndeplinita. Ï. efectuării concediului de odihna in perioada programata va dăinui in timp pana la tranşarea neînţelegerilor juridice dintre parti de către instanţele de judecata, daca soluţionarea pe cale amiabila nu este posibila.

În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs motivat, recurentul-pârât Spitalul de Pneumoftiziologie C, recurs întemeiat în drept pe disp. art.143 din Legea nr.53/2003 şi pe disp. art.582 alin.1 Cod procedură civilă, criticând sentinţa pentru următoarele motive de nelegalitate şi netemeinicie:

În fapt, reclamantul a solicitat in data de 12.08.2009 efectuarea concediului de odihna in perioada 1.09-30.09.2009, iar conducerea unităţii i-a aprobat efectuarea concediului in perioada 15.09-30.09.2009 din următoarele motive :

- reclamantul a mai efectuat 30 de zile de concediu de odihna in perioada iunie-iulie 2009, fiind singurul medic din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie C care nu mai are zile de CO restante din anul 2008, efectuând pana la data de 12.08.2009 si 11 zile din CO pe anul 2009.

- cererea de concediu a reclamantului a fost decalată, pentru o buna desfăşurare a activităţii din Dispensarul TBC C, având in vedere faptul ca reclamantul a beneficiat de 30 de zile de CO in perioada iunie-iulie (in timpul sezonului estival), si alti medici au solicitat efectuarea unor zile de CO in perioada august-septembrie.

- Regulamentul de Ordine Interna prevede că intrarea in concediu se face pe baza unei cereri adresata angajatorului, aprobarea acesteia nefiind asa cum formulează reclamantul o simpla formalitate .

Recurentul a susţinut că la o astfel de decizie a contribuit si necesitatea implementării ultimelor indicaţii ale forurilor superioare privitoare la desfăşurarea si raportarea activităţilor antituberculoase, în perioada 24.08-15.09 2009 urmând să aibă loc supervizarea activităţilor antituberculoase din judeţ.

De asemenea, recurentul a mai arătat că în cererea din data de 12.08.2009, reclamantul nu a menţionat despre prezenţa sa la vreun congres internaţional si nici nu a făcut dovada achitării vreunei taxe de participare, fapt ce ar face îndeplinita cerinţa prevăzuta de art. 581 C. proc. Civ : „ instanţa va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara „.

Reclamantul nu a solicitat decât efectuarea a 30 zile de CO, fără să facă dovada că va pleca la vreun congres.

Mai mult decât atât, la cererea formulată în data de 12.08.2009 a primit răspuns in data de 13.08.2009, reclamantul având timpul necesar sa revină cu motivaţia pentru care solicita neapărat începerea concediului de odihna începând cu data de 1.09.2009.

Rezulta ca atare, a susţinut recurentul, că reclamantul revendică privarea de un drept pe care nu l-a adus la cunoştinţa angajatorului.

Recurentul a invocat prevederile art. 143 alin. 3, 4 din Legea nr. 53/2003 cu modificările si completările ulterioare, conform cărora, prin programare individuala se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul , iar în cadrul perioadelor de concediu prevăzute la alin.3, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare executării acestuia, obligaţie pe care salariatul nu a respectat-o.

Recurentul a susţinut că solicitarea reclamantului de a intra in concediu cu data de 1.09.2009 are la baza o programare a concediilor aferente anului 2009 făcuta la sfârşitul anului 2008, aceasta programare nefiind un act juridic si ca atare, nu produce efecte juridice, c o d u l m u n c i i neprevăzând sancţiuni pentru salariat sau angajator in cazul nerespectării acestor programări, pe cale de consecinţa, acţiunea era inadmisibila.

N. unităţii are obligaţia de a asigura o buna desfăşurare a activităţii in unitate, drept pentru care aprobă cererile de concediu ale salariaţilor astfel încât activitatea spitalului să decurgă in mod normal, iar raportările statistice către forurile superioare să fie date la termenele fixate.

Recurentul a precizat că a luat la cunoştinţa de plecarea la congres a reclamantului abia in instanţa.

Analizând sentinţa recurată, prin prisma criticilor formulate, Curtea reţine următoarele:

În mod corect instanţa de fond a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 cod proc. civilă pentru admiterea cererii de ordonanţă preşedinţială.

Astfel, în ceea ce priveşte urgenţa, aceasta rezultă din faptul că reclamantul urma să participe la un congres medical, începând cu data de 12.09.2009, iar înscrierea la acel congres s-a bazat pe planificarea concediilor de odihnă efectuată de recurent la sfârşitul anului precedent.

Curtea reţine că împrejurarea efectuării de către angajator a unei planificări a concediilor de odihnă pe întreg anul calendaristic. D. cu întreg personalul, este o aparenţă de drept ce operează în favoarea reclamantului, astfel că solicitarea lui de acordare a concediului de odihnă nu poate fi privită ca un act abuziv.

Faptul că ulterior au apărut elemente de natură a impune modificarea planificării iniţiale nu sunt de natură a demonstra că reclamantul a acţionat cu rea credinţă sau că şi-a constituit, pro causa, dovezi în sprijinul cererii de acordare a concediului la acea dată.

Dat fiind natura procedurii ordonanţei preşedinţiale, respectiv cerinţa neprejudecării fondului, Curtea apreciază că, odată constatată existenţa unei aparenţe a dreptului ce operează în favoarea contestatorului, în mod corect instanţa de fond a adoptat o măsură de natură a conserva existenţa acestui drept şi a înlătura o eventuală pagubă ce s-ar înregistra în patrimoniul reclamantului prin faptul că a fost împiedicat, ca în perioada concediului solicitat să participe la manifestarea medicală din străinătate.

Celelalte aspecte ce vizează motivele pentru care cererea de concediu a fost refuzată şi care justifică acţiunea managerului în vederea asigurării bunei funcţionări a secţiei din spitalul respectiv, sunt probleme ce antamează fondul cauzei şi exced limitelor procesuale în care cererea de ordonanţă preşedinţială poate fi analizată.

Pentru aceste motive, Curtea reţine că instanţa de fond a interpretat corect dispoziţiile legale, motiv pentru care, în baza art. 312 alin. 1 cod proc. civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-pârât SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE C împotriva sentinţei civile nr. 1127/26.08.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i – Secţia Civilă în dosarul nr(...) (2919/C/2009), în contradictoriu cu intimatul-reclamant O. J. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică,azi 18 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) T. (...)

 

GREFIER

N. E.

Red.: S.C.

Dact.: Z.G.

2 ex.18.12.2009

Jud.fond: T.F.

H..D.

Toate spetele


Sus ↑