• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1145 din data 2008-06-18
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR.1145

Şedinţa publică din data de 18 iunie 2008

Preşedinte : (...) (...) (...)

Judecători : (...)-(...) (...)

: (...) (...)

Grefier : F.-S. D.

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de pârâta SC „E.” SA – Membru P. GRUP, prin reprezentanţi legali, cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1, cu sediul social ales în B, B.dul (...) (...), nr.4- 8, B. House, sector 1 – la T. Ţ. E. şi Asociaţii, împotriva sentinţei civile nr.347 din 18 martie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. E., domiciliat în M,(...), .21, .B, .4, .39, judeţul D.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns : pentru recurenta-pârâtă SC „E.”SA – Membru P. Grup, avocat P. E. din B a r o u l B u c u r e ş t i, potrivit împuternicirii avocaţiale nr.(...)/2008, intimatul-reclamant E. E., personal şi asistat de avocat N. F. din B a r o u l D â m b o v i ţ a, potrivit contractului de asistenţă juridică nr.51/2008.

Procedura legal îndeplinită.

Se referă instanţei de grefierul de şedinţă că recursul este tardiv, scutit de plata taxei de timbru.

Avocat P. E. pentru recurenta-pârâtă SC „E.” SA – Membru P. GRUP depune la dosar confirmarea de primire de la oficiul poştal cu care a fost înaintat recursul promovat în prezenta cauză.

Curtea, din oficiu, invocă excepţia tardivităţii declarării recursului, având în vedere dispoziţiile art.80 din Legea nr.168/1999, faţă de împrejurarea că hotărârea instanţei de fond a fost primită de către pârâtă la data de 11.04.2008, ultima zi de declarare a recursului fiind 22.04.2008, care a corespuns unei zile lucrătoare, iar recursul a fost promovat la 23.04.2008 , aşa cum rezultă din înscrisul depus la dosar de recurentă la termenul a astăzi, respectiv confirmarea de primire , care poartă data de 23.04.2008.

Avocat P. E. pentru recurenta-pârâtă SC „E.”SA – Membru P. Grup solicită admiterea excepţiei şi declară că nu înţelege să mai susţină pe fond recursul.

Avocat N. F. pentru intimatul-reclamant E. E. solicită admiterea excepţiei şi respingerea recursului ca tardiv formulat, cu cheltuieli de judecată, potrivit chitanţei ce o depune la dosar, reprezentând onorariu de apărător.

 

 

 

 

C U R T E A :

Asupra recursului de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr(...), reclamantul E. E. a chemat în judecată pe pârâta SC E. SA B, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa aceasta să fie obligată la plata sumei de 6163,52 lei , reprezentând drepturi salariale restante cuvenite şi neacordate în anii 2004 – 2006 şi 533,52 lei, reprezentând beneficiul de care a fost lipsit prin neplata la timp a sumei în raport cu rata inflaţiei.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost salariatul societăţii pârâte în perioada 18.12.1991 şi până la 9.10.2006, raporturile de muncă încetând ca urmare a efectuării de disponibilizări colective în toamna anului 2006. pentru munca prestată a primit lunar un salariu conform contractului individual de muncă şi pe lângă acest salariu trebuia să beneficieze de o suplimentare salarială în cuantum de un salariu de bază mediu pe E. cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de crăciun , conform art.168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă pe anii menţionaţi în cererea de chemare în judecată.

Cu toate acestea, nu a beneficiat de acele suplimentări salariale pentru Cul anului 2004, Cul şi Paştele anului 2005, Paştele anului 2006.

Reclamantul şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.166 din Codul muncii şi ale art. 168 alin.1 CCM 2004-2007.

S-au ataşat în copie : extras de pe contractul colectiv de muncă, carnetul de muncă al reclamantului, practică judiciară în materie.

Pârâta a depus la dosar o întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, întrucât începând cu anul 2003 reprezentanţii societăţii şi cei ai G. au convenit ca pentru toţi salariaţii drepturile salariale suplimentare de C şi de Paşti să fie incluse în salariul de bază al fiecărui salariat (art.168 alin.1 din CCM), în acest sens fiind negociat şi inserat îşi art. 168 alin.2, această precizare referindu-se la faptul că operaţiunea includerii drepturilor salariale solicitate în salariul de bază nu a avut aplicabilitate limitată, doar pentru anul 2003 ci a continuat să producă efecte şi în anii următori.

Prin decizia nr. 3793/18.06.2007 Comisia paritară a confirmat intenţia părţilor cu privire la includerea bonusurilor cuvenite fiecărui salariat în salariul de bază, atât pentru anul 2003, cât şi pentru anii următori, fiecărui salariat fiindu-i opozabilă atât reglementarea conţinută de CCM cât şi interpretarea oferită de către Comisia Paritară.

