• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Actiune in raspundere patrimoniala. Recurs

Hotararea nr. 1812/R/2009 din data 2009-10-05
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1812/R/2009

Şedinţa publică din 05 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta (...) S. C SA împotriva sentinţei civile nr. 626 din 13 martie 2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâtul E. J. E., având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul reclamantei recurente (...) S. C SA, avocat E. B. şi reprezentanta pârâtului intimat E. J. E., avocat M. B., lipsă fiind pârâtul intimat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost formulat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat pârâtului intimat şi este scutit de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Reprezentantul reclamantei recurente depune la dosar împuternicire avocaţială, chitanţa privind dovada onorariului avocaţial şi Legea nr. 22/1969 la care va face referire.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul reclamantei recurente solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, în principal casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, iar în subsidiar, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii acţiunii, dezvoltând pe larg motivele arătate în scris prin memoriul de recurs depus la dosar.

Reprezentanta pârâtului intimat solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate, dezvoltând pe larg motivele arătate în scris prin întâmpinarea depusă la dosar, cu cheltuieli de judecată conform chitanţei de la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă 626/13.03.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j s-a respins acţiunea reclamantului (...) S. C împotriva pârâtului E. J. E., reţinându-se următoarele considerente:

Pârâtul a fost angajatul societăţii reclamantei în calitate de conducător auto la Centrul C-B., având în dotare autovehiculul (...). In data de 19.12.2007 în timp ce transporta fier vechi pe raza comunie E., a intrat în şantul din dreapta sensului de deplasare, s-a răsturnat autovehiculul, fapt ce a dus la avarierea gravă atât a capului tractor cât şi a remorcii.

Din prev.art. 270 alin.l din Codul Munci rezultă că salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele produse angajatorului din vina si in legătura cu munca lor. Pentru a se antrena răspunderea patrimonială, trebuie să fie întrunite mai multe condiţii si anume: calitate de salariat, fapta ilicită în legătură cu munca, existenţa unui prejudiciu, raportul de cauzalitate între faptă, prejudiciu si vinovaţia. Aceste condiţii trebuie să fie întrunite cumulativ.

Prin actele depuse la dosar reclamantul nu a făcut dovada în ce constă fapta si caracterul ilicit, respectiv care au fost sarcinile de serviciu ce nu au fost respectate sau care au fost îndeplinite necorespunzător, însăşi in motivarea acţiunii arată că autovehiculul din motive necunoscute a intrat în şanţul din dreapta a sensului de deplasare. Reclamantul nefăcând dovada că pârâtul în calitate de salariat ar fi săvârşit o faptă ilicită în legătură cu munca sa, nu s-a putut stabili o legătură de cauzalitate între fapta si prejudiciu chiar dacă s-a produs acest prejudiciu în dauna reclamantei.

Având în vedere faptul că prin probele administrate nu s-a făcut dovada că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 270 din Codul muncii, urmează ca acţiunea înaintată să fie respinsă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs (...) S. C SA solicitând modificarea ei în sensul admiterii acţiunii.

Criticile aduse hotărârii instanţei de fond vizează nelegalitatea ei sub următoarele aspecte:

Se susţine astfel că instanţa nu a cercetat fondul cauzei fiind incidente dispoziţiile art.312 pct.5 C.pr.civ.şi de asemenea nu a exercitat rolul activ în aflarea adevărului obiectiv.

Prin întâmpinarea depusă la fila 9 intimatul s-a opus admiterii recursului.

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor de recurs invocate a dispoziţiilor art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea de Apel reţine următoarele:

Prin acţiunea introductivă reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 23.496 lei reprezentând prejudiciul material cauzat de pârât.

Recurenta susţine că era necesară audierea unor martori şi administrarea de probe pentru a se putea stabili existenţa răspunderii civile delictuale, or instanţa a făcut în lipsa unor asemenea probe, o greşită interpretare şi aplicare a legii raportat la dispoziţiile art.998 C.civ. şi ale art.35, 48 (1) şi 41 din Legea circulaţiei rutiere nr.195/2002.

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.304 pct. 9 şi 312 pct.5 C.pr.civ.

În susţinerea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâtul a fost angajat în calitate de conducător auto la Centrul C – B. având în dotare autovehiculul 44-CJ-S. la 19.12.2007 pe soseaua G-C, transportând fier vechi pe raza comunei E. din motive necunoscute a intrat în şanţul din dreapta sensului de deplasare, răsturnându-se.

Din actul de la fila 4 dos.instanţei de fond încheiat de o comisie formată din Ş. T. N. director tehnic, S. J. – maistru mecanic şi G. F. – şef coloană auto, rezultă că după cercetarea modului de producere a accidentului de circulaţie din 19.12.2007, comisia a constatat că din motive necunoscute autovehiculul condus de pârât a intrat în şanţul de pe dreapta sensului de deplasare, considerând că „vinovat se face pârâtul care a efectuat manevre greşite ce ar fi provocat accidentul menţionat.

Or, vinovăţia pârâtului nu a fost probată prin nici un mijloc de dovadă, deşi potrivit art.1169 C.civ., cel ce face o propunere trebuie să o şi dovedească.

Aceasta cu atât mai mult cu cât aşa cum rezultă din adresa nr.(...) din 28 iulie 2008 (f.7 dos.instanţei de fond) a Poliţiei comunei E. la data de 19.12.2007 legat de incidentul rutier, nu s-a încheiat de către organele de Poliţie nici un proces verbal de contravenţie, care să ateste eventualele împrejurări ce au condus la producerea acelui incident rutier.

Ca atare, faţă de pretenţiile formulate, reclamanta are obligaţia şi sarcina probei în ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cumulative pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, atât prin prisma dispoziţiilor art.998 C.civ. cât şi a dispoziţiilor art.270 alin.1 C.muncii.

Cum reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii cerinţelor legale pentru antrenarea răspunderii materiale a pârâtului, instanţa de fond a făcut o interpretare corectă şi legală a dispoziţiilor art.270 alin.1 C.muncii.

Este real că rolul activ al instanţei este prevăzut prin dispoziţiile art.129 C.pr.civ., însă acest rol activ nu poate fi interpretat în sensul solicitat de recurentă în condiţiile în care chiar în acţiune reclamanta susţine că accidentul s-a produs din motive necunoscute.

Astfel, faţă de cele expuse, nefiind întrunite cerinţele art.304 pct. 9 C.pr.civ., recursul reclamantei urmează a fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta (...) S. C SA împotriva sentinţei civile nr.626 din 13.03.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Obligă pe numitul recurent să plătească intimatului E. J. E. suma de 2000 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 5 octombrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

Red.PE/CA

05.11.2009 – 4 ex.

Jud.fond.E. E.; E. C.

Toate spetele


Sus ↑