• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Conflict de competenta. Fond

Hotararea nr. 2 din data 2009-06-09
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

SENTINŢA Nr. 2

Şedinţa Camerei de Consiliu de la 09 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea conflictului negativ de competenţă ivit între J u d e c ă t o r i a I a ş i şi T r i b u n a l u l I a ş i cu privire la cauza ce are ca obiect „obligaţia de a face” privind pe reclamanta M. F. şi pe pârâţii Casa Judeţeană de Pensii I şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale.

La apelul nominal s-au prezentat reclamanta M. F. şi consilierul juridic O. N. pentru pârâta Casa Judeţeană de Pensii I, lipsă fiind reprezentantul pârâtei Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că dosarul este la prim termen.

Consilierul juridic O. N. pentru pârâta Casa Judeţeană de Pensii I depune la dosar delegaţie şi întâmpinare cu titlu de concluzii scrise. D. un exemplar al întâmpinării reclamantei M. F..

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor cu privire la conflictul de competenţă.

Reclamanta M. F. arată că lasă soluţionarea conflictului de competenţă la aprecierea instanţei.

Consilierul juridic O. N. pentru pârâta Casa Judeţeană de Pensii I solicită ca prezenta cauză să fie înaintată la T r i b u n a l u l I a ş i – Secţia Contencios Administrativ.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

CURTEA,

 

Asupra conflictului negativ de competenţă,

Prin cererea înregistrată la nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i, reclamanta M. F. a chemat în judecată pe pârâtele Casa Judeţeană de Pensii I şi Direcţia Judeţeană I a Arhivelor Naţionale solicitând obligarea acestora să-i elibereze adeverinţa privind veniturile realizate în perioada 25.01.1996 – 31.01.1969 de la Întreprinderea pentru Valorificarea D. I, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiuni, se arată următoarele:

Din evaluarea făcută de Casa Judeţeană de Pensii I la data de 23.11.2006 pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi vechime integrală în muncă, a constatat că pentru perioada 25.11.1966 – 31.01.1969 i s-a luat în calcul salariul minim pe economie, deoarece în cartea de muncă, întreprinderea la care a lucrat în acea perioadă, respectiv Întreprinderea pentru Valorificarea D. I, nu i-a înscris salariul realizat.

Întrucât a avut salariul mai mare decât venitul minim pe economie, în anul 1997 s-a adresat Casei Judeţene de Pensii I pentru a-i elibera adeverinţa necesară calculării corecte a punctajului, însă a fost îndrumată să solicite adeverinţa respectivă de la Direcţia Judeţeană I a Arhivelor Naţionale, care avea obligaţia să preia toate documentele de la unităţile desfiinţate şi să elibereze actul.

Urmare cererii sale din 12.11.2007, Arhivele Naţionale I cu adresa 3729/4.12.2007 îi comunică că nu deţine arhiva unităţii respective, recomandându-i să se adreseze Casei Judeţene de Pensii I, unde se află arhiva.

Pârâta Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană I a formulat întâmpinare şi a invocat excepţia lipsei calităţi procesuale pasive.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii I a solicitata respingerea acţiuni ca nefondată.

Instanţa a invocat excepţia necompetenţei materiale a T r i b u n a l u l u i I a ş i.

Prin sentinţa civilă nr.1605 din 22.10.2008 T r i b u n a l u l I a ş i declină competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta M. F. în contradictoriu cu pârâţii Casa Judeţeană de Pensii I şi Direcţia Judeţeană I a Arhivelor Naţionale în favoarea J u d e c ă t o r i e i I a ş i.

Pentru a decide în acest sens tribunalul reţine următoarele:

Prin acţiune se solicită eliberarea unei adeverinţe privind veniturile pentru perioada 25.01.1996 – 31.01.1969.

Pârâtele Casa Judeţeană de Pensii I şi Direcţia Judeţeană I a Arhivelor Naţionale nu au avut calitatea de angajatori, neavând obligaţia de a elibera acte privind pe reclamanta M. F. în temeiul unui contract individual de muncă.

În speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 281 Codul Munci privind soluţionarea conflictelor referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 pct.1 din C o d u l d e procedură civilă, judecătoriile judecă în primă instanţă, toate procesele şi cererile, în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe.

Pe rolul J u d e c ă t o r i e i I a ş i dosarul a fost înregistrat sub nr(...).

Instanţa a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei.

Prin sentinţa civilă nr.2836 din 24.02.2009 J u d e c ă t o r i a I a ş i declină competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta M. F. în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii I în favoarea T r i b u n a l u l u i I a ş i.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă între T r i b u n a l u l I a ş i şi J u d e c ă t o r i a I a ş i, potrivit art.20-22 C.pr.civ.

Pentru a decide astfel, judecătoria reţine că litigiul este de competenţa secţiei de contencios administrativ, conform art.1 din Legea 554/2004. Prin nesoluţionarea cererii formulate de reclamantă şi îndrumarea acesteia către alte instituţii, pârâtele au vătămat-o pe aceasta într-un drept al său.

Pe rolul Curţii de Apel conflictul negativ de competenţă a fost înregistrat sub nr(...).

Raportat la obiectul dedus judecăţii şi la dispoziţiile aplicabile Curtea constată, conform rt.22(5) C.pr.civ. competenţa de soluţionare în favoarea T r i b u n a l u l u i I a ş i.

Reclamanta M. F. a sesizat instanţa cu o acţiune având ca obiect obligarea pârâtelor Casa Judeţeană de Pensii I şi Direcţia Judeţeană I a Arhivelor Naţionale să-i elibereze adeverinţa privind veniturile realizate în perioada 25.01.1996 – 31.01.1969 de la Întreprinderea pentru Valorificarea D. I.

Cererea acesteia se circumscrie în drept dispoziţiilor art.40 lit.h din Codul muncii, conform căruia angajatorul are obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului.

Unitatea la care reclamanta a prestat activitatea, Întreprinderea pentru Valorificarea D. I a fost desfiinţată. În atare situaţie, reclamanta este îndreptăţită să-şi valorifice dreptul în opoziţie cu deţinătorul arhivei acestui angajator, acesta fiind persoana juridică în a cărei păstrare se află documentele în baza cărora se poate întocmi şi elibera adeverinţa de venit solicitată.

În această circumstanţă litigiul are caracterul unui conflict de drepturi, de competenţa secţiei de litigii de muncă şi asigurări sociale din cadrul T r i b u n a l u l u i I a ş i, conform art.284 C.munii combinat cu art.2 pct.1 lit.c din C o d u l d e procedură civilă, instanţa competentă urmând a stabili cine are calitate procesuală ca şi deţinător de arhive a fostului angajator.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i I a ş i, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 09.06.2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Tehnore (...) (...),

2 ex, 19.06.2009

Toate spetele


Sus ↑