• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 950/R-CM din data 2009-05-15
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA NR. 950/R-CM

Şedinţa publică din 15 Mai 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru pronunţare, recursul declarat de reclamanta D. F., domiciliată în Piteşti, str.(...) (...), (...) .C, .14, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.955/CM din 03 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş în dosarul nr(...).

Dezbaterile asupra cauze au avut loc în data de 08 mai 2009, când cererile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A:

 

Deliberând, asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la data de 12.11.2007, reclamanta D. F. a solicitat anularea Dispoziţiei nr.1021/1.10.2007, emisă de Consiliul Judeţean A – Direcţia Generală de Protecţia Drepturilor Copilului şi obligarea acestuia la plata concediilor de odihnă pe anii 2004, 2005, 2006 şi 2007, plata concediilor medicale pentru luna septembrie 2007, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că începând cu data de 30.08.2004, reclamanta a fost angajata pârâtei Direcţia Generală de Protecţia Drepturilor Copilului, potrivit contractului de muncă nr.4316, iar încetarea raporturilor de muncă s-a dispus nelegal, întrucât:

- la data de 13.09.2007 a dat copilul, aflat în plasamentul său, familiei ce urmează să îl adopte;

- la data de 14.09.2007 a solicitat scris concediul de odihnă aferent anului 2007, neefectuat, 25 de zile potrivit vechimii în muncă avute, cu cererea nr.12640/13.09.2007;

- din nota de lichidare rezultă că încetarea raporturilor de muncă s-a făcut începând cu data de 28.09.2007;

- începând cu data de 17.09.2007 s-a aflat în concediu medical, care trebuia să întrerupă concediul de odihnă şi trebuia plătit de pârâtă, lucru ce nu s-a întâmplat;

- decizia emisă trebuia să producă efecte de la primire, ori aceasta a fost emisă la data de 01.10.2007, primită la 10.10.2007, iar contractul a încetat de la 13.09.2007;

- decizia este nulă de drept deoarece încalcă Codul muncii, nu cuprinde dreptul la contestaţie, termenul şi instanţa la care se poate contesta.

Intimata Direcţia Generală de Protecţia Drepturilor Copilului A a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, deoarece reclamanta a avut încheiat cu aceasta un contract de muncă pe durată determinată, pe perioada de valabilitate a atestatului de asistent maternal profesionist şi pe durata aflării în plasament a copilului.

A mai arătat că pentru minorul avut de reclamantă în plasament, prin hotărâre judecătorească s-a deschis procedura adopţiei interne, acesta fiind încredinţat familiei ce urmează să îl adopte, situaţie în care contractul de muncă avut a încetat de drept, ceea ce nu-i este imputabil.

Cu privire la plata concediilor de odihnă solicitate pentru anii 2004, 2005 şi 2006, s-a arătat că acestea au fost efectuate de reclamantă, cu plata drepturilor cuvenite la momentul efectuării lor. Pentru anul 2007 aceasta nu mai putea efectua concediul de odihnă, dată fiind încetarea de drept a contractului de muncă şi nu s-a prezentat cu nota de lichidare pentru plata lui. Pentru aceleaşi argumente nu se putea plăti nici concediul medical, aceasta nemaifiind angajată.

A mai arătat pârâta că ulterior, la 01.10.2007, a încheiat cu reclamanta o altă convenţie de plasament, nr.13569/1.10.2007 şi alt contract de muncă nr.13793/4.10.2007, iar pentru perioada precedentă i s-a comunicat că are dreptul la 24 zile concediu de odihnă.

Prin concluziile scrise formulate în cauză, reclamanta a arătat că nu a înţeles să solicite reintegrarea în funcţie, deoarece aceasta s-a produs prin încheierea altui contract individual de muncă, ci numai plata drepturilor băneşti privitoare la concediul de odihnă.

Prin sentinţa civilă nr.955/CM din 3 octombrie 2008, T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă a respins contestaţia, reţinând următoarele:

Între reclamantă şi pârâtă a intervenit convenţia de plasament nr.4269/27.08.2004 pentru minorul E. H. (...), convenţie în baza căreia a fost încheiat contractul individual de muncă nr.4316/30.08.2004 pe o perioadă de 3 ani, cu clauza că acesta încetează în cazul revocării sau înlocuirii măsurii de plasament.

