• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1168 din data 2009-03-06
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 1168

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul Ţ. (...) împotriva sentinţei nr. 1585/09.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Primăria comunei E. M – Instituţia Primarului, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru intimata-pârâtă avocat ales E. T., cu împuternicire la dosar, lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că pricina a fost repusă pe rol, intimata-pârâtă dând curs solicitărilor instanţei, iar prin serviciul registratură recurentul-reclamant a depus concluzii scrise.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Avocat E. T. pentru intimata-pârâtă solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate drept temeinică şi legală potrivit întâmpinării.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l O l t, reclamantul Ţ. (...) a chemat în judecată pe Primarul comunei E. M solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la plata a 8 zile concediul de odihnă pentru anul 2007 şi a unor daune de 5% pentru fiecare zi întârziere nejustificată de la data depunerii cererii.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că a depus cererea nr.2681 din 17.07.2008 la Primăria E. M solicitând plata a 8 zile concediu de odihnă şi că ulterior la 5.09.2008 i s-a spus că nu a fost trecut pe statul de plată.

Reclamantul susţine că în anul 2006 nu şi-a luat decât două zile de concediu, în anul 2007 şi-a luat 8 zile din dreptul legal al anului anterior rezultând că pentru anul 2007 avea dreptul la 25 de zile concediu pe care nu le-a mai putut efectua deoarece începând cu data de 23.06.2008 a predat funcţia de primar în urma alegerilor din iunie 2008.

Pârâtul legal citat a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului susţinând că în urma cererii formulate de petent nr.2017/03.06.2008 i s-au acordat drepturile băneşti solicitate conform statului de plată din 3.07.2008.

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 1585 din 09 octombrie 2008 a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul U. (...) în contradictoriu cu pârâtul Paimarul comunei E. M.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamantul, prin cererea nr.2017/03.06.2008 înregistrată la Primăria comunei E. M a solicitat contravaloarea zilelor de concediu neefectuate respectiv 17 zile C.O pentru anul 2007 şi diferenţa pe anul 2008 rămasă neefectuată.

Din înscrisurile depuse de pârât în cauză, respectiv state de plată iunie 2008 a rezultat că reclamantul a primit contravaloarea a 17 zile C.O. pentru anul 2007 şi a 12 zile CO pentru anul 2008, semnând de primirea acestor sume pe statul de plată, astfel că pretenţiile reclamantului au fost achitate conform cererii formulate de acesta şi în raport de prevederile art.139 -141 şi 144 Codul muncii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs susţine că probele depuse de Primăria E. M sunt nerelevante deoarece nu demonstrează că a efectuat CO integral sau parţial pentru anul 2007, nu demonstrează că nu era corect să ia cele 8 zile din contul anului 2006 şi nu demonstrează faptul că au fost plătite cele 25 zile de CO pe anul 2007.

E. că a fost plătit pentru cele 17 zile de CO pentru anul 2007 din cele 25 de zile care i se cuveneau pentru fiecare an de activitate.

La data de 19 12 2008,intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţate de instanţa de fond.

Recurentul a depus la dosar copia carnetului de muncă.

La data de 23 01 2009 ,instanţa a emis adresă către intimata pârâtă solicitând să precizeze numărul de zile de concediu de odihnă efectuate de recurent în anul 2006 şi în anul 2007,intimata înaintând răspunsul la data de 12 02 2009.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Concediul de odihnă constituie una din formele timpului liber,a cărui necesitate şi însemnătate deosebită rezultă din conţinutul dispoziţiilor legale care îl reglementează,cât şi din practica raporturilor de muncă. Dreptul la concediul de odihnă este un drept garantat tuturor salariaţilor şi nu poate forma obiectul unei cesiuni,renunţări sau limitări(art.139 Codul muncii).

O componentă esenţială a dreptului muncii ,o reprezintă protecţia socială a muncii,ce cuprinde ,la rândul ei ,aspectele prevăzute în art.41 alin.2 din Constituţie ,printre care se regăseşte şi concediul de odihnă plătit.

Prin OG.nr.80/2003 s-a reglementat concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor.

Art. 1 alin.1 din OG.nr.80/2003 prevede că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului B, primarii şi viceprimarii au dreptul la un concediu de odihnă plătit pentru fiecare an calendaristic.

Conform art. 8 alin.1 preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului B, primarii şi viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare an.

(2) În cazuri excepţionale, cu aprobarea consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului B, respectiv a consiliului local, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot efectua concediul de odihnă şi în anul următor.

Deci regula este că se efectuează în natură concediul de odihnă în anul în curs sau în anul următor iar excepţia că va fi compensat în bani.

În cauză,recurentul reclamant a solicitat plata indemnizaţiei de concediu aferente celor 8 zile,concediu neefectuat în anul 2007.

Din adresa nr.591/09 02 2009 emisă de intimata pârâtă rezultă că recurentul ,în 2007 avea dreptul la 25 de zile de concediu de odihnă şi a solicitat compensarea în bani a 17 zile ceea ce înseamnă că au mai rămas 8 zile de concediu de odihnă cu privire la care intimata nu a făcut dovada că au fost efectuate în natură sau au fost compensate.

Este adevărat că pentru a-şi realiza finalitatea ,concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an şi numai excepţional se permite efectuarea concediului în anul următor dar recurentului reclamant i-a încetat mandatul de primar începând cu data de 18 06 2008 astfel că nu mai poate fi efectuat concediul de odihnă rămas din anul 2007 în anul următor şi devin incidente dispoziţiile legale privind compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

În raport de aceste aspecte,Curtea urmează în baza art.312 alin.2 Cod procedură civilă raportat la art.304 pct.9Cod procedură civilă,să admită recursul,să modifice sentinţa în sensul că va admite acţiunea şi va obliga pârâta la contravaloarea a 8 zile de concediu de odihnă aferentă anului 2007.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de reclamantul Ţ. (...) împotriva sentinţei nr. 1585/09.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Primăria comunei E. M – Instituţia Primarului, având ca obiect drepturi băneşti.

Modifică sentinţa, în sensul că admite acţiunea şi obligă pârâta să plătească reclamantului contravaloarea a 8 zile de concediu de odihnă aferentă anului 2007.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 martie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

Red. Jud. M.M.

3 ex/06 04 2009

j. fond: I.E.

M.N.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