• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Pretentii. Recurs

Hotararea nr. 9894 din data 2008-12-05
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 9894

 

Şedinţa publică de la 05 E. 2008

Complet constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SA – Membru P. Grup împotriva sentinţei civile nr. 1636/11.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-reclamantă E. U., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru intimata-reclamantă avocat ales E. E., lipsă fiind părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul este declarat şi motivat în termen legal.

Avocat E. E. pentru intimata-reclamantă depune la dosar împuternicire, chitanţa nr. 113/04.12.2008 şi întâmpinare (2 exemplare).

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat se acordă cuvântul pe fondul recursului.

Intimata-reclamantă prin apărător E. E. pune concluzii de respingere a recursului şi menţinere drept temeinică şi legală a hotărârii atacate potrivit întâmpinării, cu cheltuieli de judecată.

CURTEA:

Asupra recursului civil de faţă:

La 28.11.2007 reclamanta E. U. a chemat în judecată pe pârâta SC E. SA pentru a fi obligată la plata orelor suplimentare efectuate pe perioada 01.12.2004 – 20.07.2007, a sporului pentru munca prestată sistematic peste programul normal de lucru, a orelor lucrate sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, sume ce urmează a fi actualizate cu indicele de inflaţie de la data scadenţei şi până la plata efectivă.

A motivat că este angajată a pârâtei şi până la data de 01.10.2006 a desfăşurat activitate în regim de tură continuă, de regulă programul de lucru fiind de 12 ore ( o tură fiind în intervalul 0700 – 1900 , iar cealaltă tură 1900 – 0700 a zilei următoare ) ţinând seama şi de prezenţa colegilor de lucru în cursul unei luni s-au lucrat între 196 şi 240 de ore.

După ce programul nu a mai fost organizat în ture au fost efectuate ore suplimentare peste programul normal de 8 ore zilnic, munca suplimentară având un caracter permanent ceea ce determină acordarea sporului prevăzut în contractul colectiv de muncă.

S-au depus la dosar copiile foilor colective de prezenţă, contractul colectiv de muncă.

Pârâta a depus întâmpinare susţinând netemeinicia acţiunii în ceea ce priveşte plata orelor suplimentare deoarece graficul de lucru al staţiei trebuia aprobat de conducerea societăţii care a şi hotărât să nu fie depăşit programul normal de lucru, personalul angajat fiind suficient pentru o planificare normală a lucrului Staţia E. Tr.S nu s-a conformat acestor reguli, motiv pentru care desfăşurarea programului de lucru se cunoştea ulterior.

Referitor la plata sporului pentru munca desfăşurată sistematic peste timpul normal de lucru, s-a susţinut că nu au fost respectate prevederile art. 206 din contractul colectiv de muncă referitoare la prevederea prealabilă de soluţionare a conflictelor şi oricum acordarea acestui spor nu se justifica.

S-a invocat şi excepţia tardivităţii formulării acţiunii faţă de disp. art. 283 al.1 lit.e din Codul Munci deoarece se solicită drepturi salariale ca urmare a neexecutării prevederilor contractului colectiv de muncă, care se prescriu în termen de 6 luni astfel că se pot solicita aceste drepturi numai pentru perioada iunie – E. 2007.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize contabile.

Prin sentinţa nr.1636 din 11 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), s-a respins excepţia tardivităţii acţiunii.

S-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta E. U., cu domiciliul în localitatea D T S,(...), (...) .4, .2, jud. M, formulată împotriva pârâtei SC E. SA B; cu sediul în B, D. E.lor, nr. 239, Sector1.

A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei nete de 5.685 lei reprezentând contravaloarea orelor efectuate peste programul normal de lucru pe perioada E. 2004 – octombrie 2007, ce au fost actualizate cu rata inflaţiei.

S-a reţinut că reclamanta a fost angajată a societăţii pârâte având funcţia de vânzătore la Staţia nr.1 E. Tr.S.

Staţia şi-a desfăşurat activitatea în regim de tură continuă , motiv pentru care reclamanta a beneficiat de sporul de tură de 15%, conform înscrierilor din carnetul de muncă.

Din verificarea foilor colective de prezenţă de către expertul desemnat în cauză rezultă că în anul 2004 reclamanta a prestat 4 ore peste programul normal de lucru, 264 ore în anul 2005, 200 ore în anul 2006 şi 8 ore în anul 2007.

