• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 719 din data 2008-10-23
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS

ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

Decizia civilă nr. 719/2008

Şedinţa publică de la 23 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...) - judecător

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...) D.

Grefier - F. T.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La ordine a venit spre soluţionare recursul declarat de pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice împotriva sentinţei civile nr. 245 din 17 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică părţile au fost lipsă la prima ca şi la a doua strigare a cauzei.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei, după care instanţa apreciază cauza ca fiind în stare de judecată şi având în vedere că prin motivele de recurs s-a solicitat judecata în lipsă, a fost reţinută cauza în pronunţare.

C U R T E A

- Deliberând -

Asupra recursului în materia contenciosului administrativ de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l B a c ă u sub nr. 6217/110/16.11.2007 reclamanţii E. B., D. E., E. F. N., T. S., E. D., N. B. şi E. F. au chemat în judecată pârâţii Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului B şi Ministerul Sănătăţii Publice pentru ca aceştia să fie obligaţi la plata sumelor reprezentând prima de concediu pentru anii 2001-2003 pentru primii 4 reclamanţi şi pentru anii 2001 – 2006 pentru ceilalţi, sume care urmează să fie actualizate cu indicele de inflaţie.

În temeiul art. 2 lit. a) din C o d u l d e procedură civilă şi a dispoziţiilor din Legea nr. 188/1999 T r i b u n a l u l B a c ă u – Secţia civilă a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi trimiterea acesteia la Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Astfel, cauza a fost reînregistrată la T r i b u n a l u l B a c ă u sub nr(...). Prin întâmpinare, pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice a invocat excepţiile lipsei calităţii sale procesual e pasive, lipsei de obiect a acţiunii şi a prescripţiei parţiale a dreptului la acţiune.

Prin sentinţa civilă nr. 245 din 17.04.2008 T r i b u n a l u l B a c ă u a respins excepţiile şi a admis acţiunea, obligându-i pe pârâţi să le plătească reclamanţilor drepturile salariale reprezentând prima de concediu pentru anii 2001-2003 (poziţia 1 -) şi celorlalţi 8 poziţia 5.7) pentru anii 2001-2006 actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamanţii E. B., D. E., E. F.-N. şi T. S. au avut calitatea de funcţionari publici, iar reclamanţii E. D., N. B., E. F. o deţin şi în prezent în cadrul Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului B.

Pentru anii pentru care s-a solicitat acordarea primelor de vacanţă suspendarea acestui drept a fost dispusă prin Legile bugetului de stat nr. 631/2007, nr. 507/2003 şi nr. 511/2004. Aceste acte normative sunt prin esenţa lor temporare şi au efect numai pentru anul în care a fost adoptat bugetul de stat.

Ca atare, la data de 1 ianuarie a anului următor sau la adoptarea următoarei legi a bugetului de stat, obligaţiile de plată a primelor de vacanţă au devenit devin exigibile. Astfel, plata primei de vacanţă pentru anul 2001 a devenit exigibilă la data de 01.01.2002, pentru anul 2002 a devenit exigibilă de la data de 01.01.2003, iar pe anul 2006 a devenit exigibilă la data de 01.01.2007 .

Acţiunea reclamanţilor apare ca întemeiată aceştia având o creanţă certă lichidă şi exigibilă împotriva intimatei echivalentă cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu pentru anii 2001.2002 şi 2006.

În baza principiului reparării integrale a prejudiciului reclamanţii au dreptul la plata sumelor actualizate cu rata inflaţie de la data exigibilităţii plăţii şi până la data plăţii efective .

Pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice are calitate procesuală pasivă fiind instituţia ierarhic superioară a Autorităţii de Sănătate Publică, care prin atribuţiile sale aprobă bugetele şi alocă sumele necesare funcţionării şi administrării

Excepţia privind prescripţia parţială a dreptului la acţiune este neîntemeiată faţă de prevederile art. 15 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958.

