• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de competenta. Fond

Hotararea nr. 17 din data 2008-09-11
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 17

Completul compus din:

 

Şedinţa  din Camera de Consiliu de la 11 T. 2008

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

ASISTENT JUDICIAR - (...) D.

ASISTENT JUDICIAR –E. B.

Grefier K. E.

 

x.x.x

 

Pe rol, soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit între T r i b u n a l u l G o r j şi T r i b u n a l u l D o l j, privind soluţionarea acţiunii formulată de petentul SINDICATUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE " FORŢA LEGII " PENTRU SALARIATUL E. D. şi intimaţii PRIMARUL ORAŞULUI TG CĂRBUNEŞTI, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII.

La apelul nominal au lipsit părţile, nefiind citate conform dispoziţiilor art.22 alin.5 cod pr.civilă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa constatând cauza în stare de judecată, a trecut la soluţionare.

 

      C U R T E A

 

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă.

Reclamantul Sindicatul Administraţiei Publice Forţa Legii, în nume propriu şi pentru membru de sindicat E. D., a chemat în judecată pe pârâtul Primarul Oraşului Tg-C, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea tichetelor de masă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.142/1998, pe perioada 2004 – 2006, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că potrivit dispoziţiilor art.1, alin. 1 din Legea nr.142/1998 „salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi a celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană acordată sub forma tichetelor de masă suportate integral pe costuri de angajatori”.

Că, Legea nr.142/1998 a prevăzut şi pentru salariaţii din unităţile bugetare dreptul de a primi tichete de masă, însă în cazul pârâtului acest drept nu a fost acordat, creându-se astfel o gravă discriminare faţă de alte categorii de salariaţi din domeniul bugetar.

S-a invocat de asemenea că posibilitatea acordării tichetelor de masă în funcţie de voinţa angajatorului, respectiv includerea sau nu în buget a sumelor cu această destinaţie, este neîntemeiată şi nejustificată.

În drept au fost invocate prevederile art.1 din Legea nr.142/1998, art. 28 din Legea sindicatelor, art. 29 din Legea nr.47/1992, art. 15, alin. 2, art. 41 şi art. 53 din Constituţia României, art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 5, art.38, art. 39, alin.1 lit. d, art.. 269 şi art.283, alin. 1, lit. c din Codul muncii.

În dovedirea acţiunii a fost depusă lista cu numele salariaţilor şi calculul sumelor reprezentând contravaloarea tichetele de masă.

Prin întâmpinare pârâtul Primarul Oraşului Tg-C a invocat necompetenţa teritorială a T r i b u n a l u l u i D o l j pe motiv că salariaţii şi instituţia angajatoare au domiciliul şi respectiv sediul pe teritoriul judeţului G.

 

T r i b u n a l u l D o l j prin sentinţa nr. 832 de la 01.04.2008, pronunţată în dosarul nr(...) a fost excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i G o r j.

Cauza a fost înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j sub nr(...).

Instanţa din oficiu a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a T r i b u n a l u l u i G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i D o l j, şi constatând conflict negativ de competenţă a înaintat dosarul la Curtea de A P E L C R A I O V A - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru soluţionarea conflictului.

Potrivit art. 20, alin.1, pct.2 din C o d u l d e procedură civilă, există conflict negativ de competenţă când două sau mai multe instanţe, prin hotărâri irevocabile, s-au declarat necompetente de a judeca aceiaşi pricină.

Conflictul negativ de competenţă apare în faţa instanţei care s-a pronunţat ultima cu privire la competenţă şi numai în momentul în care hotărârea acestei instanţe de declinare a competenţei a rămas irevocabilă.

În cauză, prin acţiunea formulată de Sindicatul Administraţiei Publice Forţa Legii, pentru E. D. s-a solicita obligarea pârâtului Primarul Oraşului Tg. C la plata contaravalorii tichetelor de masă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.142/1998, pe perioada 2004 – 2006, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

T r i b u n a l u l G o r j, instanţa cu care a fost investită de reclamant să soluţioneze cauza, a declinat competenţa soluţionării litigiului în favoarea T r i b u n a l u l u i D o l j, iar această ultimă instanţa a decis că este necompetentă teritorial, în raport de domiciliul şi reşedinţă părţilor aflate în litigiu, a constata conflict negativ de competenţă şi a înaintat dosarul la Curtea de A P E L C R A I O V A pentru stabilirea instanţei competente.

Potrivit art. 284, alin.2 din Codul muncii judecarea litigiilor de muncă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz sediul.

Din actele depuse în dosarul cauzei, respectiv carnetul de muncă al reclamantei E. D., pentru care a fost promovată acţiunea, rezultă că aceasta are domiciliul în oraşul Tg. C, judeţul G, aşa încât în raport de dispoziţiile art.284 din Codul munci instanţa competentă să soluţioneze cauza, în primă instanţă este T r i b u n a l u l G o r j.

În considerarea celor prezentate se va stabili competenţa soluţionării litigiului în favoarea T r i b u n a l u l u i G o r j.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Stabileşte competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamantul Sindicatul Administraţiei Publice Forţa Legii pentru E. D. împotriva pârâtului Primarul Oraşului Tg. C, având ca obiect drepturi băneşti, în favoarea T r i b u n a l u l u i G o r j.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11.09.2008.

 

Preşedinte, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...)

 

Asistenţi judiciari,

(...) D. E. B.

 

Grefier,

K. E.

Toate spetele


Sus ↑