• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 422/R-CM din data 2008-05-14
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA NR. 422/R-CM

Şedinţa publică din 14 Mai 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

     

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.152 din 25 februarie 2008,pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns consilier juridic E. J. pentru recurentul-pârât Inspectoratul Şcolar Judeţean V, în baza delegaţiei de la dosar şi avocat B. E. pentru intimata-reclamantă J. E. S. F., în baza împuternicirii avocaţiale de la dosar, lipsă fiind Municipiul Rm.V şi Şcoala cu clasele I-VIII B. E. Rm.V.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul recurentului-pârât susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui.

Precizează că instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei deşi ajutorul de deces solicitat se acordă din bugetul asigurărilor sociale şi a respins-o pentru instituţia pe care o reprezintă, fiind reţinute dispoziţiile art.142 alin.1 din Legea 84/1995, prevederi potrivit cărora Inspectoratul Şcolar Judeţean V are atribuţii de aplicare a legislaţiei în organizarea, conducerea şi organizarea procesului de învăţământ şi nu de acordare a ajutorului de deces aşa cum greşit s-a reţinut

De asemenea, în motivele de recurs a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, obiectul prezentei cauze, ce are ca reclamantă pe fiica celei decedate, fiind şi obiectul unei alte cauze judecate ce a avut ca reclamant pe soţul acesteia.

Apărătorul intimatei-reclamante solicită respingerea recursului ca nefondat.

Precizează că T r i b u n a l u l V â l c e a în mod corect a respins excepţia lipsa calităţii procesuale pasive a recurentului-pârât invocată de acesta aşa cum reiese din dispoziţiile art.106 alin.2 din Legea nr.198/2007 privind Statutul personalului didactic, care prevăd că orice drept recunoscut cadrului didactic şi care presupune îndeplinirea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean sau de unitatea de învăţământ ţine de procesul de organizare şi conducere.

De asemenea, Codul munci prin dispoziţiile art.40 alin.2 pct.c stabileşte că Inspectoratul era obligat la plata acestui drept.

Excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de recurentul-pârât a fost respinsă de T r i b u n a l u l V â l c e a deoarece nu există tripla identitate prevăzută de art.1201 Cod civil: acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţii, părţile din prezenta cauză fiind altele.

Arată că instanţa de fond a dat eficienţă dispoziţiilor art.36 alin. 5 lit.c din CCM unic la nivel de ramură învăţământ. Această clauză a fost reluată pe anii 2005-2006, astfel încât familia celei decedate trebuia să beneficieze de ajutorul solicitat, decesul acesteia survenind în 14.09.2006.

Solicită respingerea recursului ca nefundat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond, cu cheltuieli de judecată.  

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin acţiunea civilă în conflict de drepturi înregistrată la data de 4.10.2007 pe rolul acestei instanţe, reclamanta J. E. S. F., în contradictoriu cu pârâţii, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V, şi ŞCOALA CU D. I-VIII B. E., a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa aceşti pârâţi, în solidar să fie obligaţi la plata ajutorului de deces, în cuantum de 5 salarii ce i se cuvine în urma decesului mamei sale E. E., precum şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta învederează instanţei că mama sa a fost profesor la Şcoala cu clasele I-VIII B. E., ca titulară a catedrei de limba engleză, deţinând această calitate şi în momentul decesului său, care a survenit în data de 14.09.2006.

Mai arată, că potrivit dispoziţiilor art. 36 alin.5 lit. c din CCM unic la nivel de ramură învăţământ şi dispoziţiilor art. 35 alin.4 lit. c din CCM la nivel de teritoriu în învăţământul Vn, în caz de deces al unui salariat din învăţământ cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurărilor sociale. In acest sens, a formulat o serie de cererii către instituţiile abilitate pentru ca prin adresa nr. 7154.10.2006 emisă de unitatea de învăţământ, să fie informaţi că singura sumă ce va fi acordată este cea în cuantum de 1070 lei, conform Legii bugetului asigurărilor din anul 2006.

Prin cererea de la fila 37 dosar, reclamanta şi-a precizat acţiunea principală, în sensul că înţelege să cheme în judecată pârâtul Municipiul RM V prin primar, în calitate de ordonator principal de credite, pentru a fi obligat să aloce fondurile necesare plăţii sumei reprezentând ajutorul de deces, şi pârâţii Inspectoratul Şcolar Judeţean V şi Şcoala cu clasele I-VIII B. E., pentru a fi obligaţi în solidar la plata sumei ce i se cuvine, actualizată cu indicele de inflaţie de la data naşterii acestui drept şi până la data plăţii efective.

Prin întâmpinarea depusă Municipiul Rm.V a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, pe considerentul că plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială, nu este de competenţa ordonatorului principal de credite , în speţă Municipiul Rm.V, ce este de competenţa ordonatorului terţiar de credite, respectiv şcoala.

