• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 181 din data 2008-07-22
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. 609/59/12.06.2008

 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 181

 

Şedinţa publică din 22 iulie 2008

PREŞEDINTE : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

S-a luat în examinare acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T împotriva pârâţilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale B şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici B, având ca obiect, anulare acte administrativ.

La apelul nominal se prezintă consilier juridic J. D. în reprezentarea reclamantei, lipsă fiind pârâţii.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind formulate alte cereri, instanţa acordă cuvântul pe fond reprezentantului reclamantei.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, fără a mai susţine cererea de suspendare a executării Ordinului nr. 61/2008.

 

C U R T E A

 

Asupra acţiunii de contencios administrativ de faţă constată :

Prin acţiune reclamanta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T a chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici solicitând să se anuleze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct din cadru DADR T, precum şi a Ordinului N. nr. 61/29.04.2008 privind numirea numitului E. G în funcţia publică de conducere de director executiv adjunct la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T.

În drept acţiunea este întemeiată pe prevederile art. 1 aliniatul 1,6 şi 8 şi art. 10 aliniatul 1 din Legea nr. 554/2004 şi ale art. 54 litera i, 62 aliniatul 3, 4 şi 5 din Legea nr. 188/1999 modificată.

În motivare reclamanta arată că prin ordinul N. nr. 61/29.IV.2008, începând cu data de 01.05.2008, E. G s-a numit în funcţia publică de conducere de director executiv adjunct – coordonator al domeniului de implementare producţie vegetală şi animală, politici de piaţă, fond funcţionar din cadrul Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T, invocându-se propunerea de numire a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. (...)/2008, înregistrată la Direcţia management resurse umane cu nr. (...)/2008.

De asemenea, în Ordinul menţionat mai sus se arată că a fost emis în baza art. 4 aliniatul 1 şi art. 62 aliniatul 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, anexa nr. 3 din OG nr. 6/2007 cu modificările ulterioare precum şi dispoziţiile art. 6 şi 7 din H.G. nr4. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea N..

La art. 1 aliniatul 2 din Ordinul N., a cărui anulare o solicită se arată că ”Drepturile salariale corespunzătoare se vor stabili, conform prevederilor legale în vigoare, prin decizie a conducătorului instituţiei publice în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia de conducere”, fără a fi indicat şi temeiul juridic.

Prin adresa nr. 1592/07.05.2008 a sesizat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – cabinet ministru de faptul că la emiterea Ordinului nr. 61/29.04.2008 au fost încălcate dispoziţiile art. 62 aliniatul 4 care prevede că „actul administrativ de numire are forma scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii”.

La cele menţionate mai sus prin adresa nr. (...)/02.06.2008 N. – cabinet secretar general le-a comunicat faptul că în conformitate cu prevederile art. 6 aliniatul 5 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu a avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii, interpretând greşit normele legale, deoarece prin cele menţionate se stabileşte modul de salarizare al unei funcţii publice de conducere în general, ori d-ul E. G a susţinut examenul pentru funcţia publică de conducere la ANFP, situaţie în care ordonatorul de credite este N. , fiind numit prin Ordinul contestat. De asemenea consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 232/2007 unde se arată că prezenta ordonanţă (OG nr. 6/2007) se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicată, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar şi nu invers cum greşit consideră emitentul Ordinului.

Totodată prin aceiaşi adresă nr. 1591/07.05.2008 a sesizat N. cabinet ministru de faptul că Ordinul nr. 61/29.04.2008 a fost emis cu nerespectarea dispoziţiilor art. 54 litera i din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările ulterioare unde se arată imperativ că poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, respectiv nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, şi că la data emiterii Ordinului nu exista o hotărâre judecătorească irevocabilă de anulare a celor înscrise în carnetul de muncă.

Prin adresa N., - cabinet secretar general nr. (...)/02.06.2008, s-a arătat că din documentele anexate rezultă faptul că numitului E. G i-a încetat contractul individual de muncă la data de 01.02.2007 iar, decizia de desfacere a contractului individual de muncă a fost emisă ulterior datei menţionate mai sus, respectiv în data de 17.10.2007, data la care E. G nu mai avea contract individual de muncă cu S.C. T. S.A. şi ca N. a primit de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici numai o adresă prin care se muncă numele persoanei care a fost declarată admisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv adjunct în cadrul DADR T, a fost emis Ordinul nr. 61/29.04.2008, prin acesta emitentul văzând cele menţionate în carnetul de muncă, respectiv încetat activitatea conform art. 61 litera a din codul muncă avea obligaţia legală să verifice dacă acesta a formulat contestaţie şi dacă are o hotărâre irevocabilă de anulare a menţiunii de concediere ca sancţiune disciplinară.

