• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5128R din data 2009-07-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

- R O M Â N I A -

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

DOSAR NR(...)

Format vechi nr.2346/2009

 

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Deccizia Civilă Nr.5128/R

Şedinţa publică din data de 14 iulie 2009

Curtea compusă din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) B. (...)

GREFIER: D. N.

**************************

Pe rol fiind, soluţionarea recursului declarat de recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.”, împotriva sentinţei civile nr.1509 din data de 23.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.7121/3/LM/2009, în contradictoriu cu intimatele-pârâte: Compania Naţională de D. Ferate CFR – S.A., S.C. „T. şi E. CFR” – S.A., S.C. Întreţinere N. a D. Ferate – S.A. şi S.C. „U. Filaret” – S.A. - având ca obiect „drepturi băneşti”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns: recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.” prin apărător d-nul avocat D. T., cu împuternicire avocaţială de reprezentare ataşat la fila 19 dosar recurs, emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...) din data de 29.05.2009, lipsind intimatele-pârâte Compania Naţională de D. Ferate CFR SA, SC „T. şi E. CFR” SA, SC Ï. N. a D. Ferate şi SC „U. Filaret” SA.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Se prezintă în şedinţă publică recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.” prin avocat, care, întrebată fiind, arată că nu mai are cereri, chestiuni prealabile de formulat, excepţii de invocat sau înscrisuri noi de ataşat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii recurente prezente în susţinerea motivelor de recurs formulate în cauză.

Recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.” prin avocat, având cuvântul, susţine oral motivele de recurs concluzionând în sensul admiterii cererii aşa cum a fost formulată şi motivată în scris, modificarea în tot a hotărârii judecătoreşti recurate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre competentă soluţionare T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Depune concluzii scrise.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Curtea declară dezbaterile închise, potrivit dispoziţiilor art. 150 Cod proc. civ.şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1509 din data de 23.02.2009, pronunţată în dosarulul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a-VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi, în consecinţă, şi-a declinat competenţa de soluţionare privind pe reclamanţii reprezentanţi de Compania Naţională de D. Ferate CFR – S.A., S.C. „T. şi E. CFR” – S.A., S.C. Întreţinere N. a D. Ferate – S.A. şi S.C. „U. Filaret” SA, în favoarea T r i b u n a l u l u i V a s l u i.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 284 alin 2 Codul muncii, competenţa teritorială revine instanţei în a cărei circumscripţie se află domiciliul sau reşedinţa reclamantului.

Această dispoziţie este una de ordine publică, astfel încât aplicarea ei nu poate fi eludată prin voinţa reclamanţilor, această calitate revenind salariaţilor reprezentaţi prin Federaţia Naţionala, conform art. 222 Codul muncii. Desemnarea unui reprezentant pentru exercitarea acţiunii şi a altor drepturi procesuale nu poate înlătura caracterul de ordine publică a competenţei teritoriale în materia litigiilor de muncă, ceea ce interesează fiind domiciliul real al reclamanţilor .

Pentru aceste considerente, s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea T r i b u n a l u l u i V a s l u i.

Împotriva sus-menţionatei sentinţe a declarat recurs, motivat în termen legal, reclamanta Federaţia Naţională de „Drum de G.”.

Prin recursul său recurenta solicită instanţei să dispună modificarea în tot a sentinţei atacate, iar în consecinţă rămânerea prezentei cauze, spre competentă soluţionare T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i.

Recurenta este semnatara contractelor colective de muncă a căror nerespectare a solicitat-o a se respecta de către instanţă.

De asemenea, recurenta aduce la cunoştinţă instanţei faptul că procedura de desfăşurare a prezentei cauze în alt judeţ, iar nu în B, va fi foarte greoaie, deoarece toate actele ce se vor prezenta în instanţă, atât de către recurentă cât şi de către intimate, trebuie pregătite la sediul din B, sediile secundare din ţară neavând în competenţă astfel de atribuţii.

Federaţia Naţională „Drum de G.” este reclamantă în prezenta cauză, iar referitor la faptul că este reprezentantă a membrilor săi, se concretizează prin acceptul acestora de a demara anumite proceduri în folosul lor. Toţi salariaţii intimatelor, prezentaţi prin listele depuse la instanţă, sunt membrii ai recurentei. Deci membrii pentru care sunt solicitate aceste drepturi băneşti formează prezenta federaţie. Aspect din care recurenta deduce că competenţa teritorială astfel cum art.284 alin.2 Cod muncii impune, va fi stabilită după sediul recurentei.

