• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie suspendare contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 3414R din data 2009-05-15
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 1278/2009)

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 3414R

Şedinţa publică de la 15 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) B.

GREFIER – E. N.

 

Pe rol judecarea cauzei privind cererea de recurs formulată de recurentul N. N. J. împotriva sentinţei civile nr.99 din 07.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.45200/3/LM/2008 în contradictoriu cu intimata S.C. E. ROMÂNIA SA, având ca obiect-contestaţie decizie suspendare contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurentul prin avocat E. J. S. S. cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.43/2009 şi intimata prin avocat F. N. cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...)/2009.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care

Se învederează faptul că intimata a depus prin serviciul registratură la data de 05.05.2009 întâmpinare în 2 exemplare.

Se comunică recurentului, prin avocat, un exemplar al întâmpinării.

Recurentul, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.Depune acte, comunică intimatei prin avocat.

Intimata , prin avocat nu se opune probei cu înscrisuri solicitată de recurent.

Curtea, deliberând asupra probei cu înscrisuri solicitată de recurent, o încuviinţează şi reţine actele la dosar.

Curtea, constatând că nu mai sunt alte cererii de formulat sau probe de administrat, cauza fiind în stare de judecată , acordă cuvântul în susţinerea şi combaterea motivelor de recurs.

Recurentul , prin avocat solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat, susţinând oral motivele de recurs, fără cheltuieli de judecată.

Intimata, prin avocat solicită respingerea recursului pentru motivele arătate în întâmpinare , pe care le susţine, cheltuieli de judecată pe cale separată.

C U R T E A,

 

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.99/07.01.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a respins ca neîntemeiată acţiunea privind pe contestatorul N. N. J., în contradictoriu cu intimata SC E. ROMÂNIA SA.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că potrivit Contractului Individual de Muncă nr.2803/01.04.1997, contestatorul este salariat al intimatei, îndeplinind funcţia de inginer E..

Prin decizia nr.6674/05.11.2008, intimata a dispus suspendarea Contractului Individual de Muncă, în temeiul dispoziţiilor art. 52 (1) litera a din Codul muncii.

Conform acestui text, Contractul Individual de Muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii.

Constatând că decizia contestată este emisă cu respectarea dispoziţiilor legale, suspendarea având ca temei cercetarea disciplinară instanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Susţinerile contestatorului, că decizia de suspendare a Contractului Individual de Muncă are la bază un înscris fals, nu pot fi reţinute fără a fi probate, iar împrejurarea că pe perioada suspendării intimata a înţeles să-i achite drepturile salariale, nu-i conferă deciziei de suspendare un caracter ilegal.

Împotriva aceste sentinţe, în termenul legal a formulat recurs motivat reclamantul N. N. J. ,care,întemeindu-se pe dispoziţiile art.3041 Cod pr.civilă, a criticat sentinţa ca netemeinică şi nelegală

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul susţine cu privire la excepţia conexităţii invocată că a învederat instanţei că sunt îndeplinite condiţiile conexării dosarului cu cel avînd ca obiect aplicarea sancţiunii disciplinare, respectiv nr(...).

Pentru a fi incidente dispoz.art. 164 Cod pr.civilă trebuie îndeplinite condiţiile: existenţa mai multor cauze aflate pe rolul instanţelor, în care sunt aceleaşi părţi(sau chiar împreună cu altele) şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.

Recurentul a susţinut că pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i este înregistrat dosarul nr., (...), avându-l ca parte în calitate de reclamant şi SC E. ROMANIA SA, în calitate de pârâtă,fiind îndeplinite astfel condiţia existenţei concomitente a litigiilor şi identităţii de părţi.

Obiectul dosarului indicat mai sus îl constituie contestaţia recurentului împotriva deciziei de sancţionare emisă ca urmare a cercetării efectuate în baza deciziei de suspendare nr. 6674/2008. În condiţiile în care toate demersurile realizate de intimată în temeiul deciziei de suspendare au constituit temeiul cercetării prealabile şi deciziei de sancţionare, este evident ca obiectul si cauza celor doua litigii au o strânsa legătură. Mai mult, in situaţia în care cele doua decizii (de suspendare şi sancţionare) au fost emise la aproape 30 de zile distanta una de alta, exercitarea dreptului acestuia de a ataca prima decizie era in pericol de decădere,intenţia sa fiind aceea de a ataca cele doua acte simultan, in cadrul aceluiaşi dosar, tocmai pentru a asigura o judecare corecta a tuturor aspectelor.

In aceste condiţii , soluţia corecta era conexarea celor doua dosare si judecarea contestaţiei odată cu judecarea sancţiunii.

Cu privire la susţinerea instanţei referitoare la legalitatea deciziei, aceasta nu este întemeiata,pentru a fi legal, un act trebuie sa îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege pentru emiterea sa valabila.

