• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 8939 din data 2008-10-15
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8939

 

Şedinţa publică de la 15 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta Primăria Comunei E. – Instituţia Primarului, împotriva sentinţei civile nr.1344/13.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator Ş. N., având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns intimatul contestator, lipsind recurenta pârâtă.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează excepţia tardivităţii recursului, după care, instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii recursului.

Intimatul contestator solicită respingerea recursului ca tardiv.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i la data de 23.07.2007 contestatorul Ş. N. a solicitat în contradictoriu cu intimata Primăria comunei E. anularea Dispoziţiei nr.1256 din 18.06.2006, în temeiul căreia a fost concediat potrivit dispoziţiile art.61 lit. a Codul muncii, reintegrarea pe postul deţinut anterior şi obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu rata inflaţiei, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.

A criticat dispoziţia contestată atât sub aspectul legalităţii, arătând că au fost încălcate prevederile art. 62 al.2 Codul muncii, precum şi sub aspectul temeiniciei, susţinând că cele reţinute în sarcina sa nu sunt reale.

A mai arătat că în mod greşit s-a reţinut că în intervalul 11.06.2007-15.06.2007 a lipsit nemotivat de la locul de muncă şi aceasta întrucât depusese la conducerea unităţii cerere pentru acordarea concediului de odihnă, cerere ce fusese aprobată verbal.

În apărare, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

La termenul din 09.10.2007 contestatorul a solicitat administrarea probei cu interogatoriu, probă ce a fost admisă şi administrată de către instanţă.

Prin sentinţa civilă nr.1301/06.11.2007instanţa a admis contestaţia formulată, a anulat Dispoziţia nr. 1256/18.06.2007, a dispus reintegrarea contestatorului şi a obligat intimata să plătească acestuia despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă.

Pentru a proceda astfel instanţa a concluzionat că intimata a procedat la concedierea contestatorului în mod nelegal, fără a ţine seama că acesta se afla în concediu de odihnă, că cererea acestuia de acordare a concediul de odihnă a fost în mod nelegal respinsă şi că, astfel, perioada în care acesta nu s-a prezentat la serviciu nu a constituit o lipsă nemotivată, ci că, în fapt, salariatul se afla în concediu legal de odihnă.

Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs intimata, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia civilă nr.1090/07.03.2008 Curtea de A P E L C R A I O V A a admis recursul promovat şi a casat sentinţa trimiţând cauza spre soluţionare aceleiaşi instanţe.

În rejudecarea ei, analizând cauza prin prisma motivelor de casare, instanţa a solicitat intimatei să comunice dovada comunicării în scris a motivelor pentru care nu a fost aprobată cererea de concediu de odihnă formulată de contestator, dovada comunicării către acesta a sarcinilor e serviciu restante şi neîndeplinirea până la data formulării cererii de concediu de odihnă precum şi măsurile ce au fost dispuse ca urmare a constatării neefectuării în termen a lucrărilor la care s-a făcut referire în dispoziţia contestată.

Totodată s-a dispus prelungirea probatoriului, contestatorul depunând la dosarul cauzei adresa nr. 1142/21.05.2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară M.

Prin sentinţa nr.1344 din 13 iunie 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a admis acţiunea formulată de reclamant; a anulat Dispoziţia nr.1256/18.06.2007 emisă de pârâtă şi a dispus reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior emiterii dispoziţiei.

A obligat pârâta să plătească reclamantului despăgubiri egale cui salariile de bază indexate, majorate şu indexate de la data desfacerii contractului de muncă şi până la data reintegrării efective.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Contestatorul Ş. N. a fost salariatul intimatei Primăria comunei E. în funcţia de inspector (inginer agronom) potrivit contractului individual de muncă nr.1461/2006.

Cu începere din 4.06.2007, contestatorul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă, fapt dovedit de certificatul de concediu medical seria (...) nr.(...) (fila 8 dosar), incapacitate de muncă ce s-a prelungit până în 10.06.2007.

Cum salariatul nu-şi efectuase integral concediul de odihnă aferent anului 2006, fiind rechemat pentru soluţionarea unor probleme urgente ale angajatorului, fapt dovedit de adresa nr. 5989/20.12.2006 (fila 9 dosar), prin cererea nr. 3007/6.06.2007, acesta a solicitat conducerii unităţii să-i aprobe efectuarea, în continuare, a concediului de odihnă rămas neefectuat.

Pentru a justifica această cerere, contestatorul a invocat starea precară a sănătăţii sale, precum şi faptul că cererea de concediu odihnă îi fusese aprobată anterior.

