• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2213R din data 2009-04-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 557/2009)

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE CIVILĂ Nr. 2213R

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...) (...)

Judecător: (...) (...) A

Judecător: (...) (...) F.

Grefier: J. S. N.

 

 

Pe rol judecarea recursului formulat de recurenta (...) V. (...) ŢĂNDĂREI, împotriva sentinţei civile nr.1041/F/16.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a, în contradictoriu cu intimata H. E., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta (...) V. (...) ŢĂNDĂREI, prin avocat H. D., ce depune împuternicire avocaţială nr.(...)/19.03.2009, lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Curtea, din oficiu, invocă excepţia tardivităţii declarării recursului şi acordă cuvântul avocatului recurentei pe acest aspect.

Recurenta (...) V. (...) ŢĂNDĂREI, prin avocat solicită respingerea excepţiei tardivităţii declarării recursului.

Curtea reţine cauza în pronunţare pe excepţia tardivităţii declarării recursului.

 

C U R T E A

 

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I la data de 4.12.2008 cu nr. 3400/98 , reclamanta H. E. a chemat in judecata pe parata (...) V. (...) U. solicitand sa se dispuna obligarea acesteia la plata sume de 4800 lei reprezentand 6 salarii brute de incadrare cuvenite ca urmare a disponibilizarii.

In motivare, a aratat reclamanta ca a fost salariata a societatii parate, in postul de operator, iar prin decizia nr. 344 din data de 26 mai 2008 parata a dispus desfacerea contractului de munca in temeiul art. 65-67 Codul munci si acordarea de plati compensatorii in cuantum de 1 salariu brut de incadrare. A mai mentionat reclamanta ca este indreptatita la plata a 6 salarii de incadrare brute conform prevederilor art. 90 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura a industriei alimentare nr. 81/2006, prelungit prin actul aditional nr. 80/2007.

In drept, cererea de chemare in judecata se intemeiaza pe dispoz. art. 90 din contractul colectiv de munca la nivel de ramura a industriei alimentare .

Parata (...) V. (...) U. nu a formulat intampinare.

Prin sentinta civila nr. 1041 F /16.12.2008 Tribunalul I, pe baza probei cu inscrisuri administrate in cauza, a admis actiunea formulata de reclamanta H. E. , obligand parata la plata a 6 salarii de baza brute de incadrare , precum si la palta sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocet .

Pentru a pronunta aceasta hotarare, Tribunalul a retinut ca din decizia nr. 344/26.05.2008 emisa de (...) V. (...) U. rezulta ca reclamanta , urmare a disponibilizarii, are dreptul la incasarea unor plati compensatorii in cuantum de 1 salariu brut de incadrare.

Potrivit art. 247 Codul muncii, “in cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior”.

A mai retinut prima instanta ca din adresa nr. 5375 din 20.05.2008 eliberata de ITM I rezulta ca parata face parte din unitatile cuprinse in anexa 8 – Industria V. la Contractul colectiv nr. 81/20.01.2006 incheiat la nivelul ramurii industriei alimentare , a bauturilor si a tutunului, valabil si pentru anul 2008.

Potrivit art. 90 alin 2 din acest contract colectiv „ salariatii disponibilizati prin concedieri colective vor beneficia, din fondul de salarii, de compensatii banesti individuale , in conditiile si in cuantumurile prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor, dar nu mai putin de 6 salarii de baza brute de incadrare”.

Constatand ca sunt incidente prevederile mai sus citate si fata de faptul ca nu exista la nivelul societatii parate un contract colectiv valabil incheiat, Tribunalul a apreciat intemeiata actiunea formulata de reclamanta H. E. .

Impotriva acestei sentinte civile , a declarat recurs, la data de 8.01.2009, parata (...) V. (...) U.. Cererea de recurs este intemeiata pe dispozitiile art. 304 pct. 9 Cpc, recurenta precizand ca va depune motivele de recurs in termen legal.

Cererea de recurs a fost inregistrata pe rolul Curtii de Apel B la data de 22.01.2009 cu nr(...).

In sedinta publica de la acest termen, Curtea a invocat din oficiu exceptia tardivitatii declararii recursului, aspect pus in discutia partilor prezente.

Examinand actele si lucrarile dosarului , sub aspectul tardivitatii formularii recursului, Curtea retine urmatoarele:

Sentinta civila atacata a fost comunicata recurentei (...) V. (...) U. la data de 24.12.2008 , dupa cum retinem din dovada de primire existenta la fila 25 din dosarul instantei de fond, iar comunicarea indeplineste toate exigentele impuse de legea procesual civila .

Cererea de recurs a fost inregistrata la Tribunalul I la data de 8.01.2009 .

Potrivit art. 80 din Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate de instanţa de fond.

Avand in vedere data comunicarii hotararii instantei de fond si data declararii recursului , precum si dispozitiile art. 101 alin 1 Cpc., constatam ca a fost depasit termenul de 10 zile prevazut in mod imperativ de lege.

Sanctiunea nerespectarii acestui termen este decaderea din dreptul de a mai exercita calea de atac, cf. art. 103 Cpc. care prevede ca „neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei”, in speta neexistand vreo dispozitie legala contrara, iar recurenta nefacand dovada vreunei imprejurari mai presus de vointa sa.

Pentru aceste considerente, Curtea apreciaza ca recursul este tardiv declarat , urmand a fi respins ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul formulat de recurenta (...) V. (...) U. impotriva sentintei civile nr. 1041 F/16.12.2008 pronuntate de Tibunalul I in dosarul nr(...) in contradictoriu cu intimata H. E., ca tardiv declarat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 06.04.2009.

PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

T. H. J. D. E. A E. H. F.

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

 

 

Red.2ex/24.04.2009

Jud..F..

Jud. Fond: T. F., E. D.

Toate spetele


Sus ↑