In situaţia in care decizia a fost emisa fara respectarea dispoziţiilor 49 alin. (2) Codul muncii aceasta este lipsita de putere juridica iar practica instanţei supreme a statuat ca existenta unui singur element de nulitate atrage nulitatea întregului act, in materia aplicabila. Dispunerea plaţii salariului pe perioada suspendării este, prin raportarea la disp. art. 49 alin. (2) Codul muncii, o dispoziţie ilegala.

G. de existenta referatului in baza căruia a fost declanşata cercetarea prealabila, precizez ca instanţa nu a analizat corespunzator înscrisul depus de intimata, în decizia de suspendare menţionîndu-se despre un referat emis de departamentul P. O. T. însă referatul prezentat de intimata este întocmit de o alta persoana, astfel ca temeiul indicat in decizie pentru inceperea cercetării disciplinare lipseşte iar în lipsa acestuia , cercetarea disciplinara este lipsita de valabilitate.

Totodată recurentul susţine că i-a fost incalcat dreptul la apărare, la dosarul cauzei fiind depusa întâmpinare de către intimată la data de 19.12.2008. Desi data la care a primit înscrisul permitea instanţei sa comunice întâmpinarea, acest lucru nu s-a întâmplat iar cererea sa de acordare a unui termen pentru pregătirea apărării in cunoştinţa de cauza a fost respinsa. Despre aceasta cerere instanţa nu menţionează nimic in hotărârea pronunţata.

Intimata SC E. ROMÂNIA SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate şi sub toate aspectele în raport de dispoz art. 3041 Cod pr.civilă , Curtea apreciază ca nefondat recursul formulat pentru următoarele considerente:

Astfel sunt nefondate susţinerile recurentului privind soluţionarea eronată de către instanţa fondului a excepţie de conexitate invocate de către acesta, deoarece dispoziţiile art. 164 alin.1 Cod pr.civilă prevăd că părţile vor putea cere întrunirea mai multor pricinii ce se află în faţa aceleiaşi instanţe sau instanţe deosebite de acelaşi grad, în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură.

Prin urmare, conexarea are un caracter facultativ pentru instanţă iar nu obligatoriu după cum fără temei susţine recurentul, iar pentru a fi primită excepţia de conexitate este necesară întrunirea atât a condiţiei existenţei aceloraşi părţi cît şi a condiţiei ca cele două pricini să aibă un obiect şi o cauză între care există o strânsă legătură; ori în cauză nu există o strânsă legătură de obiect sau de cauză între contestaţia introductivă de instanţă prin care se contestă legalitatea deciziei de suspendare a contractului individual de muncă şi cauza înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i sub nr.(...), prin care recurentul contestă legalitatea concedierii sale,pricinile avînd obiecte şi cauze diferite , în primul caz cauza acţiunii referindu-se la măsura suspendării iar în cel de-al doilea referindu-se la săvârşirea unei abateri disciplinare.

Nefondate sunt şi susţinerile referitoare la reţinerea eronată de către instanţa fondului a legalităţii deciziei contestate, deoarece legalitatea unui act juridic semnifică conformitatea acestuia la momentul încheierii sale cu normele juridice imperative edictate pentru valabila sa încheiere; ori dispoziţiile art. 49 al.2 Cod muncii sunt în mod evident supletive cu consecinţa că angajatorul poate deroga de la acestea în interesul salariatului plătindu-i drepturile salariale şi pe perioada suspendării.

Fiind vorba, în consecinţă, de norme supletive, încălcarea dispoziţiilor art. 49 al.2 din Codul muncii nu sunt sancţionate cu nulitatea absolută,contrar susţinerilor recurentului ce apar ca nefondate.

Nici susţinerile privind existenţa unui înscris fals ca temei al suspendării contractului individual de muncă prin decizia contestată nu poate fi primit câtă vreme recurenta nu a făcut dovada falsului în conformitate cu dispoz.art.177 şi urm. Cod pr.civilă.

Vor fi respinse şi susţinerile privind încălcarea dreptului la apărare al recurentului în condiţiile în care acesta a fost asistat de apărător ales în faţa instanţei de fond şi nu a solicitat amânarea cauzei în vederea luării la cunoştinţă a întâmpinării şi înscrisurilor anexate, după cum rezultă din partea introductivă a hotărârii; ori în condiţiile în care această susţinere a recurentului nu ar fi fost cuprinsă în partea introductivă a hotărârii, fiind incidente dispoziţiile art. 281 Cod pr.civilă, partea avea posibilitatea de a îndrepta această pretinsă omisiune pe calea unei încheieri de completare a hotărârii ceea ce nu s-a întîmplat .

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 312 Cod pr.civilă va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul N. N. J., împotriva sentinţei civile nr.99 din 07.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata S.C. E. ROMÂNIA SA.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.05.2009.

PREŞEDINTE , JUDECĂTOR , JUDECĂTOR,

D. H. T. H. E. B.

D. J. T.

 

 

 

GREFIER,

N. E.

 

Red. S.B.A.

Tehnored. I.G.

2ex/09.06.2009

Jud.fond- A. E.

M. E.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