• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de sanctionare. Recurs

Hotararea nr. 1658/2008-R din data 2008-11-19
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

completul II recurs

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1658/2008-R

Şedinţa publică din data de 19 noiembrie 2008

 

PREŞEDINTE :

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de recurentul contestator Ş. D., domiciliat în O, T. D., nr. 3, (...) . 4, . 17, judeţul B, în contradictoriu cu intimata SC D. SA, cu sediul în O, str. (...) (...),, nr. 4, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 83/LM din 21 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), având ca obiect: litigiu de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă reprezentanta recurentului contestator Ş. D.-lipsă, avocat E. E., în baza împuternicirii avocaţiale de substituire nr. 1/19.11.2008 emisă de B a r o u l B i h o r-Cabinet Individual „B. E.”, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei faptul că prezentul recurs este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar, având în vedere natura cauzei dedusă judecăţii, după care:

Reprezentanta recurentului contestator arată că lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare al problemei privind conexarea dosarului civil nr(...) aflat pe rolul Curţii de A P E L O R A D E A, la cel de faţă şi depune la dosar note de şedinţă.

Întrebată fiind, reprezentanta recurentului contestator arată că nu mai are alte probe şi solicită cuvântul asupra recursului de faţă.

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra prezentului recurs.

Reprezentanta recurentului contestator solicită admiterea recursului promovat de partea pe care o reprezintă, modificarea în totalitate a hotărârii pronunţate de prima instanţă, în sensul admiterii contestaţiei şi constatarea nulităţii absolute a sancţiunii aplicate de intimată, cu acordarea cheltuielilor de judecată.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 80/LM din 21 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), s-a respins contestaţia formulată de contestatorul Ş. D., în contradictoriu cu intimata SC D. SA.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa în acest mod, instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Contestatorul prestează activitate la intimată în baza unui contract individual de muncă înregistrat la ITM sub dosar (...), îndeplinind funcţia de director comercial. Prin decizia nr.27 emisă de către intimată la data de 20.09.2007,contestatorul a fost sancţionat cu sancţiunea prevăzută de art.264 alin 1 lit. a din Codul muncii, cu avertisment scris, în sarcina acestuia s-a reţinut faptul că a inculcat prevederile art.17 lit.d ,lit. n din Regulamentul intern nr.954/23.10.2004 şi atribuţiile din fişa postului alin 1, alin 10,alin 11,alin 16.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv actul numit avertisment 1561/95.09.2007, tribunalul a reţinut că intimata a comunicat contestatorului îngrijorarea faţă de frauda descoperită în zona T, precum şi faptul că solicitările de a confirma soldurile de la clienţi, înainte la 10.08.2007 şi verificarea contractelor, un au fost realizate precum şi faptul că îi va aplica sancţionarea cu avertisment, fiind solicitat să participe în data de 21.09.2007 în faţa Comisiei de cercetare disciplinara. De asemenea, instanţa a mai reţinut că prin adresa 1337 din 27.07.2007, conducerea intimatei a solicitat contestatorului controlul asupra situaţiei verificând problemele ce se extind, ca urmare a cazurilor de fraudă.

Potrivit atribuţiilor din fişa postului, prima instanţă a reţinut că, contestatorul are ca şi atribuţii coordonarea, organizarea şi controlul activităţii agenţilor de vânzări pe zone de distribuţie, urmăreşte activitatea de încasare, stabileşte condiţiile de plată, întocmeşte rapoarte lunare către directorul general şi rapoarte săptămânale, etc. Art.17 lit. d şi n din Regulamentul intern al intimatei precizează că salariatul intimatei are obligaţia de a-şi îndeplinii atribuţiile de serviciu conform fişei postului şi de a înştiinţa conducerea societăţii în legătură cu existenta unor nereguli, abateri sau disfuncţionalităţi în activitate, despre cei care le provoacă, fie din formaţia de lucru, fie din afara formaţiei de lucru .

Potrivit art.264 alin 1 lit. a din Codul muncii, sancţiunea pe care o poate aplica conducerea este avertismentul scris, care potrivit art.267 alin 1 din acelaşi act normativ, poate fi dispusă şi înainte de efectuarea cercetării disciplinare.

Condiţia necesară şi suficientă pentru declanşarea răspunderii disciplinare este abaterea disciplinară.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Pentru ca o faptă săvârşită de un salariat să fie calificată abatere disciplinară este necesar să fie analizate elementele constitutive ale faptei, a căror întrunire să justifice aplicarea răspunderii disciplinare.

Aşadar, elementele constitutive ale abaterii disciplinare sunt: obiectul, respectiv relaţiile sociale de muncă, ordinea şi disciplina în procesul muncii, care printr-o faptă a salariatului au fost perturbate, lezate; latura obiectivă, respectiv fapta, comisivă sau omisivă care produce un rezultat dăunător prin încălcarea normelor legale, a regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil; subiectul, întodeauna o persoana fizică, salariatul în calitate de subiect calificat; latura subiectivă – vinovăţia, care trebuie să se aprecieze concret în funcţie de pregătirea profesională, capacitatea, aptitudinile şi experienţa salariatului; legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător.

Faţă de întreg probatoriul administrat în cauză, tribunalul a apreciat că sunt întrunite condiţiile antrenării răspunderii disciplinare şi ca urmare a respins contestaţia formulată de contestatorul Ş. D. în contradictoriu cu intimata SC D. SA.

Instanţa a luat act de faptul că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată din partea intimatei.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul Ş. D., solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a hotărârii în sensul admiterii contestaţiei formulate şi constatarea nulităţii sancţiunii aplicate recurentului de către intimata SC D. SA O.

