• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 634 din data 2009-04-07
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A COD OPERATOR 2928

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 634

Şedinţa publică din 7 aprilie 2009

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean T împotriva sentinţei civile nr. 3636 din 06.11.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l T i m i ş în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul Sindicatul Liber „Mama E.” al B. Maternali Profesionişti T.

La apelul nominal se prezintă pentru pârâta recurentă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, consilier juridic S. D. şi pentru reclamanta intimată, consilier juridic B. D. P., lipsă fiind pârâtul recurent Consiliul Judeţean T.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantul pârâtei recurente depune la dosar delegaţie de reprezentare, apoi se acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul pârâtei recurente solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul reclamantei intimate solicită respingerea recursului, menţinerea hotărârii recurate, fără cheltuieli de judecată.

 

CURTEA,

 

În deliberare, constată că prin sentinţa civilă nr. 3636 din 06.11.2008 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, s-a hotărât:

„Admite acţiunea civila precizata, formulata de reclamanta Sindicatul Liber „Mama E." al asistenţilor maternali profesionişti, cu sediul în T,(...), in numele si pentru asistenţii maternali profesionişti membrii ai sindicatului, împotriva piritei Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului T, cu sediul in T,(...) si a piritei Consiliul Judeţean T, cu sediul in T,(...).

Obliga pârâţii la plata către asistenţii maternali membrii ai Sindicatului Liber „Mama E." menţionaţi in tabelul anexa A la acţiune, a contravalorii concediilor de odihna cuvenite si neachitate acestora, aferent anilor 2006 si 2007 la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege, proporţionat cu numărul de zile de concediu de odihna neefectuat in natura.

Obliga pârâţii la plata către asistenţii maternali membrii ai Sindicatului Liber „Mama E." menţionaţi in tabelul anexa B la acţiune, a contravalorii concediilor de odihna cuvenite si neachitate acestora, aferent perioadei din anii 2005, 2006 si 2007 la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege, proporţionat cu numărul de zile de concediu de odihna neefectuat in natura.

Definitiva si executorie de drept.”

Considerentele sentinţei sunt următoarele:

„Din analiza actelor si lucrărilor dosarului, instanţa retine ca, parte din asistenţii maternali profesionişti, membrii ai reclamantei Sindicatul Liber „Mama E." al asistenţilor maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului T, in cursul anilor 2005, 2006 si 2007, nu au efectuat concediul legal de odihna, sens in care au promovat prezentul demers judiciar.

Asistenţii maternali profesionişti membrii ai reclamantei Sindicatul Liber „Mama E." al asistenţilor maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului T şi-au desfăşurat activitatea în baza unor contract individual de muncă încheiate pe perioadă determinată, iar in perioada 2005 - 2007 asistenţii maternali profesionişti au avut copii în plasament şi şi-au desfăşurat activitatea de creştere, educaţie, ocrotire şi îngrijire a copiilor primiţi, respectându-şi obligaţiile cuprinse în contractul individual de muncă.

In aceasta perioada, asistenţii maternali profesionişti nu au beneficiat efectiv de concediu de odihnă în natură, astfel că aceştia au desfăşurat activitatea efectivă şi continuă în interesul unităţii, având copii în plasament, respectiv încredinţare, potrivit I. 679/2003.

Este adevărat că potrivit art.141 pct. 4 Codul muncii compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

În speţa dedusa judecaţii, însă sunt aplicabile dispoziţiile unei legi speciale, respectiv Ordonanţa nr. 29 din 18 august 1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din Administraţia Publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediu de odihnă neefectuat.

Potrivit art. 1 salariaţii din cadrul administraţiei publice, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, care nu au efectuat, integral sau parţial concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv, sunt îndreptăţiţi să primească o compensare în bani corespunzătoare numărului de zile de concediu neefectuat, respectiv pentru anul 2005, sumele cuvenite si neachitate asistenţilor maternali profesionişti membrii ai sindicatului reprezentând contravaloarea concediului de odihna cuvenit si neachitat acestora, era scadent in cursul anului 2006, iar, raportat la data sesizării instanţei de judecata, anume 21.12.2006, excepţia invocata de pirita de S. 1 Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului T, anume e prescripţia dreptului la acţiune pentru anul 2003, raportat la disp. Art. 166 alin. 1 C.N. se priveşte ca neîntemeiată, uimind a fi respinsa.

Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că, compensarea prevăzută la art. 1 se acordă salariaţilor care nu au putut efectua concediul de odihnă programat sau reprogramat în următoarele situaţii printre care şi cea prevăzută la art. 2 lit. b din Ordonanţa nr. 29/18.08.1995, care prevede că dacă din motive întemeiate, prezenţa lor în cadrul unităţii a fost necesară pentru asigurarea funcţionării normale a serviciului.

Aceste dispoziţii legale sunt incidente în speţă, astfel că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la plata despăgubirilor băneşti pentru prejudiciul suferit ca urmare a neefectuării în natură a concediului de odihnă aferent pe perioada 2005 - 2007, context in care, Tribunalul urmează a admite acţiunea formulata de reclamanta Sindicatul Liber „Mama E." al asistenţilor maternali profesionişti, in numele si pentru asistenţii maternali profesionişti membrii ai sindicatului indicaţi in tabelele A si B ale acţiunii, cu consecinţa obligării pârâţilor la plata către asistenţii maternali membrii ai Sindicatului Liber „Mama E." menţionaţi in tabelul anexa A la acţiune, a contravalorii concediilor de odihna cuvenite si neachitate acestora, aferent anilor 2006 si 2007 la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege, proporţionat cu numărul de zile de concediu de odihna neefectuat in natura, de asemenea va obliga pârâţii la plata către asistenţii maternali membrii ai Sindicatului Liber „Mama E." menţionaţi in tabelul anexa B la acţiune, a contravalorii concediilor de odihna cuvenite si neachitate acestora, aferent perioadei din anii 2005, 2006 si 2007 la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege, proporţionat cu numărul de zile de concediu de odihna neefectuat in natură."

Pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean T au declarat recurs împotriva acestei sentinţe, motivarea acestora vizând, în sinteză, deopotrivă nelegalitatea sentinţei recurate, fiind greşit aplicată legea în cauză, niciunul dintre pârâţii recurenţi susţinându-se că nu datorează drepturile băneşti la care au fost obligaţi către reclamanţi asistenţi maternali reprezentaţi de Sindicatul Liber „Mama E.” al B. Maternali Profesionişti T.

Recursurile nu sunt fondate.

Analizând acţiunea civilă intentată în cauză prin prisma reglementărilor legale în vigoare şi cu raportarea probelor la aceste reglementări aplicabile în speţă, prima instanţă a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică; aceste caracteristici ale sentinţei recurate rezultă din motivarea acesteia, reprodusă mai sus în citat, pe care instanţa de control judiciar o validează.

Într-adevăr în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 141 alineat 4 din Codul muncii privind imposibilitatea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat, fără îndeplinirea condiţiei încetării prealabile a contractului individual de muncă, ci sunt aplicabile dispoziţiile OG nr. 29/1995, privind plata drepturilor ce li se cuvin şi membrilor de sindicat asistenţi maternali profesionişti, cum sunt reclamanţii în cauză, în calitatea lor de salariaţi ai Administraţiei Publice.

Aşadar, faţă de cele arătate mai sus şi potrivit cu dispoziţiile art. 312 (1) din C o d u l d e procedură civilă, recursurile vor fi respinse.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondate, recursurile pârâţilor Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Consiliul Judeţean T, împotriva sentinţei civile nr. 3636 din 06.11.2008 a T r i b u n a l u l u i T i m i ş, dată în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 07.04.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

 

 

Red. M.D./ 15.05.2009

Tehnored. D.I./2 ex/ 15.05.2009

Prima instanţă: T r i b u n a l u l T i m i ş

Jud. S. E., jud. J. J.

Toate spetele


Sus ↑