• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 242 din data 2010-02-16
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de Muncă

şi Asigurări Sociale

DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 242

Şedinţa publică din 16 februarie 2010

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de SINDICATUL PRO A.S. în numele membrilor de sindicat B. N., B. D., B. J., B. N., E. G., E. F., E. M., E. O., E. E., E. T., E. B., E. O., E. T., E. D., D. D., D. J., D. N., D. E., D. M., E. T. N., E. E., E. S., E. T., E. D., E. T., (...) E.,(...) N., G. M., H. J., H. J., H. N., H. D., H. N., I. N., J. T., J. N., J. B., E. M., E. M., L. G., M. N., M. D., M. N., M. N., M. M., M. F., M. C, M. F., N. F., N. B.,N. J., N. N., O. E., O. H., P. M., P. F., E. G., E. N., E. B., E. J., E. N., E. F., S. F., S. N., S. B., S. J., S. M., Ş. B., T. B. N., T. O., T. H., T. J., T. S.,T. E., T. S., U. E., U. N., U. G., U. N., V. N., V. E., E. F., E. J., E. E., E. N., CONSILIUL JUDEŢEAN C-S şi PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI C-S, împotriva sentinţei civile nr. 894/05 octombrie 2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Dată fără citarea părţilor.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din 11 februarie 2010; mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate potrivit încheierii aceleiaşi zile care face parte integrantă din prezenta decizie, când pronunţarea s-a amânat pentru data de 15 februarie 2010, respectiv 16 februarie 2010.

 

CURTEA,

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C S sub nr.604/115/04.03.2009, B. N., B. D., B. J., B. N., E. G., E. F., E. M., E. O., E. E., E. T., E. B., E. O., E. T., E. D., D. D., D. J., D. N., D. E., D. M., Damina T. N., E. E., E. S., E. T., E. D., E. T., E. E., E. N., G. M., H. J., H. J., H. N., H. D., H. N., I. N., J. T., J. N., J. B., K. M., K. M., L. G., M. N., M. D., M. N., M. N., M. M., M. F., M. Constanta, M. F., N. F., N. B., N. J., N. N., O. E., O. H., P. M., P. F., E. G., E. N., E. B., E. J., E. N., E. F., S. E., S. N., S. B., S. J., S. M., Ş. B., T. B. N., T. O., T. H., T. J., T. S., T. E., T. S., U. E., U. N., U. G., U. N., V. N., V. E., E. F., E. J., E. E. şi E. N. reprezentaţi prin SINDICATUL ,,PRO A.S.’’ au chemat în judecată pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului C-S şi Consiliul Judeţean C-S, solicitând instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtelor la alocarea, calcularea şi plata despăgubirilor băneşti pentru prejudiciul suferit de asistenţii maternali profesionişti, membri ai sindicatului, urmare a neefectuării în natură, din motive neimputabile acestora, a concediului de odihnă aferent perioadei din anii 2005-2009 şi în continuare până la încetarea contractului individual de muncă, despăgubiri stabilite din motive de echitate şi similitudine la nivelul indemnizaţiei de concediu cu sporurile permanente prevăzute de lege, proporţional cu numărul de zile de concediu de odihnă neefectuat în natură pentru aceeaşi perioadă, sume actualizate în funcţie de rata inflaţiei; obligarea pârâţilor la alocarea, calcularea şi plata retroactivă către asistenţii maternali profesionişti, membri ai sindicatului Pro A.S., pe perioada 01.03.2006-prezent şi viitor, a sumelor de bani pentru nevoi personale ce se cuveneau copiilor şi tinerilor ocrotiţi de asistenţii maternali profesionişti, astfel: a) 21 lei până în data de 31.12.2007, respectiv 28 lei de la 01.01.2008 pentru copii care urmează o formă de învăţământ recunoscută de lege, b) 31,5 lei până în data de 31.12.2007, respectiv 42 lei de la 01.01.2008 pentru copiii cu handicap, infestaţi I. sau bolnavi T., sume actualizate cu rata inflaţiei; obligarea D.G.A.S.P.C. C-S să comunice sindicatului statele de plată cu calculul individualizat per fiecare asistent maternal profesionist a sumelor aferente.

Prin precizarea de acţiune înregistrată prin Serviciul Registratură la data de 09.06.2009, reclamanţii au solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârât, şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean C-S, în calitate de ordonator principal de credite.