În motivele de recurs recurentul invocă interpretarea eronată de către instanţa de fond a sancţiunii aplicate anterior ca fiind o comunicare a problemelor existente în unitate.

Recurentul învederează instanţei că în 27.07.2007 i s-a comunicat printr-o adresă, că în zona T s-au descoperit mai multe probleme, sens în care se impunea luarea unor măsuri în vederea remedierii deficienţelor, urmând să i se aplice măsura disciplinară, motiv pentru care i se aplică avertismentul interpretat de instanţă ca şi comunicare.

Iar în data de 05.09.2007 i s-a aplicat sancţiunea disciplinară cu avertismentul care face referire la adresa precedentă, fiindu-i imputată lipsa de reacţie faţă de problemele semnalate anterior.

Ori din aspectele învederate, susţine recurentul ar rezulta faptul că iniţial a fost sancţionat cu avertismentul având în vedere succesiunea actelor şi exprimarea unităţii în sensul aplicării unei sancţiuni cu avertismentul, situaţie în care este lovită de unitate absolută şi decizia de sancţionare nr. 27/20.09.2007.

În drept invocă prevederile art. 299 şi următoarele Cod procedură civilă.

Prin completarea motivelor de recurs-depuse în termenul legal prevăzut de art. 303 Cod procedură civilă, recurentul invocă faptul că angajatorul n-a respectat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 268 al. 1 Codul muncii pentru luarea măsurii disciplinare, dat fiind că la cinci din motivele de sancţionare s-a depăşit termenul de 30 de zile, iar la unul chiar 6 luni.

Prin întâmpinare, intimata SC D. SA O a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu sub aspectul nulităţilor de ordine publică prevăzute de art. 304 ind. 1 Cod procedură civilă, se apreciază că aceasta este legală şi temeinică, sens în care în condiţiile art. 312 al. 1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

Critica adusă hotărârii este neîntemeiată.

Astfel, prin contestaţia formulată, contestatorul Ş. D. invocă faptul că a fost sancţionat pentru aceleaşi considerente cu sancţiunea „avertisment” prin decizia 27/20.09.2007, după ce fusese sancţionat anterior prin avertisment scris nr. 1516/05.09.2007. Ori, conform prevederilor art. 265-268 Codul muncii este interzisă aplicarea a două sancţiuni disciplinare pentru aceeaşi abatere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Ori, din probele administrate î cauză nu se face dovada susţinerilor acestuia, în condiţiile în care singura sancţiune aplicată contestatorului în perioada iulie-septembrie 2007 este Decizia nr. 27 din 20 septembrie 2007 prin care acestuia i s-a aplicat sancţiunea avertisment. Din preambulul deciziei nr. 27/2007 reiese că înscrisul nr. 1561/05.09.2007 intitulat „Avertisment” constituie temei al aplicării sancţiunii alături de altă adresă din iulie 2007 şi astfel cum rezultă din conţinutul său nu este o sancţiune propriu-zisă, este o adresă, o solicitare de intrare în legalitate şi respectarea obligaţiilor postului-confirmarea soldurilor clienţilor şi verificarea tuturor contractelor-aceasta raportat la frauda descoperită în zona T prin care a fost fraudată intimata. Aşadar, prin acest impropriu denumit „avertisment” este încunoştinţat contestatorul în calitate de director comercial, că neîndeplinindu-şi atribuţiile de serviciu şi neluând în considerare somaţiile şi cererile anterioare ale unităţii pentru intrarea în legalitate –urmează a fi sancţionat disciplinar cu avertisment „ termenul limită fiind 20 septembrie 2007, când de altfel s-a şi aplicat sancţiunea prevăzută de art. 264 al. 1 lit. a din Codul munci avertisment scris.

De altfel, contestatorul nici nu a invocat faptul că a răspuns solicitărilor unităţii din adresele din iulie-septembrie, că şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract şi Fişa postului, singurul motiv invocat fiind aplicarea a două sancţiuni pentru aceeaşi faptă, ceea ce nu s-a făcut dovada în cauză.

Cu privire la motivele invocate prin completarea motivelor din 25.02.008-fila 5 dosar recurs- sunt apărări noi, formulate pentru prima dată în recurs, această apărare nefiind susţinută la instanţa de fond, nici prin contestaţie, iar completare la aceasta nu există.

De altfel, din decizia de sancţionare nr. 27 din 20.09.2007 rezultă cu claritate faptele imputate contestatorului -neconfirmare solduri clienţi, neverificare contracte, etc. conform fişei postului-referirile la frauda de la T cu exemplele din paranteză privesc indirect prezenta sancţiune –faptul că s-au confirmat cele sesizate de unitate în iulie şi apoi inserate în actul din 05.09.2007.

Faţă de cele mai sus expuse, hotărârea instanţei de fond este legală, sens în care, în condiţiile art. 312 al. 1 Cod procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.

Cât priveşte alte apărări formulate prin concluziile scrise acestea nu vor fi luate în considerare câtă vreme nu s-au solicitat nici măcar prin motivele de recurs sau înainte de închiderea dezbaterilor, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege.

Fără cheltuieli de judecată, recurentului nefiindu-i aplicabile beneficiul revederilor art. 274 Cod procedură civilă, recursul fiind respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de recurentul contestator Ş. D., domiciliat în O, T. D., nr. 3, (...) . 4, . 17, judeţul B, în contradictoriu cu intimata SC D. SA, cu sediul în O, str. (...) (...),, nr. 4, judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 83/LM din 21 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 19 noiembrie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

  • judecători fond – D. T.

E. D.

  • redactat decizie – judecător B. E. -02.12.2008

  • dactilografiat grefier B. E. – 03.12.2008-2 ex.

Toate spetele


Sus ↑