Recurenta solicită a se constata calitatea sa, respectiv aceea de reclamant, în sensul art. 284 alin.2 din Codul muncii, având în vedere că beneficiară a acestei acţiuni este Federaţia Naţională „Drum de G.”, formată din membrii semnatari. Prin acordarea unor drepturi salariale către membrii recurentei, se aduce la îndeplinire contractul semnat de recurentă, iar nu de fiecare membru în parte,

Faţă de toate motivele invocate anterior, recurenta solicită a se constata competenţa teritorială a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i în soluţionarea prezentei cauze.

În motivarea, în drept, a cererii de recurs, se invocă dispoziţiile.....

Prin întâmpinarea formulată (filele 6 – 8 din dosarul de recurs), intimata-pârâtă a solicitat respingerea recursului, ca nefondat şi menţinerea, ca legală şi temeinică, a sentinţei atacate, susţinând că, în raport de dispoziţiile art.284 alin.2 din Codul muncii, soluţia instanţei de fond, de declinare a competenţei teritoriale, este justificată.

Nu s-au administrat probe noi în recurs.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de recurs, prin prisma apărărilor invocate prin întâmpinare, Curtea apreciază că recursul este nefondat, astfel că, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin. Cod proc. civilă, îl va admite ca atare, pentru considerentele expuse în cuprinsul prezentei decizii:

Excepţia necompetenţei teritoriale este o excepţie de ordine publică, astfel că în mod corect, în temeiul dispoziţiilor art.137 alin.1 Cod proc. civilă, a fost soluţionată cu prioritate de către prima instanţă.

Aceasta întrucât, în această materie (a conflictelor de muncă), competenţa teritorială fiind reglementată prin normele imperative şi cu caracter special ale C o d u l u i m u n c i i adoptat prin Legea nr.53/2002, derogă de la regula generală statuată prin dispoziţiile C o d u l u i d e procedură civilă. Astfel, potrivit dispoziţiilor art.284 alin.2 din Cod:

„(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul.”.

Referitor la calitatea procesuală activă, Curtea reţine că aceasta presupune, pe de o parte, existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului, în raportul juridic dedus judecăţii.

Cum, în cauză, calitatea de reclamanţi o au persoanele fizice – salariaţii membrii de sindicat ai Federaţiei Naţionale „Drum de G.” -, ci nu respectiva federaţie însăşi, Curtea apreciază că, în ceea ce priveşte stabilirea instanţei ce este competentă, din punct de vedere teritorial, cu judecarea prezentei pricini, este relevant domiciliul membrilor de sindicat, ci nu sediul federaţiei sindicale.

Or, Federaţia Naţională „Drum de G.” are, în temeiul dispoziţiilor art. 28 din Legea sindicatelor nr.54/24.01.2003, doar calitatea de mandatar legal al salariaţilor reclamanţi, ea neavând calitate procesuală activă în speţă, ci doar pe aceea de reprezentant a părţilor reclamante.

Faţă de aceste aspecte, dat fiind faptul că reclamanţii au domiciliul în judeţul V, Curtea apreciază că hotărârea fondului, prin care T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a-VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, admiţând excepţia necompetenţei sale teritoriale, şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i V a s l u i, apare ca fiind legală şi temeinică, astfel că va fi menţinută ca atare.

Astfel, Curtea constată că prima instanţă a avut în vedere şi dispoziţiile art.284 alin.1 din Codul muncii coroborate cu dispoziţiile art.2 pct..1 lit. „c” din C o d u l d e procedură civilă, referitoare la competenţa materială de primă instanţă a tribunalului, în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor de muncă.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin. Cod proc. civilă, va respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.”.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.”, împotriva sentinţei civile nr.1509 din data de 23.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.7121/3/LM/2009, în contradictoriu cu intimatele-pârâte: Compania Naţională de D. Ferate CFR – S.A., S.C. „T. şi E. CFR” – S.A., S.C. Întreţinere N. a D. Ferate – S.A. şi S.C. „U. Filaret” – S.A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.07.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) E. (...) B. (...)

 

GREFIER,

D. N.

 

red: P.M / tehnored:C.P

2 ex. / 10.09.2009

Jud. fond : D. F.;

C.G. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