Raportat la acest aspect, pârâta nu a negat existenţa dreptului de creanţă pe care reclamanta îl pretinde faţă de şcoală şi învederează împrejurarea că şi-a exprimat poziţia şi prin răspunsul înmânat numitului E. (...) – soţul defunctei.

La rândul său, pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean V a solicitat respingerea acţiunii, pe considerentul că a fost promovată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru existenţa autorităţii de lucru judecat .

În susţinerea întâmpinării, se arată că potrivit OUG nr. 32/2001, cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale şi în consecinţă realizarea dreptului privind acordarea ajutorului solicitat nu se poate face în contradictoriu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi nici cu unitatea de învăţământ. Acest aspecte au fost reţinute cu autoritate de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 343/26.03.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...), sens în care au invocat şi această excepţie.

Pe fondul cauzei, pârâtul învederează instanţei că la data decesului mamei reclamantei, contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învăţământ nu mai producea efecte, fiind încheiat pentru anul 2003 – 2004, deci reclamanta beneficiază doar de ajutorul de deces prevăzut de legea bugetului asigurărilor pe anul 2006.

În urma probelor administrate în cauză T r i b u n a l u l V â l c e a prin sentinţa civilă nr.152 din 25.02.2008 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Rm.V şi a respins acţiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

A respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar Judeţean V, cât şi excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de acelaşi pârât.

S-a admis în parte acţiunea precizată şi au fost obligaţi pârâţii Inspectoratul Şcolar al Judeţului V şi Şcoala cu clasele I-VIII B. E. , în solidar, la plata ajutorului de deces , în cuantum de 5 salarii, actualizat cu indicele de inflaţie de la data naşterii acestui drept şi până la data plăţii efective, cât şi a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 400 lei .

S-a reţinut de instanţa de fond la pronunţarea acestei sentinţe că, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul RM V, este întemeiată faţă de împrejurarea că realizarea dreptului reclamantei, respectiv acordarea ajutorului de deces în cuantum de 5 salarii prevăzut prin dispoziţiile art. 36 alin.5 lit. c din CCM unic la nivel de ramură – învăţământ, se face din bugetul asigurărilor sociale şi nu din bugetul local al unităţii administrativ teritoriale pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea .

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar Rm. V, tribunalul a constatat faţă de prevederile art. 142 al. 1 din Legea nr. 84/1995 că are calitate procesuală pasivă de a sta în proces. Astfel, este organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având, printre alte atribuţii, şi aceea de a asigura aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Sub aspectul excepţiei autorităţii de lucru judecat, faţă de dispoziţiile art. 1201 Cod civil, tribunalul a constatat că aceasta nu este întemeiată, întrucât, pentru existenţa autorităţii de lucru judecat este imperios necesară identitatea celor trei elemente, între hotărârea definitivă şi cea care urmează: identitatea de obiect, de cauză şi de părţi.

Prin sentinţa civilă nr.343/26.03.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul E. (...) în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar judeţean V şi Şcoala cu clasele I-VIII B. E. – Rm.V, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Prin acea hotărâre judecătorească în raport de care a fost invocată excepţia autorităţii de lucru judecat, reclamantul E. (...) a invocat un drept propriu, deci folosul urmărit de reclamant a constat în acordarea ajutorului de deces de pe urma soţiei, or în cauza dedusă judecăţii, reclamanta J. – E. S. F. a solicitat producerea în patrimoniul său a efectelor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură – învăţământ , cu privire la acordarea celor îndreptăţiţi a ajutorului de deces.

Pe fondul cauzei, tribunalul a constatat că potrivit art.36 alin.5 lit. c din CCM unic la nivel de ramură învăţământ pentru anii 2003, 2004, în caz de deces al unui salariat din învăţământ cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurărilor sociale .

Această clauză contractuală a fost reluată şi în CCM încheiat pe anul 2005 – 2006 şi era în vigoare la data decesului mamei reclamantei, respectiv 14.09.2006.

Având o natură normativă, contractul colectiv de muncă are un efect direct şi imediat asupra contractelor individuale de muncă, evident dacă acele dispoziţii sunt mai favorabile salariaţilor. Ca orice contract, presupune autonomia de voinţă a partenerilor sociali între care se încheie, prin aplicarea principiului libertăţii contractuale, în acest sens art. 8 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 şi art. 236 alin. 4 din Codul muncii prevăd: „contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor”.

Aşadar, efectele sale se impun asupra angajatorului şi salariaţilor săi astfel încât reclamanta este îndreptăţită la acordarea ajutorului de deces , în cuantum de 5 salarii, actualizat cu indicele de inflaţie de la data naşterii acestui drept şi până la data plăţii efective.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean V.

Se arată în motivarea recursului că sentinţa este nelegală şi netemeinică faţă de motivele de casare prev. de art.394 pct.7 şi 9 Cod procedură civilă.

