• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 258/2009 din data 2009-03-09
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 258/2009

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) - judecător

(...) (...) - preşedinte secţie

(...) (...) - preşedintele Curţii de Apel

F. U. - grefier

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de pârâtul N. D. N. împotriva sentinţei civile nr. 1057/11.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pârâtul recurent asistat de avocat B. P. şi av. E. E. pentru reclamantul intimat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei , după care Avocata pârâtului recurent depune la dosar cerere în probaţiune prin care solicită refacerea raportului de expertiză tehnică în baza aceluiaşi onorariu , apreciind că expertul nu a răspuns obiecţiunilor formulate de pârât, cerere susţinută şi oral .

Avocata reclamantei intimate se opune , încuviinţării cererii formulate , arătând că potrivit disp. art. 305 4) cod procedură civilă instanţa de recurs nu poate produce probe noi , cu excepţia înscrisurilor , care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor.

Avocata pârâtului recurent , faţă de împrejurarea că hotărârea atacată nu are calea apelului , apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 292 cod pr. civilă .

Instanţa, deliberând asupra cererii în probaţiune formulată de mandatara pârâtului recurent invocată în această fază a recursului , apreciază că expertul a răspuns atât obiectivelor , cât şi obiecţiunilor formulate de părţi în faţa instanţei de fond, iar refacerea raportului de expertiză în fază de recurs este inadmisibilă , astfel că va fi respinsă această cerere.

Mandatarii părţilor arată că nu mai au alte cereri de formulat , împrejurare faţă de care instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocata pârâtului recurent susţine recursul , solicitând admiterea acestuia , modificarea sentinţei atacate în sensul de a fi diminuat cuantumul prejudiciului până la suma de 6.066,68 RON aşa cum a fost justificată prin factura din 9.07.2007 şi nu suma stabilită de instanţa ca urmare a devizului din 17.07.2007 , când a fost trecută de două ori manopera .

Avocata reclamantei intimate , faţă de împrejurarea că mandatara recurentului nu a mai susţinut şi celelalte motive de recurs , pune concluzii limitate la susţinerile de astăzi în sensul respingerii ca nefondat a recursului pârâtului . La fila 7 din dosarul de fond conform devizului de reparaţie nr. 1.9.165/17.07.2007 costul reparaţiilor a fost stabilit la suma de 11.459,92 lei , fiind redus de instanţa de fond în urma efectuării raportului de expertiză la suma de 6.066 la care s-a adăugat valoarea manoperei . Faţă de celelalte motive solicită respingerea recursului.

Nu solicită cheltuieli de judecată .

Avocata pârâtului recurent arată că susţine şi celelalte motive , însă oral a susţinut doar completare motivelor.

CURTEA DE APEL

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă ;

Constată că prin acţiunea de dreptul muncii înregistrată la T r i b u n a l u l S i b i u sub dosar nr(...) reclamanta S.C. B. S.R.L S l- a chemat în judecată pe pârâtul N. D. N., solicitând obligarea acestuia la suportarea costurilor de reparaţie, respectiv la suma de 9.630, 18 lei.

În motivarea acţiunii sale reclamanta arată că pârâtul, angajat conducător auto este vinovat de producerea accidentului de circulaţie din data de 18.05.2007, în urma căreia autoturismul marca E. nr. de înmatriculare SB-06.-E. a fost avariat; avarii a căror reparaţie se ridică la suma pretinsă conform devizulului ataşat acţiunii.

În drept se invocă aert. 270 Codul muncii.

În probaţiune s-a depus Anexa 1, raport de accident nr. 1.1112/2007, referat nr. (...)/2007, deviz de reparaţie nr. 1.9.165/2007, proces verbal seria (...) nr. (...)/2007 de sancţionare contravenţională a pârâtului, factura fiscală nr. 3772/2007, deviz de reparaţie nr. 325/2007, copie carte de identitate a autovehiculului, fişă post, , contract individual de muncă nr. 2.695/2007.

Prin întâmpinarea depusă în cauză pârâtul N. D. N. arată că este de acord cu acţiunea reclamantului în măsura stabilirii cuantumului pretenţiilor printr-un raport de expertiză.

Prin sentinţa civilă nr. 1057/11.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u sub dosar nr(...) s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. B. S.R.L S în contradictoriu cu pârâtul N. D. N. şi în consecinţă:

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.954,46 lei cu titlu cheltuieli de reparaţie autoturism.

Pentru a hotărâ astfel, tribunalul a reţinut, cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile art. 270 Codul muncii că pârâtul este obligat a repara prejudiciul cauzat din culpa sa, printr-o faptă în legătură cu serviciu, prejudiciu care constă în repararea autoturismului avariat, în cuantumul reieşit din raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză.