În motivarea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, se arată că asistenţii maternali profesionişti menţionaţi în tabelele anexă, membri ai Sindicatului Pro A.S., şi-au desfăşurat activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, în perioada 2005-2008, beneficiind de o parte din drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii ( art.8 alin.1 din I. nr.217/1998, art.8 alin.1 din HG nr.679/2003 şi OUG nr.26/1997 republicată cu modificările şi completările ulterioare ).

Se învederează că, în perioada 2005-2008, asistenţii maternali profesionişti au avut copii în plasament şi au desfăşurat activitatea de creştere, educaţie, ocrotire şi îngrijire a copiilor primiţi, respectându-şi obligaţiile cuprinse în fişa postului, asigurând funcţionarea normală a activităţii instituţiei.

Pârâta I D.G.A.S.P.C. C-S a acordat asistenţilor maternali profesionişti reclamanţi numai scriptic concediul de odihnă, consemnând în foile de prezenţă ( pontaj ) şi statele de plată zilele de concediu de odihnă, salariaţii menţinându-şi în această perioadă copiii primiţi şi toate obligaţiile cuprinse în fişa postului.

Se arată că prin soluţia angajatorului de a solicita acordul asistenţilor maternali profesionişti de menţinere a copiilor aflaţi în plasament şi în perioada în care erau pontaţi ca fiind în concediu de odihnă, practic au fost împiedicaţi de a beneficia efectiv de concediu de odihnă în natură în anii 2005-2008.

Pentru prejudiciul suferit ca urmare a neefectuării în natură din motive neimputabile lor a concediului de odihnă aferent anilor 2005-2008 au solicitat obligarea pârâtei la despăgubiri într-un cuantum ce urmează a se stabili funcţie de nivelul indemnizaţiei de concediu cu sporurile permanente calculate conform prevederilor legale din perioada respectivă proporţional cu numărul de zile de concediu de odihnă neefectuat în natură, actualizat în raport de rata inflaţiei.

În conformitate cu art.1 alin.2 şi art.2 alin.3 şi 4 din Legea nr.326/08.07.2003, solicită şi realizarea drepturilor menţionate, respectiv plata sumei de 21 lei până la 31.12.2007 şi 28 lei de la 01.01.2008 pentru copii care urmează o formă de învăţământ recunoscută de lege şi 31,5 lei până la 31.12.2007, respectiv 42 lei de la 01.01.2008 pentru copiii cu handicap, infestaţi I. sau bolnavi T..

În drept, invocă prevederile art.248 alin.3, art.283 alin.1 lit.c din Legea nr.53/2004, art.64 şi art.68 lit.a din Legea nr.168/1999, art.28 din Legea nr.54/2003, art.22 din OG nr.137/2000, art.38 şi 39 din Legea nr.53/2004, prevederile art.41 alin.2 din Constituţie, HG nr.250/1992 republicată, HG nr.679/2003, art.20 din OUG nr.26/1997 republicată.

Pârâta D.G.A.S.P.C. C-S a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă şi parţial prescrisă sub aspect extinctiv, iar pe fond ca netemeinică. Pârâta arată că nu există identitate între persoana reclamantului Sindicatul Pro A.S. şi cei care sunt titularii drepturilor solicitate, dar şi că între Sindicatul Pro A.S. şi D.G.A.S.P.C. C-S nu există şi nu a existat nici un raport juridic obligaţional.

Se învederează că sindicatul reclamant nu a făcut dovada momentului dobândirii calităţii de membrii în sindicatul respectiv a asistenţilor maternali profesionişti la care se referă şi nici că angajaţii din cadrul D.G.A.S.P.C. C-S au calitatea de membri ai sindicatului reclamant.

Invocând dispoziţiile art.283 alin.1 lit.c din Codul muncii, pârâta arată că pretenţiile reclamate sunt parţial prescrise.

În legătură cu al doilea petit al acţiunii, pârâta arată că a plătit drepturile prevăzute de Legea nr.326/2003, putând dovedi aceasta în măsura în care se precizează la care anume asistent maternal profesionist se referă.

În privinţa indexării cu 50% a sumelor de nevoi personale pentru copiii cu handicap, infestaţi cu I. sau bolnavi T. solicitarea nu are suport legal, indexarea aplicându-se doar sumelor necesare pentru dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare iniţială, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive.