Prin sentinţa civilă nr.115/CC/MF/12.09.2007, minorul E. H. (...) a fost încredinţat pe o perioadă de 90 de zile familiei D., în vederea adopţiei interne.

Reclamanta a fost înştiinţată de situaţia ivită prin adresa nr.12670/13.09.2007, când i s-a pus în vedere să pregătească copilul pentru plecarea şi mutarea lui efectivă la familia D..

Reclamanta a formulat cererea de concediu de odihnă nr.12640/13.09.2007.

Prin dispoziţia nr.1021/01.10.2007 s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu începând cu data de 13.09.2007.

Tot la data de 01.10.2007, între reclamantă şi pârâtă a fost încheiată convenţia de plasament nr.13569/1.10.2007 pentru minora N. N. M. şi contractul individual de muncă nr.13793/4.10.2007.

Cu adresa nr.17364/11.12.2007, pârâta a înştiinţat pe reclamantă că pentru anul 2007 are dreptul la efectuarea unui concediu de odihnă de 24 de zile, prin luarea în considerare a perioadei precedente reîncadrării.

Tribunalul a reţinut că este lipsită de obiect contestaţia de faţă, atâta timp cât reclamanta, cum de altfel a recunoscut în concluziile scrise depuse, nu a înţeles să solicite anularea acesteia şi reintegrarea în funcţia avută.

Drepturile pretinse de reclamantă cu privire la concediul de odihnă, în echivalent bănesc, pentru anul 2007, nu pot fi acordate de către instanţă atâta timp au fost recunoscute de către intimată prin adresa nr.17364/11.12.2007, în sensul că aceasta poate efectua 24 de zile lucrătoare, urmând ca, cu ocazia efectuării acestuia, să se achite şi indemnizaţia de concediu aferentă.

În ceea ce priveşte plata indemnizaţiei concediilor de odihnă pentru anii 2004, 2005 şi 2006, s-a reţinut că cererea reclamantei nu poate fi primită, deoarece aceasta nu a făcut dovada neefectuării sau a necompensării lor în bani.

Nu a fost primită nici cererea cu privire la plata concediilor medicale atâta timp cât reclamanta nu a făcut dovada depunerii lor la unitatea pârâtă pentru achitare, că incapacitatea temporară ivită are legătură cu munca efectuată, iar presupusa stare de incapacitate temporară de muncă a intervenit la data de 17.09.2007, după încetarea situaţiei de plasament a minorului la data de 13.09.2007 şi înştiinţarea sa de situaţia ivită.

Faţă de aceste considerente, contestaţia a fost respinsă ca lipsită de obiect cu privire la dispoziţia nr.1021/2007 şi ca neîntemeiată referitor la celelalte capete de cerere.

Împotriva sentinţei civile nr.955/CM/03 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă a declarat recurs, în termen legal, reclamanta D. F. care a criticat hotărârea atacată pentru motive de nelegalitate, în sensul că prima instanţă a aplicat greşit legea, deoarece intimata nu i-a plătit concediile de odihnă pentru anii 2004 – 2007, concedii care nu le-a efectuat datorită specificului muncii depuse.

De asemenea, se precizează că în mod nelegal nu i-a fost acordată nici plata concediilor medicale, deşi acestea au fost depuse la dosar.

S-a mai solicitat de recurentă anularea deciziei şi reintegrarea sa în câmpul muncii, întrucât dispoziţia atacată este nelegală.

În concluzie, petenta a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate, iar pe fond admiterea contestaţiei, anularea dispoziţiei ca netemeinică şi nelegală şi obligarea intimatei la plata concediilor de odihnă pentru anii 2004, 2005, 2006, 2007 şi la plata concediilor medicale pentru luna septembrie, cu cheltuieli de judecată.

În drept şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi a solicitat judecarea în lipsă potrivit art.242 alin.2 Cod procedură civilă.

Tot recurenta-petentă D. F. a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost motivat.

Intimata Direcţia Generală de Protecţie a Drepturilor Copilului A a formulat întâmpinare şi concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În recurs au fost administrate probe cu înscrisuri care au fost depuse de intimata-pârâtă.

Verificând sentinţa civilă atacată în raport de motivele invocate în recurs şi din ansamblul înscrisurilor de la dosar, Curtea constată următoarele:

Recursul este fondat, în parte, pentru următoarele considerente:

Reclamanta a încheiat cu pârâta convenţia de plasament nr.4269 din 27.08.2004, conform înscrisului aflat la filele 15-17 dosar fond, pentru minorul E. H. (...).