În termen legal împotriva hotărârii tribunalului pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice a formulat prezentul recurs în motivarea căruia a arătat următoarele:

Acţiunea a fost introdusă după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007, astfel că reclamanţii aveau posibilitatea de a se adresa angajatorului cu cerere pentru plata primelor de concediu.

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 pct. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 ministerul are atribuţia de a aviza bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, răspunderea pentru împărţirea bugetului pe capitole aparţinând fiecărei unităţi în parte.

Aceste dispoziţii trebuie coroborate cu cele ale art. 4 din Ordinul nr. 880/2006, dar şi cu cele ale art. 21 alin. 2 şi art. 22 alin. 2 din Legea nr. 500/2002. Instanţa nu a ţinut seama nici de dispoziţiile C o d u l u i m u n c i i şi ale Legii nr. 188/1999 din care reiese clar cui îi revine obligaţia plăţii drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi izvorâte din raporturile de serviciu.

Având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 167/1958 şi cele ale art. 166 din Codul munci dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale se prescrie în 3 ani de la data la care drepturile erau datorate.

Acţiunea este şi neîntemeiată faţă de prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007.

Analizând hotărârea recurată în raport de motivele de recurs invocate, curtea de apel constată următoarele:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/1997 a intrat în vigoare la data de 22.12.2007, iar acţiunea a formulată la data de 10.12.2007 (data poştei); prin urmare, nu pot fi invocate retroactiv prevederile acestei ordonanţe.

Însă, în ceea ce priveşte motivul de recurs prin care recurenta a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive la instanţa de fond, susţinerile acesteia sunt întemeiate.

Reclamanţii au sau au avut raporturi de serviciu cu pârâta Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului B şi ca atare, obligaţia de plată revine acestei autorităţi publice. Această pârâtă are personalitate juridică, dispoziţiile art. 17 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice fiind exprese sub acest aspect; potrivit textului, la nivelul judeţelor şi al municipiului B funcţionează autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului B, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii Publice, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale. În acelaşi sens erau şi dispoziţiile din actele normative anterioare care reglementau organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice: art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003, potrivit acestui din urmă text unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii Publice numindu-se direcţii de sănătate publică judeţene.

Potrivit art. 4 pct. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 Ministerul Sănătăţii Publice doar avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa. Aceste dispoziţii se coroborează cu cele ale art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 880/2006 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului B, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi potrivit cărora directorul executiv al autorităţii de sănătate publică judeţene este ordonator secundar de credite în condiţiile legii şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate. În acelaşi sens erau şi dispoziţiile art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1042/2003.

Nu are relevanţă faptul că recurenta are calitatea de ordonator principal de credite, căci, potrivit art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă (art. 1), în cazul lipsei de fonduri, instituţia debitoare fiind obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată (art. 2). Între reclamanţi şi pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice nu există nici un raport juridic şi nici o obligaţie legală de plată a primelor de vacanţă.

Pentru acest motiv, în temeiul art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, hotărârea recurată va fi modificată în parte, cu consecinţa respingerii acţiunii de recurentul-pârâtă Ministerul Sănătăţii Publice, pentru lipsa calităţii procesuale pasive. D. ca întemeiată a acestei excepţii face de prisos examinarea celorlalte motive de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul contencios administrativ promovat de recurentul - pârât MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE B, împotriva sentinţei civile nr. 245 din 17 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata - pârâtă AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI B şi intimaţii - reclamanţi D. E., E. F., N. B., E. F. N., E. B., E. D. şi T. S..

Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că :

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Ministerul Sănătăţii publice şi respinge, în consecinţă, acţiunea promovată în contradictoriu cu această pârâtă.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 octombrie 2008.   

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) D.

 

Grefier,

F. T.

 

   

Red. s. E. F./B. (...)

Red. d.r. M.G.C.

3 ex. 18 nov. 2008

Toate spetele


Sus ↑