• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1834 din data 2008-09-26
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

D E C I Z I A NR. 1834

Şedinţa publică din 26 septembrie 2008

Preşedinte – (...) (...) (...)

Judecători - (...) (...)

- (...) E.

Grefier - B. Ţ.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâta SC E. SA-N. P. GRUP, cu sediul în B,(...), sector 1, cu sediul ales la T. Ţ. E. şi Asociaţii, cu sediul în B, B-dul (...) (...)-B. House nr.4-8, sector 1, împotriva sentinţei civile nr.602 din 10 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi J. E., domiciliat în M,(...), jud.D, N. J., domiciliat în com.J., sat Colibaşi nr.131, jud.D, F. (...), domiciliat în M,(...), (...)., .D, .3, jud.D, J. J., domiciliat în com.E., sat E. nr.421, jud.D.

Recurs scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta-pârâtă SC E. SA-N. P. GRUP prin avocat E. D. din cadrul Baroului B, lipsă fiind intimaţii-reclamanţi J. E., N. J., F. (...), J. J..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă care învederează instanţei că pentru termenul de astăzi, prin intermediul serviciului registratură s-au depus concluzii scrise formulate de intimaţii-reclamanţi N. J. şi F. (...).

Avocat E. D. pentru recurenta-pârâtă depune în xerocopie mai multe înscrisuri şi anume: certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l I a ş i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l I a ş i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l I a ş i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l I a ş i, certificat cu nr(...) (329/2008) eliberat de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, certificat cu nr(...)eliberat de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, certificat cu nr(...) eliberat de Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, anexa nr.1 bis la actul adiţional la Contractul colectiv de muncă la nivelul SC E. SA pentru anul 2008, adresa din data de 24.11.1995 emisă de Direcţia Generală a Legislaţiei N., Protecţiei Sociale şi Contencios din cadrul M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Protecţiei Sociale, adresa nr.53948 din 12.08.1992 emisă de Direcţia Generală a Legislaţiei N., Protecţiei Sociale şi Contencios din cadrul M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Protecţiei Sociale,

 

 

raport de expertiză contabilă extrajudiciară, practică judiciară constând în sentinţa civilă nr.1562/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i, sentinţa civilă nr.637/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a, sentinţa civilă nr.1697/2007 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a.

De asemenea, arată că alte cereri nu mai are de formulat.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea recursului.

Avocat E. D. având cuvântul pentru recurenta-pârâtă, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii reclamanţilor, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată.

Reclamantul J. E. a chemat în judecată civilă pe pârâta SC E. SA-N. P. GRUP B, pentru a fi obligată la plata sumei de 5630 lei (RON) reprezentând drepturi salariale cuvenite pentru perioada decembrie 2004-mai 2006, actualizate în raport de inflaţie.

În motivarea acţiunii, s-a susţinut că în perioada sus-menţionată reclamantul a fost salariatul societăţii pârâte, iar potrivit disp.art. 168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă pe societate avea dreptul la suplimentări salariale reprezentând prime de Paşte şi C care nu i-au fost plătite pentru perioada în litigiu, în total 5630 lei (RON) faţă de drepturile salariale brute stabilite pe societate pentru fiecare din anii 2004-2006.

Societatea pârâtă a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât pretenţiile reclamantului sunt nejustificate, deoarece drepturile salariale cuvenite au fost incluse în salariul de bază după anul 2003 în perioada în litigiu, iar sumele pretinse au fost greşit calculate pornind de la salariul mediu brut pe societate şi nu salariul de bază mediu.

Totodată, s-a mai susţinut că acţiunea este prematură, drepturile invocate nefiind născute cât timp nu au avut loc negocierile dintre patronat şi sindicat în baza cărora să se stabilească cuantumul exact al drepturilor suplimentare salariale cuvenite, iar drepturile cerute s-au raportat la salariul mediu brut şi nu cel de bază mediu pe societate, aceasta în condiţiile în care Comisia Paritară din societarte a convenit ca drepturile salariale respective să fie incluse în salariu începând cu anul 2003.