Potrivit art.112 c.m. durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore sau un repaus de 40 de ore pentru munca în tură de noapte, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

Din verificarea foilor colective de prezenţă şi a ştatelor de plată rezultă că nu au fost respectate aceste prevederi legale şi nici nu au fost plătite orele suplimentare.

În conformitate cu art.120 C.M. munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia şi în conformitate cu art. 141 din contractul colectiv de muncă la nivel de societate sporul este de 100%.

Aplicând aceste prevederi rezultă că unitatea datorează reclamantei suma netă de 4.755 lei care actualizată, pentru a ajusta repararea prejudiciului, rezultă suma de 5.685 lei.

Reclamanta a solicitat şi plata sporului pentru muncă sistematică prestate peste timpul normal de muncă, petit care însă nu este fondat.

Pe de o parte în contractul individual de muncă al reclamantei nu este înserată clauză specială referitoare la prestarea zilnică a 1 oră peste programul normal de lucru de 8 ore, deoarece locul de muncă nu impunea acest fapt iar pe de altă parte nu au fost prestate lunar ore suplimentare peste programul normal de lucru.

De asemenea nu s-a făcut nici dovada efectuării orelor suplimentare în zilele de repaus sau sărbători legale.

Intimata a invocat excepţia tardivităţii introducerii acţiunii faţă de disp. art.283 al.1 lit.e C.M. potrivit cărora cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze a acestora.

Excepţia este nefondată, deoarece s-au solicitat plata unor sporuri salariale prevăzute de c o d u l m u n c i i, astfel că în cauză sunt incidente disp. art.166 al.1 C.M. , acţiunea fiind formulată în termenul general de prescripţie de 3 ani.

Împotriva sentinţei a formulat recurs pârâta SC E. SA pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie arătând că, nu s-a respectat Contractul Colectiv de Muncă privind procedura obligatorie prevăzută de art.206 din CCM şi punctele 8 – 9 din Acord/Decizie, semnată de reclamantă la momentul încetării raporturilor de muncă.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 112 din c o d u l m u n c i i, durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore sau un repaus de 40 de ore pentru munca în tură de noapte, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

Conform evidenţelor din foilor colective de prezenţă şi a statelor de plată, aceste prevederi legale nu au fost respectate şi nu au fost plătite orele suplimentare efectuate de reclamantă.

Astfel, aşa cum s-a constata şi de expertiza efectuată în cauză în anul 2004 reclamanta a prestat 4 ore peste programul normal de lucru, 264 ore în anul 2005, 200 de ore în anul 2006 şi 8 ore în anul 2007.

În temeiul art. 120 din c o d u l m u n c i i munca suplimentară este plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia şi în conformitate cu art. 141 din contractul colectiv de muncă sporul este de 100%.

Dispoziţiile art. 206 din Contractul Colectiv de Muncă, invocate de pârâtă, în recurs, reglementează drepturile părţilor din contract, respectiv patronate şi sindicate, astfel că nu sunt incidente în cauză.

Soluţionarea litigiului de faţă priveşte acordarea drepturilor salariale, conform contractului individual de muncă de către angajator, salariatului.

Susţinerea recurentei pârâte cu privire la nerespectarea clauzelor Deciziei/Acord de către reclamantă este neîntemeiată, deoarece în cauză nu s-a făcut dovada semnării a unui act prin care reclamanta să fi renunţat la drepturile solicitate prin acţiune.

Recurenta nu a prezentat acordul privind renunţarea reclamantei la plata sumei solicitată prin acţiune, deşi sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărare sa, potrivit dispoziţiile art. 287 din c o d u l m u n c i i.

În considerarea celor prezentate instanţa constată că recursul este nefundat şi va fi respins.

Recurenta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată către intimata pârâtă, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC E. SA – Membru P. Grup împotriva sentinţei civile nr. 1636/11.09.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-reclamantă E. U., având ca obiect pretenţii.

Obligă recurenta-pârâtă către intimata-reclamantă E. U. la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 E. 2008.   

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

Red. jud. M. (...)/10.11.2008.

2 ex.

j.f.L.F.

L.G.

Toate spetele


Sus ↑