1. În mod nelegal instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Inspectoratului Şcolar Judeţean V şi a Şcolii cu clasele I – VIII B. E., Rm. V.

Nu s-a avut în vedere că nici una din aceste instituţii nu poate dispune de bugetul asigurărilor sociale din care se acordă ajutorul de deces, prevăzut în contractul colectiv de muncă, astfel că reclamanta trebuia să cheme în judecată ordonatorul acestui buget.

Pe de altă parte, nu s-a acut în vedere că disp. art.142 al.1 din Legea 84/1995 se referă la aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi nu au legătură cu acordarea ajutorului de deces.

2. În mod nelegal instanţa de fond a respins excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a Inspectoratului Şcolar Judeţean V şi a Şcolii cu clasele I – VIII B. E., Rm. V.

Nu s-a avut în vedere că prin sentinţa civilă nr.343 din 26.03.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a s-a respins acţiunea formulată de E. (...) împotriva celor doi pârâţi, ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Cum pentru a exista identitate de obiect între două acţiuni este suficient ca din cuprinsul acestora să rezulte că scopul final urmărit este acelaşi.

Cum prin acţiunea solicitată prin sentinţa civilă din 26.03.2007 E. (...) a invocat un drept propriu, constând în ajutorul de deces de pe urma soţiei, iar în cauza de faţă reclamanta a solicitat producerea efectelor contractului colectiv de muncă cu privire la acordarea ajutorului de deces, în ambele speţe au fost invocate aceleaşi prevederi şi s-au urmărit aceleaşi foloase.

3. Pe fondul cauzei, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre lipsită de temei legal şi dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Nu s-a avut în vedere că, decesul mamei reclamantei a avut loc la data de 14.09.2006, dată la care contractul colectiv de muncă invocat nu mai producea efecte, fiind încheiat pentru anul 2003 – 2004.

Faţă de motivele arătate solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul respingerii acţiunii reclamantei.

Recursul declarat de pârât este nefondat.

1. În mod corect instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a recurentului cât şi a Şcolii cu clasele I – VIII B. E..

Potrivit art.36 al.5 lit.c din contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură, cât şi art.35 al.4 lit.c din contractul colectiv de muncă la nivel de teritoriu şi art.106 al.2 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, în cazul decesului unui salariat din învăţământ, cei îndreptăţiţi beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate.

Pe de altă parte, potrivit disp. art.142 al.1 din legea 84/1995 cu modificările ulterioare, Inspectoratul Şcolar Judeţean este un organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi T, având printre alte atribuţii şi pe acela de a asigura aplicarea legislaţiei în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Pe de altă parte potrivit art.40 al.2 lit.c din Codul muncii, angajatorul este obligat să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi contractul individual de muncă.

Inspectoratul Şcolar Judeţean este ordonator secundar de credite şi parte în contractul colectiv de muncă la nivel de teritoriu în învăţământ, iar Şcoala cu clasele I-VIII B. E. este ordonator terţiar de credite şi angajator şi în această calitate cele două instituţii trebuie să stea în proces ca pârâte, având calitate procesuală pasivă.

2. Referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de recurent, se constată că pentru existenţa acestei autorităţi este necesară identitatea de obiect, cauză şi părţi, în aceeaşi calitate, aşa cum prev. disp. art.1201 Cod civil.

Prin sentinţa civilă nr,.343 din 26.03.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, reclamant a fost E. (...), care a invocat un drept propriu, respectiv acordarea ajutorului de deces de pe urma soţiei, iar în cauza de faţă, reclamanta este J. E. S. F., care a invocat un drept al său, constatându-se astfel că nu este vorba de o identitate de părţi.

Nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art.1201 Cod civil, în mod corect instanţa de fond a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârât.

3. Şi cea de a treia critică privind soluţionarea fondului cauzei este nefondată, întrucât instanţa de fond a dat eficienţă disp. art.36 al.5 lit.c din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură – învăţământ pentru anul 2003 – 2004, clauză ce a fost reluată şi în contractul colectiv de muncă încheiat pentru anii 2005 – 2006 şi care era în vigoare la data decesului mamei reclamantei.

Faţă de prevederile art.8 al.2 din legea nr.130/1996 şi art.236 al.4 Codul muncii, contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.

Ca urmare, în mod corect instanţa de fond a reţinut că, având o natură normativă, contractul colectiv de muncă are un efect direct şi imediat asupra contractelor individuale de muncă, mai ales dacă acele dispoziţii sunt favorabile salariaţilor.

Faţă de cele arătate, sentinţa pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică, fiind dată cu aplicarea corectă a legii şi cu interpretarea corectă a actului dedus judecăţii, motiv pentru care în baza art.312 al. 1 Cod procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.152 din 25 februarie 2008,pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 14 mai 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

F.R. P.G. C.D.

Grefier,

Red. P.G.

Tehnored. S.C.F.

2 ex/21.05.2008

Toate spetele


Sus ↑