Consideră că la emiterea Ordinului nr. 61/29.04.2008 N. – Direcţia management resurse umane avea obligaţia legală să verifice dacă E. G îndeplinea cumulativ toate condiţiile imperative prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările ulterioare, cu atât mai mult cu cât din comisia pentru concursul care a avut loc în data de 10.04.2008,constituită prin Ordinul ANFP nr. 3676/07.04.2008 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de la DADR T au participat şi trei reprezentanţi ai N. , cu funcţii de conducere.

Prin adresa nr. 1591/07.05.2008 a sesizat cu aceleaşi aspecte, menţionate mai sus şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care prin adresa nr. (...)/26.05.2008 le-a răspuns că având în vedere prevederile legale, raportate la înscrierile din copia carnetului de muncă depusă de d-l E. G la dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct – coordonator al domeniului de implementare producţie vegetală şi animală, politici de piaţă, fond funciar din cadrul DADR T, rezultă că acesta nu îndeplinea condiţia prevăzută de art. 54 litera i din Legea nr. 188/1999, republicată.

În această situaţie, având în vedere considerentele mai sus menţionate, ANFP le-a comunicat că va analiza oportunitatea promovării pe calea contenciosului administrativ a unei acţiuni privind anularea concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct din cadrul DADR T, precum şi a Ordinului N. nr. 61/29.04.2008 privind numirea domnului E. G în funcţia de director executiv adjunct la DADR T.

Prin adresa nr. 1858/26.05.2008 a solicitat S.C. T. S.A. T să le comunice temeiul juridic, respectiv înscrisurile ce le deţin, în baza cărora s-a operat în carnetul de muncă la d-lui E. G cu data de 01.02.2007 înscrierea încetat activitatea conform art. 61 litera a din c o d u l m u n c i i menţionându-se decizia de încetare nr. 115/17.10.2007 şi dacă eventual există o acţiune judecătorească de contestare a deciziei, respectiv o hotărâre judecătorească definitivă de anulare a deciziei.

Prin adresa nr. 56/827.05.2008 S.C. T. S.A. T le-a comunicat faptul că prin decizia nr. 1/30.01.2007, s-a dispus concedierea pe motive disciplinare a d-lui E. G începând cu data de 01.02.2007 în baza art. 61 litera a din c o d u l m u n c i i.

Ca urmare a acestei decizii aprobată de conducerea S.C. T. S.A. a fost dată decizia de concediere nr. 115/17.10.2007, prin care sa dispus încetarea contractului individual de muncă al d-lui E. G şi comunicarea deciziei către ITM spre înregistrare şi că împotriva acestora s-a formulat contestaţie ce a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 1610/PI/27.03.2008 de către T r i b u n a l u l T i m i ş – secţia civilă.

Prin urmare la data emiterii Ordinului nr. 61/29.04.2008 starea de fapt era cea menţionată în carnetul de muncă, încetat activitatea prin concediere ca sancţiune disciplinară, fără alte interpretări cu atât mai mult că prin sentinţa civilă nr. 1619/PI/27.03.2008 pronunţată în dosarul nr(...) de T r i b u n a l u l T i m i ş, secţia civilă a fost respinsă contestaţia numitului E. G, consecinţa admiterii excepţiei tardivităţii declarării contestaţiei privind decizia nr. 1/30.01.2007, precum şi a excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei privind decizia nr. 115/17.10.2007, înaintată de către S.C. T. S.A. către Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă (ITM) T.

În conformitate cu dispoziţiile imperative prevăzute la art. 9 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor comisia de concurs avea obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, iar rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea, admis sau respins la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, selectare în urma căreia trebuia respins.

Pentru considerentele menţionate mai sus, având în vedere că au fost încălcate prevederile art. 54 litera i din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările ulterioare solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct din cadrul DADR T, precum şi a Ordinului N. nr. 1/29.04.2008 privind numirea domnului E. G în funcţia de director executiv adjunct la DADR T.

Prin întâmpinare pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale B a cerut respingerea acţiunii ca nefondată pentru că potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, respectiv director executiv adjunct în cadrul DADR T, a fost organizat de către ANFP, instituţie la care a fost depus un dosar cu toate documentele stabilite de legiuitor în vederea participării la concurs.

N. nu a stabilit drepturile salariale aferente pentru numitul E. G întrucât potrivit prevederilor art. 6 aliniatul 5 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. „Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii”.