Întrucât au formulat acţiuni cu acelaşi obiect şi alţi salariaţi, respectiv N. J., F. (...) şi J. G, instanţa de fond a dispus conexarea acestor dosare la cauza ce formeauă obiectul prezentei cauze, prin încheierea din 10 aprilie 2008, termen la care a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune care este de numai 6 luni, invocată de pârâtă.

În cauză au fost administrate probe cu înscrisuri.

T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, prin sentinţa nr. 602 din 10 aprilie 2008, a admis acţiunea reclamanţilor şi a obligat pârâta la plata drepturilor salariale reprezentând prime de Paşti şi C la nivelul salariului mediu de bază din Contractul colectiv de muncă, la valoare actualizată în raport de inflaţie, respectiv 5630 lei către J. E., 1612 lei către N. J., 8572,60 lei pentru F. (...) şi 6171 lei către reclamantul J. C. J..

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că începând cu anul 2004 suplimentările salariale solicitate şi prevăzute de art. 168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă nu le-au mai fost plătite reclamanţilor din anul 2004 până în anul 2007, astfel că sunt incidente disp.art. 269 din Codul muncii, coroborate cu disp.art. 7 alin.(2) şi 30 alin.(2) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul colectiv de muncă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs societatea pârâtă, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, solicitând modificarea sentinţei şi respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Criticând sentinţa, pârâta a susţinut că acţiunea este prematur introdusă din moment ce nu au avut loc negocierile ce se impuneau pentru stabilirea cuantumului exact al sumelor cuvenite reclamanţilor cu privire la modalităţile de acordare, criteriile şi condiţiile instituite pentru drepturile vizate ale art. 168 alin.(1) din Contractul colectiv de muncă, iar dreptul la acţiune este prescris în momentul intentării acţiunii, termen care este de 6 luni, conform art. 283 alin.1 lit.e din Codul munci în condiţiile în care se invocă aplicarea dispoziţiilor sus-menţionate din acest contract colectiv.

Pe fond, drepturile salariale solicitate au fost incluse în salariul de bază lunar începând cu anul 2003, măsură care a fost menţinută şi ulterior şi aceasta în condiţiile în care reclamanţii au rămas în pasivitate anii următori, neinvocând reprimirea drepturilor dalariale cerute prin acţiune.

S-a mai invocat prin criticile formulate că este greşită modalitatea de calcul al drepturilor pretinse în condiţiile în care aceasta se raportează la nivelul salariului mediu brut la nivel de unitate în loc de salariul de bază mediu pe societate, reclamanţii beneficiind astfel de diferenţă în plus nejustificată aşa cum reiese din adresa unităţii.

Curtea, analizând sentinţa atacată, în raport de criticile formulate, actele dosarului şi dispoziţiile legale ce au incidenţă în cauză, constată că recursul este fondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Criticile referitoare la prematuritatea acţiunii şi prescripţia dreptului, nu sunt fondate.

Inexistenţa negocierilor cu sindicatul anterioare cu 15 zile înaintea fiecărei sărbători pentru stabilitea modalităţilor corecte, a condiţiilor şi criteriilor de acordare a drepturilor salariale invocate, nu este imputabilă reclamanţilor, ci pârâtei căreia îi revenea obligaţia iniţierii şi finalizării acestor negocieri, iar pe de altă parte, inexistenţa acestor negocieri nu presupune inexistenţa dreptului la plata suplimentărilor salariale cuvenite de Paşti şi C al cărui cuantum este determinat prin disp.art. 168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă egal cu un salariu de bază mediu pe societate.