Intenţia clară a semnatarilor CCM de a menţine măsura includerii sumelor în discuţie în venitul lunar este susţinută de faptul că referirea la o măsură dispusă pentru anul 2003 nu se justifică decât în situaţia în care se intenţionează ca ea să producă efecte în continuare , iar modalitatea de modificare a textului iniţial convenit demonstrează continuitatea aplicării acestei măsuri.

Art.9 al CCM prevede că interpretarea clauzelor se face prin consens, iar dacă nu se realizează consensul clauza se interpretează în favoarea salariatului.

S-a mai arătat că promovarea acţiunii este prematură, întrucât ipotetic dacă drepturile salariale nu ar fi fost incluse în salariu, dreptul de a formula acţiunea nu se poate considera născut atâta timp cât nu au avut loc negocierile în baza cărora cuantumul exact al sumelor ar fi trebuit stabilit.

Prin notele scrise depuse la dosar pârâta a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, întrucât potrivit disp.art. 283 alin.1 lit.e din Codul muncă termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor rezultate din neexecutarea obligaţiilor asumate prin CCM este de 6 luni.

La termenul de judecată din 21.11.2007 a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă, constatându-se că potrivit dispoziţiilor art.283 alin.1 lit.c din Codul muncii , cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, iar lit. e) a aceluiaşi text de lege prevede un termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.168 din C.C.M.U. pe care şi-a întemeiat reclamanta cererea, drepturile solicitate în prezenta cauză au un caracter de drepturi salariale suplimentare fiind aplicabile aşadar dispoziţiile art.283 alin.1 lit.c Codul muncii, în privinţa termenului de prescripţie.

La solicitarea pârâtei a fost admisă în cauză efectuarea unei expertize contabile, având ca obiective calculul primelor de Paşti şi C pentru perioada menţionată în cererea de chemare în judecată, cu aplicarea indicelui de inflaţie, stabilirea faptului dacă aceste prime au fost incluse în salariul de bază, similar anului 2003, depunându-se raportul de expertiză contabilă întocmit de expert D. B. , care a concluzionat că reclamantul este îndreptăţit să primească suma de 5210 lei, ce reprezintă drepturi suplimentare brute cuvenite pentru C 2004, C şi paşti 2005, Paşti 2006 , actualizate cu indicele de inflaţie.

S-a mai menţionat că suma cuvenită drept supliment salarial şi prevăzută de art. 168 alin.1 din CCM nu a fost inclusă în salariile de bază pentru anii 2004 – 2006.

Obiecţiunile formulate de pârâtă la raportul de expertiză au fost respinse de către instanţă, la termenul de judecată din 12.03.2008, expertul răspunzând obiectivelor stabilite.

Pârâta a depus un punct de vedere extrajudiciar întocmit de expertul D. T., din care rezultă că dacă primele de Paşti şi C au fost incluse în salariul de bază lunar nu mai pot fi evidenţiate pe o coloană separată în ştatele de plată.

De asemenea, pârâta a invocat şi excepţia prematurităţii formulării cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a , prin sentinţa nr. 347 din 12.03.2008 a respins excepţia prematurităţii introducerii acţiunii ,invocată de pârâta SC E. SA , a admis acţiunea formulată de reclamantul E. E. şi a obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 5210 lei reprezentând contravaloare prime de C şi Paşti 2004 – 2006 , conform raportului de expertiză D. B. şi la 600 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în ce priveşte excepţia prematurităţii formulării cererii de chemare în judecată, aceasta va fi respinsă întrucât chiar pârâta în întâmpinare susţine că drepturile salariale suplimentare solicitate de către reclamant au fost achitate acestuia, prin includerea lor în salariul de bază, astfel că nu se mai poate pune problema prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată în această situaţie.

Pe de altă parte, câtă vreme pârâta a solicitat respingerea acţiunii, în mod evident aceasta nu doreşte să negocieze cuantumul suplimentării drepturilor salariale conform art. 168 alin.1 teza II din Contractul colectiv de muncă neputându-şi invoca propria culpă în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor acestui articol din Contractul colectiv de muncă în lipsa existenţei unor negocieri cu G. E..

Pe fondul cauzei , instanţa constată că reclamantul a fost salariatul societăţii pârâte pe perioada menţionată în cererea de chemare în judecată, până la data de 9.10.2006, când a încetat contractul individual de muncă al acestuia conform art. 65 şi 66 din Codul muncii.

Potrivit art. 168 alin.1 din CCM/2004 salariaţii SNP E. SA urmau să beneficieze de câte o suplimentare a drepturilor salariale în cuantum de un salariu de bază mediu pe societate, în alin.2 făcându-se precizarea că pentru anul 2003 suplimentările vor fi introduse în salariul de bază al fiecărui salariat conform modalităţii şi în condiţiile negociate cu G. E..