În ce priveşte solicitarea reclamanţilor reprezentaţi de sindicat prin care se solicită comunicarea către sindicat a statelor de plată cu calculul individualizat pentru fiecare asistent maternal profesionist a sumelor aferente, pârâta o consideră abuzivă.

Pârâtul II Consiliul Judeţean C-S a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, calitate care aparţine, de regulă, în raport de cel faţă de care se poate realiza interesul dedus judecăţii.

În al doilea rând invocă prescripţia dreptului la acţiune în conformitate cu art.283 alin.1 lit.c din Codul muncii, precizând că, în raport de data introducerii acţiunii, la 03.03.2009, reclamanta a depăşit termenul de 3 ani de la naşterea dreptului la acţiune, socotit ca începând din 2005.

În drept, invocă dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, art.137 alin.1 Cod procedură civilă, Legea nr.168/1999, art.3 din Decretul nr.167/1958 şi art.242 alin.2 Cod procedură civilă.

Pârâtul III Preşedintele Consiliului Judeţean C-S nu a formulat întâmpinare în cauză.

Prin sentinţa civilă nr. 894 din 05.10.2009, Tribunalul C S a admis în parte acţiunea formulată reclamanţii şi a obligat pârâta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI C-S să acorde reclamanţilor o compensare în bani corespunzătoare numărului de zile din concediul de odihnă neefectuat în anii 2005-2009, actualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, şi a respins restul petitelor formulate.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul C S a reţinut următoarele:

În ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune constată că aceasta este neîntemeiată, având în vedere dispoziţiile art.141 alin.1 şi 2 din Codul muncii conform cu care concediul de odihnă se efectuează, de regulă, în fiecare an şi, prin excepţie, în cazuri expres prevăzute de lege, în anul următor. Faţă de împrejurarea efectuării concediului de odihnă pentru anul 2005 şi anul 2006, dreptul material la acţiune urmează a fi socotit născut abia din anul 2006, drept pentru care va respinge excepţia invocată.

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a sindicatului, potrivit Statutului sindicatului liber al salariaţilor din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, art.9 lit.b, printre îndatoririle sale este prevăzută ,,obligaţia de a reprezenta membri de sindicat în faţa conducerii instituţiilor şi în faţa altor organe de stat şi a altor instituţii’’. Chiar dacă, potrivit art.28 alin.1 din Legea nr.54/2003, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula în nume propriu acţiuni în justiţie şi de a acţiona în numele şi interesul membrilor pentru realizarea drepturilor acestora, calitatea de a sta în proces ca reclamanţi o au salariaţii, deoarece instanţa va stabili existenţa sau inexistenţa unor drepturi în favoarea acestora.

Împrejurarea că în cuprinsul cererii de chemare în judecată nu au fost nominalizaţi membri de sindicat în numele cărora s-a acţionat, nu atrage lipsa calităţii procesuale active, deoarece tabelul cuprinzând titularii acţiunii a fost ulterior depus de către sindicat. De asemeni, odată cu tabelul menţionat au fost depuse ,,adeziunile’’ reclamanţilor prin care s-au înscris în sindicat.

Pe fond, se reţine că, în perioada 2005-2008, asistenţii maternali profesionişti reclamanţi au avut copii în plasament şi şi-au respectat obligaţiile rezultând din contractul individual de muncă şi convenţia anexă, beneficiind de drepturile legale. Reclamanţii au solicitat pârâtei I să petreacă concediul legal de odihnă separat de copil, iar, pe de altă parte, reprezentanţii D.G.A.S.P.C. C-S au solicitat asistenţilor maternali profesionişti să menţină copilul aflat în plasament şi în perioada în care aceştia erau pontaţi în concediu de odihnă.