În mod corect a respins instanţa de fond excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune care este de numai 6 luni, întrucât în speţă sunt aplicabile disp.art. 283 alin.1 lit.c şi nu lit.e din Codul muncii, cum a invocat recurenta-pârâtă, deoarece obiectul litigiului constă în acordarea unor drepturi salariale neacordate indiferent de izvorul acestor drepturi, astfel că termenul de prescripţie este de 3 ani, fiind de neconceput ca pentru aceleaşi drepturi să subziste termene de prescripţie diferite în raport de acest izvor, fiind de observat şi faptul că dispoziţiile art. 283 alin.1 lit.c din Codul muncii constituie o normă specială în raport cu prevederile art. 283 alin.1 lit.e din acelaşi cod care se referă la toate drepturile, inclusiv salariale, izvorâte dintr-un contract colectiv de muncă.

Nu are suport legal şi probatoriu nici criticile din motivele de recurs privind necesitatea neacordării primelor de Paşte şi C, întrucât au fost incluse în salariile plătite reclamanţilor.

Aceasta, deoarece nu s-a făcut dovada de către pârâtă, cum impun disp.art. 287 din Codul muncii, că aceste drepturi au fost plătite reclamanţilor prin includerea lor în salariile ce le-au fost plătite în perioada de referinţă, drepturi care sunt distinct, precis şi expres determinate în contractul colectiv de muncă ce constituie legea părţilor şi care trebuie să-şi găsească reflectarea corespunzătoare în drepturile plătite.

Aşa fiind, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamanţilor li se cuvine acordarea unor astfel de suplimentări salariale.

Sunt însă fondate criticile privind cuantumul acestor drepturi acordate şi respectiv prescripţia dreptului de a le cere pentru Cul anului 2004.

Astfel, conform art. 168 alin.(1) din Contractul colectiv de muncă suplimentările salariale pentru sărbătorile de Paşte şi C se raportează la un salariu mediu de bază la nivel de societate, dar reclamanţilor le-au fost acordate drepturi salariale de această natură, raportate la nivelul unui salariu lunar deci în afara cadrului legal, ceea ce impune corectarea corespunzătoare a sentinţei.

De asemenea, printre drepturile salariale solicitate figurează şi prima de C pentru anul 2004, dar acţiunea a fost introdusă la 3 ianuarie 2008 deci peste termenul de 3 ani prevăzut de lege, astfel că pentru aceste drepturi acţiunea este prescrisă.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 304 şi 312 Cod pr.civilă, Curtea va admite recursul de faţă, va modifica sentinţa în parte şi va diminua cuantumul drepturilor acordate astfel: pentru J. E. -2824 lei primă Paşte 2995-2006 şi primă C 2005; pentru N. J. şi J. J. câte 850 lei fiecare primă Paşte 2005 şi pentru F. (...) 5244 lei primă Paşte 2005-2007 şi C 2005-2006.

Va fi respins capătul de cerere privind acordarea primei de C pentru anul 2004 ca prescris.

Restul dispoziţiilor sentinţei vor fi menţinute ca legale şi temeinice.

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de pârâta SC E. SA-N. P. GRUP, cu sediul în B,(...), sector 1, cu sediul ales la T. Ţ. E. şi Asociaţii, cu sediul în B, B-dul (...) (...)-B. House nr.4-8, sector 1, împotriva sentinţei civile nr.602 din 10 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi J. E., domiciliat în M,(...), jud.D, N. J., domiciliat în com.J., sat Colibaşi nr.131, jud.D, F. (...), domiciliat în M,(...), (...)., .D, .3, jud.D, J. J., domiciliat în com.E., sat E. nr.421, jud.D şi în consecinţă:

Modifică în parte sentinţa şi reduce sumele acordate după cum urmează: J. E. - 2824 lei primă Paşte 2005-2006 şi primă C 2005; N. J. şi J. J. câte 850 lei fiecare primă Paşte 2005 şi F. (...) 5244 lei primă Paşte 2005-2007 şi C 2005-2006.

Constată prescrise capetele de cerere privind prima de C pe anul 2004.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 septembrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER,

B. Ţ.

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. Notificare 3120

Tehnored.TL/SŞ

3 ex./24.10.2008

d.f(...) T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

j.f.(...) T.

J. T.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