Ca urmare, după încheierea convenţiei suscitate a fost încheiat contractul individual de muncă nr.4316 din 30.08.2004, pe o perioadă de 3 ani, cu clauza că acesta încetează în cazul revocării sau înlocuirii măsurii de plasament.

Acest lucru s-a întâmplat, minorul fiind încredinţat pe o perioadă de 90 de zile familiei D., în vederea adopţiei interne, prin sentinţa civilă nr.115/CC/MF din 12.09.2007.

Prin dispoziţia nr.1021 din 01.10.2007 s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantei începând cu data de 13 septembrie 2007.

Din înscrisurile de la dosar nu rezultă că reclamanta a efectuat în perioada 2004-2007 vreun concediu de odihnă şi nici că acesta i-a fost plătit de către intimată.

Trebuie precizat că pentru anul 2004, reclamanta nu putea efectua concediul de odihnă, întrucât a fost încadrată în luna august, iar pentru a beneficia de un asemenea concediu, salariatul trebuie să aibă în anul în care se angajează, cel puţin 6 luni consecutive în acel an în câmpul muncii.

Rezultă că reclamanta este îndreptăţită să primească contravaloarea concediului de odihnă pentru anii 2005 – 2006 şi 24 de zile pentru anul 2007, având în vedere că începând cu data de 13 septembrie 2007 i-a încetat contractul individual de muncă.

Referitor la plata concediilor medicale aflate la dosar, acestea nu pot fi acordate întrucât reclamanta nu a făcut dovada că ele au fost depuse la unitatea intimată şi mai mult au fost acordate în 18 septembrie 2007, respectiv 24 septembrie 2007, când aceasta nu mai era angajata Direcţiei Generală de Protecţie a Drepturilor Copilului, deoarece prin Dispoziţia nr.1021/2007 a încetat convenţia de plasament începând cu data de 13 septembrie 2007.

Prima instanţă nu a analizat reintegrarea reclamantei în câmpul muncii, deoarece nu a fost investită cu un asemenea capăt de cerere prin cererea de chemare în judecată formulată de petentă.

Pentru toate aceste motive, Curtea constată că în cauză sunt aplicabile parţial prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă pentru aspectul menţionat mai sus şi anume plata concediului de odihnă pentru anii 2005-2006 şi 24 de zile corespunzătoare anului 2007, având în vedere data de 13 septembrie 2007 când a încetat convenţia de plasament.

Pentru toate aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă urmează a fi admis recursul declarat de reclamanta D. F. împotriva sentinţei civile nr.955/CM/03 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă şi se va modifica hotărârea atacată, în sensul că se va admite în parte contestaţia şi va fi obligată intimata Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului Judeţean A să plătească recurentei-reclamante D. F. contravaloarea concediilor de odihnă neefectuate pe anii 2005 - 2006 şi 24 de zile pe anul 2007.

Se va menţine în rest sentinţa civilă nr.955/CM/03 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de recurenta-reclamantă, Curtea nu le poate acorda deoarece nu s-a făcut dovada suportării unor asemenea cheltuieli de petentă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de reclamanta D. F., domiciliată în Piteşti, str.(...) (...), (...) .C, .14, judeţ A, împotriva sentinţei civile nr.955/CM din 03 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă, intimat-pârât fiind CONSILIUL JUDEŢEAN A - DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI, cu sediul în Piteşti, E. E. N., nr.1, judeţ A.

Modifică sentinţa civilă nr.955/CM/03 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă, în sensul că admite în parte contestaţia şi obligă pe intimata Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului Judeţean A să plătească recurentei-reclamante D. F. contravaloarea concediilor de odihnă neefectuate pe anii 2005 - 2006 şi 24 de zile pe anul 2007.

Menţine în rest sentinţa civilă nr.955/CM/03 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş – Secţia civilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 mai 2009, la Curtea de A p e l P i t e ş t i - Secţia Civilă, pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie.

 

J.D., F.A., D.R.,

 

 

Grefier,

 

Red.D.R.

Tehnored.V.S.

Ex.4/15.06.2009.

Jud.fond: C.E..

S.V.U..

Toate spetele


Sus ↑