În concluzie, asistenţii maternali profesionişti au fost pontaţi ca fiind în concediu de odihnă şi li s-au plătit pe această perioadă drepturile cuvenite, mai puţin ,,indemnizaţia de concediu’’. Având în vedere caracterul special al contractului individual de muncă al asistenţilor maternali profesionişti cât şi dispoziţiile art.10 lit.f din HG nr.679/2004, raporturile de muncă născute în temeiul acestui contract au ca principal scop protejarea interesului copilului dat în plasament asistenţilor maternali profesionişti, astfel încât ocrotirea de care trebuie să beneficieze minorul încredinţat în plasament trebuie să subziste chiar şi în perioada concediului de odihnă al asistenţilor maternali profesionişti. Astfel fiind, în prezenţa unui contract de muncă cu totul special, problema efectuării concediului de odihnă separat de copilul încredinţat în plasament nici nu ar trebui pusă în discuţie, prezenţa copilului încredinţat asistentului maternal profesionist pe perioada raporturilor de muncă fiind de esenţa ( natura ) contractului astfel încheiat.

Având în vedere dispoziţiile art.141 din Codul muncii, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, iar potrivit alin.2, numai prin excepţie este permisă efectuarea concediului de odihnă în anul următor şi numai în situaţii expres prevăzute de lege.

Potrivit art.141 alin.4 din Codul muncii, ,,compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului de muncă’’.

În raport de aceste dispoziţii legale, efectuarea în natură a concediului de odihnă neefectuat în cursul unui an este permisă cel mai târziu în anul imediat următor. În speţă, reclamanţii nu au făcut dovada că au solicitat în cursul anului 2006 efectuarea concediului rămas neefectuat în anul 2005 şi nici că au solicitat efectuarea în cursul anului 2007 concediul de odihnă rămas neefectuat în anul 2006 şi, tot astfel, în anul 2008 concediul pentru 2007.

Nici în ce priveşte compensaţia cu bani a concediului de odihnă pe ultimii 3 ani nu este posibilă, în temeiul art.141 alin.4 Codul muncii, în cauză nefiind îndeplinită condiţia încetării contractului individual de muncă.

În cauză nu sunt aplicabile nici prevederile art.2 din OG nr.29/1995, abrogată implicit prin Legea nr.53/2003 care abrogă Legea nr.6/1992, ordonanţa fiind dată în aplicarea acestei legi. Însă, având în vedere dispoziţiile art.27 din OUG nr.137/31.08.2000 actualizată, precum şi practica judiciară în materie, tribunalul va admite capătul de cerere având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru ultimii 3 ani, 2005-2008, pentru neplata indemnizaţiei de concediu, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Totodată, va respinge cererea privind acordarea acestor compensaţii ( echivalentul concediului de odihnă de care vor beneficia reclamanţii ) pe viitor până la încetarea contractului individual de muncă, deoarece instanţa nu poate dispune pentru viitor.

În ce priveşte petitul vizând calcularea despăgubirilor solicitate prin includerea sporurilor permanente de 15% pentru încordare psihică foarte ridicată şi condiţii de muncă deosebite, de 15% pe perioada în care au în plasament sau încredinţare cel puţin 2 copii şi de 25 % pentru fiecare copil cu handicap, dizabilităţi, infestaţi I. sau bolnavi T. încredinţaţi ori primiţi în plasament, tribunalul urmează a-l respinge ca nedovedit.

În temeiul art.1169 Cod civil, reclamanţii prin reprezentantul Sindicatul Pro A.S. se cuvenea a preciza cel puţin pentru fiecare asistent maternal profesionist situaţia în care se încadrează şi sporul care se cuvine a fi aplicabil, funcţie de această situaţie. Astfel, nefiind dovedit în nici un mod că reclamanţii deţin în plasament cel puţin 2 copii, ori că, copilul încredinţat suferă de handicap ori dizabilităţi, tribunalul va respinge acest petit.

În privinţa petitului 3 referitor la plata drepturilor salariale către asistenţii maternali profesionişti pe perioada 01.03.2006-până în prezent cât şi pentru viitor a sumelor de bani pentru nevoi personale cuvenite copiilor şi tinerilor ocrotiţi de asistenţii maternali profesionişti, tribunalul îl va respinge câtă vreme în cauză nu s-au indicat în concret reclamanţii care deţin copii şi tineri aflaţi în situaţia vizată de text.

În privinţa petitului 4 al acţiunii, tribunalul îl va respinge, pârâta D.G.A.S.P.C. C-S neavând obligaţia legală de a furniza informaţii şi date privind propria activitate.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii şi pârâţii.