Prin rezoluţia aplicată în aceeaşi dată, anume 6.06.2007, conducerea unităţii nu a aprobat salariatului efectuarea concediului de odihnă aferent anului anterior, iar apoi, prin Dispoziţia nr.1256/18.06.2007 a dispus concedierea acestuia, reţinând că în intervalul 11 – 15.06.2007, acesta a absentat nemotivat de la locul de muncă.

Măsura dispusă este apreciată de către instanţă ca neîntemeiată, urmând a se dispune anularea ei pentru următoarele considerente:

Potrivit art.287 Codul muncii, angajatorul are obligaţia să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare, sarcina probei revenindu-i.

In speţa de faţă, angajatorul nu a dovedit că i-a comunicat salariatului faptul că cererea sa de acordare a concediului de odihnă a fost respinsă.

Deşi, faţă de data formulării acesteia, respectiv 06.06 şi data solicitării acordării concediului de odihnă, anume 11.06.2007, exista un interval de timp suficient pentru ca această comunicare să aibă loc.

Mai mult, salariatul solicitase continuarea efectuării concediului de odihnă după rechemare, rechemare ce poate afecta efectuarea concediului de odihnă potrivit art.146 al.2 Codul muncii numai în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente.

Angajatorul, după dispariţia situaţiei prevăzute de textul de lege anterior anunţat, avea obligaţia de a garanta efectuarea concediului de odihnă în natură, cu atât mai mult cu cât art.139 al.2 Codul muncii arată că dreptul la concediul de odihnă nu poate forma obiectul vreunei acţiuni sau limitări.

În atare condiţii şi cum intimata nu a putut dovedi prelungirea unor interese urgente pentru o perioadă mai mare de 6 luni, aceasta avea obligaţia de a acorda salariatului zilele de concediu de odihnă neefectuate, fără a mai fi necesară o cerere din partea solicitantului.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că intervalul de timp cuprins între 11 şi 15.06.2007 nu reprezintă o absentare nemotivată de la locul de muncă a salariatului, acesta în fapt, efectuându-şi concediul de odihnă legal.

Cât priveşte neîndeplinirea sarcinilor de serviciu reţinute în culpa contestatorului instanţa constată că intimata, deşi avea obligaţia de a proba cele susţinute, potrivit prevederilor art. 287 Codul muncii, nu a înţeles să depună dovezile în apărarea sa, nerăspunzând adresei înaintate de instanţă.

Mai mult, din cuprinsul adresei nr. 1142/21.05.2008, emisă de Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară M, se reţine că nu au existat disfuncţionalităţi şi erori în întocmirea titlurilor şi planurilor parcelare, adresa fiind emisă chiar la solicitarea contestatorului.

Astfel, faţă de cele arătate mai sus instanţa constată că nu există culpă a contestatorului, decizia contestată fiind netemeinică, motiv pentru care în speţă sunt incidente prevederile art. 78 (1) şi (2) Codul muncii.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa constată întemeiată acţiunea, anulează Dispoziţia nr. 1256/18.06.2007 şi pe cale de consecinţă dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior emiterii dispoziţiei şi obligă intimata să-i plătească acestuia despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la data reintegrării efective.

Intimata Primăria Comunei E. Jud.M a formulat recurs împotriva sentinţei nr.1344/2008 a T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând casarea acesteia şi rejudecarea cauzei.

Este criticată sentinţa în esenţă pentru omisiunea instanţei de a avea în vedere faptul că măsura concedierii a fost determinată de încălcarea de către contestator a obligaţiilor de serviciu, solicitând concediu de odihnă ce nu i-a fost aprobat pentru că era absolut necesar să definitiveze lucrări ce constituiau obligaţie de serviciu.

Analizând însă dacă recursul a fost formulat în termenul legal de 10 zile prevăzute de art.80 din Legea nr.168/1999, excepţie care face de prisos cercetarea motivelor de recurs conf.art.137(1) c.pr.civ., Curtea constată că recursul a fost depus peste termenul legal prevăzut de textul suscitat şi în consecinţă este apreciat ca tardiv deoarece hotărârea io-a fost comunicată la 10.,07,.2008, iar recursul a fost formulat şi depus la 29.,07.2008, termenul legal fiind astfel depăşit.

În consecinţă, Curtea apreciază recursul ca fiind tardiv formulat şi va fi respins în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca tardiv recursul formulat de pârâta Primăria Comunei E. – Instituţia Primarului, împotriva sentinţei civile nr.1344/13.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator Ş. N., având ca obiect, contestaţie decizie de concediere.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

14.11.2008

Red.jud.C.(...)

Tehn.MC/2 ex.

Toate spetele


Sus ↑