Împotriva acestei sentinţe a declarat, recurs, în termenul legal prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999, cu pârâtul N. D. N., solicitând, în temeiul art.304 indice 1 Cod procedură civilă, admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate în sensul diminuării cuantumului prejudiciului, până la valoarea reală stabilită prin raportul de expertiză.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurentul critică sentinţa atacată ca fiind nelegală şi netemeinică sub aspectual cuantumului prejudiciului reţinut de instanţă, deoarece, susţine recurentul, în cauză era vorba de un autovehicul foarte vechi, fabricat în 1985, uzat fizic şi moral, pentru care nu era necesară o reparaţie atât de costisitoare; raportul de expertiză a fost efectuat cu mare uşurinţă; prejudiciul nu este lichid, cert; în timpul efectuării expertizei a formulat obiecţiunii care nu au fost consemnate.

Prin întâmpinarea depusă în această fază procesuală de intimata S.C. B. S.R.L S se solicită respingerea recursului ca nefundat, prejudiciul fiind corect determinat de instanţa de fond pe baza probelor administrate în cauză.

CURTEA, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu conform cerinţelor art. 304 indice 1 Cod procedură civilă, în limitele statuate de art. 306 alin.2 Cod procedură civilă reţine următoarele:

Recursul este fondat sub următorul aspect:

Potrivit art. 270 Codul munci „ salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”.

Având în vedere natura contractuală a răspunderii salariatului, rezultă că răspunderea este integrală, acoperind paguba efectivă.

În speţă, recurentul, angajat conducător auto în cadrul societăţii intimate, este răspunzător de avariile cauzate autovehicului marca E. nr. de înmatriculare SB-06.-E., urmare accidentului de circulaţie din data de 18.05.2007 pe raza loc. E., jud V; vinovăţia acestui conducător auto la producerea accidentului reieşind din procesul verbal de contravenţie seria (...) nr. (...)/2007 încheiat de I.P.J.V (f.16).

În ce priveşte întinderea prejudiciului cauzat societăţi intimate prin această faptă a recurentului, în legătură cu serviciu, este de menţionat că în procesul verbal de contravenţie; precum şi în raportul de accident nr. 1.1112/2007 întocmit de comp. siguranţa circulaţiei din cadrul intimatei sunt enumerate avariile produse autoturismului; iar cu devizul de reparaţie nr. 325/09.07.2007 şi factura nr. 3772/09.07.2007 sunt justificate cheltuielile cu manopera şi costul pieselor şi materialelor folosite la repararea autovehiculului în discuţie.

Greşeala instanţei de fond în stabilirea cuantumului prejudiciului este, însă, determinată de faptul că, valoarea totală de 6066, 68 lei a facturii nr. 3772/09.07.2007 a fost adunată cu valoarea manoperei de 2887,78 lei reieşită din devizul de reparaţie nr. facturii nr. 325/09.07.2007, rezultând un total de 8954, 46 lei, deşi în conţinutul facturii nr. 3772/09.07.2007 era cuprins la punctul 1 contravaloarea acestui deviz. Deci, în suma totală stabilită de instanţă contravaloarea manoperei din devizul nr. 325/09.07.2007 se regăseşte de două ori, suma corectă a prejudiciului fiind de 6066, 68 lei; aşa cum dealtfel este reţinut şi în raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză(f.70-73).

Ca atare, soluţia primei instanţe se impune a fi modificată sub acest aspect, celelalte critici aduse de recurent fiind nefondate, raport la ansamblul probatoriu administrat în cauză şi la faptul că natura creanţei de certă şi lichidă este stabilită prin titlul executoriu obţinut în cauză de intimată.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin.1 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 304 punct 9 Cod procedură civilă, curtea va admite recursul cu care a fost investită de către recurent, va modifica sentinţa atacată, stabilind cuantumul prejudiciului reţinut în sarcina pârâtului la suma de 6066, 68 lei, în loc de 8954,46 lei.

Vor fi menţinute în rest, dispoziţiile sentinţei atacate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâtul N. D. N. împotriva sentinţei civile nr. 1057/11.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S i b i u în dosar nr(...).

Modifică în parte sentinţa atacată în ce priveşte cuantumul prejudiciului reţinut în sarcina pârâtului N. D. N. pe care îl stabileşte la suma de 6066,68 RON în loc de 8954,46 lei.

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2009.

Preşedinte,

B. E.

Judecător,

N. T.

Judecător,

B. E.

 

Grefier,

F. U.

 

 

Red.A.D.

Tehnored.A.D./E.T. 17 Martie 2009

Jud. fond.M.E., M.Ţ.

Toate spetele


Sus ↑