În recursul declarat de reclamanţi, aceştia au solicitat modificarea sentinţei în sensul obligării pârâţilor la alocarea calcularea şi plata despăgubirilor băneşti pentru prejudiciul suferit de asistenţii maternali profesionişti, urmare a neefectuării în natură din motive neimputabile acestora a concediului de odihnă, obligarea pârâţilor la alocarea calcularea şi plata retroactivă către asistenţii maternali pe perioada 01.03.2006 – prezent şi viitor a sumelor de bani pentru nevoi personale.

În motivarea recursului, reclamantul a a invocat HG 679 şi faptul că este interzisă de lege orice convenţie sau tranzacţie prin care se renunţă în tot sau în parte la dreptul la concediul de odihnă.

Recurenţii Consiliul judeţean C S şi preşedintele Consiliului judeţean C S au solicitat modificarea în tot a sentinţei recurate. În motivarea recursului, au arătat că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean C S, precum şi faptul că nu este permisă compensarea în bani a concediului de odihnă decât în cazul încetării contractului individual de muncă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299, 304 pct. 7 şi 9, art. 304 ind. 1, 305, 306 pct. 2 Cod procedură civilă.

Recurenta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului C S a solicitat casarea sentinţei recurate.

Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate de recurenţi, Curtea constată următoarele:

Cu privire la plata concediului de odihnă neefectuat se constată, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei în recurs, că reclamanţii prin cererea de acordare a concediului de odihnă au menţionat că pe perioada concediului copilul rămâne la aceştia. Contractul individual de muncă al asistentului maternal profesionist este un contract atipic, guvernat de HG 679/2003. Astfel art. 10 lit. f din HG 679/2003, stabileşte că asistentul maternal profesionist trebuie să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator. Menţionarea în cuprinsul cererilor de concediu că pe perioada concediului de odihnă copilul rămâne în familia asistentului maternal, nu reprezintă decât respectarea obligaţiei legale stabilită în sarcina asistentului maternal. Pentru aceste motive, recursurile pârâţilor sunt întemeiate, fiind incident motivul de modificare prevăzut de art. 304 ind. 9 din C o d u l d e procedură civilă.

În ceea ce priveşte petitul privind obligarea pârâţilor la alocarea, calcularea şi plata retroactivă către asistenţii maternali profesionişti, membri ai sindicatului Pro A.S., pe perioada 01.03.2006-prezent şi viitor, a sumelor de bani pentru nevoi personale ce se cuveneau copiilor şi tinerilor ocrotiţi de asistenţii maternali profesionişti, astfel: a) 21 lei până în data de 31.12.2007, respectiv 28 lei de la 01.01.2008 pentru copii care urmează o formă de învăţământ recunoscută de lege, b) 31,5 lei până în data de 31.12.2007, respectiv 42 lei de la 01.01.2008 pentru copiii cu handicap, infestaţi I. sau bolnavi T., sume actualizate cu rata inflaţiei, se constată că acesta a fost respins cu motivarea că acesta nu a fost dovedit, fără a se fi administrat însă probe în acest sens. Sub acest aspect, Curtea constată că pronunţarea asupra unui capăt de cerere fără a se fi administrat probe cu privire la acesta echivalează cu nepronunţarea asupra fondului, hotărârea fiind supusă casării conform art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 pct. 5din C o d u l d e procedură civilă.

Cum în cauza de faţă au intervenit atât motive de casare cât şi de modificare a sentinţei recurate, Curtea în temeiul art. 312 alin 3 teza finală cod procedură civilă, pentru a se asigura o judecată unitară, Curtea va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza la rejudecare Tribunalului C S.

Instanţa de rejudecare va administra probe cu privire la numărul copiilor daţi în plasament, situaţia medicală a acestora, precum şi orice alte probe rezultate din dezbateri.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursurile declarate de reclamantul Sindicatul Pro A.S. şi pârâţii Consiliul Judeţean C-S şi Preşedintele Consiliului Judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului C-S împotriva sentinţei civile nr. 894/5.10.2009 pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...).

Casează sentinţa şi trimite cauza la rejudecare.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 februarie 2010.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

GREFIER,

(...) (...)

 

 

Red. D.E. / 25.03.2010

Tehnored D.P. /25.03.2010/6 ex/4 com.

Prima instanţă: U. M. şi E. S. – Tribunalul C-S

Decizia se comunică:

reclamantul Sindicatul Pro A.S.

pârâtul Consiliul Judeţean C-S

pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean

pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului C-S

Toate spetele


Sus ↑