Obligaţia întocmirii şi gestionării dosarului profesional al numitului E. G revine DADR T, potrivit prevederilor H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Prin ordinul nr. 61/2008, DADR T a fost împuternicită să stabilească drepturile salariale pentru E. G.

ANAF le-a transmis o adresă prin care se comunică numele persoanei care a fost declarată admisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct în cadrul DADR T.

Pentru toate aceste considerente, solicită să se constate că nu se poate dovedi şi în consecinţă nu se poate reţine culpa N. în emitere Ordinului nr. 61/29.04.2008.

Examinând acţiunea, se respinge ca neîntemeiată pentru că :

Potrivit acţiunii, aceasta este justificată în drept pe prevederile art. 1 aliniatul 1,6 şi 8 din Legea nr. 554/2004.

Art. 1 aliniatul 1 din Legea nr. 554/2004 prevede că poate sesiza instanţa de contencios administrativ orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ.

Art. 1 aliniatul 6 din aceeaşi lege, invocat prin acţiune, prevede că autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal, poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil, şi a produs efecte juridice, iar art. 1 aliniatul 8 din lege, dispune că Prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice subiect de drept public pot introduce acţiuni în contencios administrativ în condiţiile prezentei legi şi ale legilor speciale.

Analizând cele trei temeiuri de drept prin care reclamanta îşi justifică acţiunea, instanţa constată că nu-i este aplicabil art. 1 aliniatul 6 din Legea nr. 554/2004 pentru că nu are calitatea de emitent a actelor atacate întrucât organizatorul concursului câştigat de numitul E. G a fost Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, aşa cum rezultă din înscrierile depuse la filele 7 şi 13 din dosar, iar Ordinul nr. 61/29.IV.2008 a fost emis de pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

De altfel, rezultă din înscrisul cu nr. (...)/26.V.2008 emis de pârâta Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, (f.13) că faţă de încălcarea prevederilor art. 54 litera i din Legea nr. 188/1999 republicată, în cazul concursului în litigiu, analizează oportunitatea anulării acestuia pe calea contenciosului administrativ.

În ceea ce priveşte temeinicia acţiunii, în raport cu prevederile art. 1 aliniatul 8 din Legea nr. 554/2004 care permite oricărui subiect de drept public să introducă acţiuni în contencios administrativ, dispoziţia legală face referire la îndeplinirea condiţiilor prezentei legi, ceea ce înseamnă că trebuie îndeplinită cerinţa dreptului vătămat, conform art. 1 aliniatul 1, din lege.

Art. 2 aliniatul 1 din Legea nr. 554/2004 defineşte noţiunea de persoană vătămată, ca pe orice persoană titulară a unui drept sau a unui interes legitim, vătămat prin actul administrativ atacat, iar dreptul vătămat este orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ căruia i se aduce atingere printr-un act administrativ conform art. 2 aliniatul 1 litera o din lege.

Reclamanta nu a invocat şi nu a dovedit o vătămare a vreunui drept sau a interesului legitim, ci a invocat prin acţiune, motive de nelegalitate ale Ordinului nr. 61/2008 şi ale concursului organizat de pârâta Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, situaţie în care aceasta nu este fondată şi se respinge.

Este de principiul dreptului administrativ, că acţiunea în contencios administrativ nu este una în constatarea nelegalităţii unui act administrativ de către instanţă, ci una în dovedirea cerinţelor dreptului sau interesului vătămat.

Nu îndeplineşte cerinţa art. 1 aliniatul 1 din Legea nr. 554/2004 nici invocarea nelegalităţii art. 1 aliniatul 2 din Ordinul nr. 61/2008, pentru că acesta nu impune reclamantei o anume salarizare pentru numitul E. G, dispoziţia lăsând acest aspect conform reglementărilor legale în vigoare.

Trebuie remarcat de asemenea că numirea numitului E. G, urmare la concurs, prin încălcarea legii nu se constituie, prin ea însăşi, într-o vătămare pentru reclamantă, atâta timp cât aceasta nu s-a demonstrat.

În consecinţă, pentru motivele expuse acţiunea se respinge ca nefondată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Respinge acţiunea formulată de reclamanta Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T – T împotriva pârâţilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale B şi A.N.F.P. B.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 iulie 2008.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

(...) (...) (...) (...)

 

 

Red.R.O./28.07.2008

Tehnodact H.C./29.07.2008/5 ex.

 

Se comunică:

-reclamantă Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală T – T, P-ţa (...) nr. 1 jud. T

-pârâtâ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – B,(...), sector 3

-pârâtă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – B,(...), sector 3.

D.. 3 ex.

Toate spetele


Sus ↑