În CCM 2005, art.168 alin.2 a fost modificat în sensul că în anul 2003 suplimentările salariale prevăzute la alin.1 au fost introduse în salariul de bază al fiecărui salariat, menţinându-se prevederile alin.1

Din probele administrate în cauză, respectiv înscrisuri şi expertiză contabilă rezultă că reclamantul este îndreptăţit să primească drepturi suplimentare pentru Cul anului 2004, Cul şi paştele anului 2005, paştele anului 2006 actualizate pe baza indicelor de inflaţie, întrucât suma prevăzută la art.168 alin.1 din CCM nu a fost inclusă în salariul de bază pentru anii 2004 – 2006.

Aceeaşi concluzie reiese şi din interpretarea art.168 alin.1 şi 2 din CCM 2004 – 2006, întrucât numai drepturile salariale suplimentare pentru anul 2003 au fost introduse în salariul de bază al fiecărui salariat. Dacă părţile contractante nu ar fi intenţionat să acorde aceste drepturi şi pentru anii 2004 – 2006 nu ar mai fi avut nici un motiv să le prevadă la art.168 alin.1 în contractele colective încheiate pentru această perioadă.

Mai mult salariul de bază mediu pe E. SA la care se referă art.168 alin.1 din CCM nu este acelaşi în fiecare an, pentru a se susţine de către angajator, care nu a făcut nici o dovadă în acest sens, că suplimentările salariale cuvenite angajaţilor în anul 2003 reprezintă o executare corespunzătoare a obligaţiei angajatorului reglementată de art.168 alin.1 din CCM 2004 – 2006.

Cât priveşte adresa nr. 3793/2007 a Comisiei Paritare, invocată în întâmpinare de către pârâtă, aceasta nu poate fi luată în considerare, nefiind menţionată calitatea persoanelor semnatare ,aceea de reprezentanţi legali ai părţilor, precum şi mandatul necesar pentru întocmirea respectivei adrese.

Referitor la punctul de vedere întocmit prin expertiza extrajudiciară D. T. , tribunalul a apreciat că acesta nu are relevanţă în cauză întrucât porneşte de la premiza că primele au fost incluse în salariul de bază lunar, ipoteză infirmată prin probele administrate în cauză, pe lângă faptul că este vorba de o expertiză extrajudiciară, în cadrul căreia nu a avut posibilitatea ambele părţi să-şi exprime poziţia.

Totodată, pârâta a menţionat în întâmpinare că potrivit art.9 din CCM interpretarea clauzelor din Contractul colectiv de muncă se face prin consens şi în caz contrar, conform principiilor dreptului muncii, în favoarea salariatului.

Făcând aplicarea acestui articol al contractului colectiv de muncă, precum şi a art. 168 din CCM 2004-2006 şi având în vedere argumentele prezentate, tribunalul a admis acţiunea şi a obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 5210 lei ce reprezintă drepturi salariale suplimentare brute conform raportului de expertiză D. B., iar conform art. 274 Cod pr.civilă a obligat pârâta la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta SC „E.” SA – Membru P. GRUP, acesta fiind înregistrat sub nr(...) la data de 30 aprilie 2008 de compartimentul registratură al T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a.

La termenul din 18 iunie 2008, în şedinţă publică, Curtea a invocat din oficiu excepţia tardivităţii declarării recursului.

Astfel, potrivit art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs în această materie este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond, termen indicat, de altfel, şi în dispozitivul sentinţei atacate.

În cauza de faţă, recurentei i-a fost comunicată sentinţa instanţei de fond la data de 11 aprilie 2008, aşa cum rezultă din dovada de primire şi procesul verbal de predare de la fila 112 din dosarul de fond, legal îndeplinită, situaţie faţă de care, ultima zi de declarare a recursului a fost data de 22 aprilie 2008, care a corespuns unei zile lucrătoare.

Recurenta a formulat recursul la data de 23 aprilie 2008, astfel încât acesta apare ca fiind formulat peste termenul legal procedural mai sus-arătat.

În consecinţă, urmează ca în baza art. 80 din Legea nr.168/1999 rap. la art. 301 C.pr.civ., Curtea să respingă recursul de faţă ca tardiv formulat, obligând recurenta la 400 lei cheltuieli de judecată către intimat.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

Respinge ca tardiv formulat recursul declarat de pârâta SC „E.” SA – Membru P. GRUP, prin reprezentanţi legali, cu sediul în B, Calea E., nr.239, sector 1, cu sediul social ales în B, B.dul (...) (...), nr.4- 8, B. House, sector 1 – la T. Ţ. E. şi Asociaţii, împotriva sentinţei civile împotriva sentinţei civile nr.347 din 12 martie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimatul-reclamant E. E., domiciliat în M,(...), .21, .B, .4, .39, judeţul D.

Obligă recurenta la 400 lei cheltuieli de judecată către intimat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 iunie, 2008.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

Fiind în concediu medical Fiind în concediu de odihnă

se semnează de către se semnează de către

preşedintele instanţei preşedintele instanţei

 

 

Grefier,

F. S. D.

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Red. J../M.D.

2 ex./8 iulie 2008

d.f(...) – D

j.f. M. E.

D. E.

Toate spetele


Sus ↑