• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6167R din data 2009-11-02
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 3611/2009)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6167R

Şedinţa publică de la 02 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) A (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...)

GREFIER – J. S. N.

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de recurenta FEDERAŢIA NAŢIONALĂ "DRUM DE G.", împotriva sentinţei civile nr.1483/23.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii: COMPANIA NAŢIONALĂ DE D. FERATE CFR S.A., S.C. ÎNTREPRINDEREA N. A D. FERATE S.A., S.C. U. FILARET S.A., S.C. T. ŞI E. CFR S.A, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin serviciul registratură, s-u depus la dosar la data de 02.11.2009, de către recurenta FEDERAŢIA NAŢIONALĂ "DRUM DE G.", concluzii scrise, în cuprinsul cărora s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 Cod procedură civilă.

Curtea, având în vedere faptul că prin cuprinsul concluziilor scrise, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform art.242 alin.2 Cod procedură civilă, constată cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

 

 

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1483 din data de 23.02.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a-VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi, în consecinţă, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii reprezentanţi de Compania Naţională de D. Ferate CFR – S.A., S.C. „T. şi E. CFR” – S.A., S.C. Întreţinere N. a D. Ferate – S.A. şi S.C. „U. Filaret” SA, în favoarea Tribunalului C S.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că potrivit art. 284 alin 2 Codul muncii, competenţa teritorială revine instanţei în a cărei circumscripţie se află domiciliul sau reşedinţa reclamantului.

Această dispoziţie este una de ordine publică, astfel încât aplicarea ei nu poate fi eludată prin voinţa reclamanţilor, această calitate revenind salariaţilor reprezentaţi prin Federaţia Naţionala, conform art. 222 Codul muncii. Desemnarea unui reprezentant pentru exercitarea acţiunii şi a altor drepturi procesuale nu poate înlătura caracterul de ordine publică l competenţei teritoriale în materia litigiilor de muncă, ceea ce interesează fiind domiciliul real al reclamanţilor .

Pentru aceste considerente, s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului C S.

Împotriva sus menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs Federaţia Naţională „Drum de G.”, înregistrat pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a – VII –a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...).

În susţinerea recursului a arătat că recurenta solicită instanţei să dispună modificarea în tot a sentinţei atacate, iar în consecinţă, rămânerea prezentei cauze, spre competentă soluţionare, T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i.

Recurenta este semnatara contractelor colective de muncă a căror nerespectare a solicitat a se respecta de către instanţă.

De asemenea, recurenta aduce la cunoştinţă instanţei faptul că procedura de desfăşurare a prezentei cauze în alt judeţ, iar nu în B, va fi foarte greoaie, deoarece toate actele ce se vor prezenta în instanţă, atât de către recurentă cât şi de către intimate, trebuie pregătite la sediul din B, sediile secundare din ţară neavând în competenţă astfel de atribuţii.

Federaţia Naţională „Drum de G.” este reclamantă în prezenta cauză, iar referitor la faptul că este reprezentantă a membrilor săi, se concretizează prin acceptul acestora de a demara anumite proceduri în folosul lor. Toţi salariaţii intimatelor, prezentaţi prin listele depuse la instanţă, sunt membri ai recurentei. Deci membrii pentru care sunt solicitate aceste drepturi băneşti formează prezenta federaţie, aspect din care recurenta deduce că competenţa teritorială astfel cum art.284 alin.2 Cod muncii impune, va fi stabilită după sediul recurentei.

Recurenta solicită a se constata calitatea sa, respectiv aceea de reclamant, în sensul art. 284 alin.2 din Codul muncii, având în vedere că beneficiară a acestei acţiuni este Federaţia Naţională „Drum de G.”, formată din membrii semnatari. Prin acordarea unor drepturi salariale către membrii recurentei, se aduce la îndeplinire contractul semnat de recurentă, iar nu de fiecare membru în parte.

În ipoteza în care membrii recurentei ce urmează a primi drepturile salariale solicitate, ar fi terţi, neavând nici o legătură cu recurenta, instanţa ar fi obligată să constate neaducerea la îndeplinire a unei clauze contractuale la care s-au obligat intimatele prin contracte colective de muncă.

Faptul că sunt membri ai recurentei, justifică doar interesul pentru semnarea contractelor colective de muncă şi pentru înaintarea prezentei acţiuni în instanţă.

Faţă de toate motivele invocate anterior, recurenta solicită a se constata competenţa teritorială a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i în soluţionarea prezentei cauze.

Cercetând recursul declarat, Curtea reţine că, astfel cum a argumentat T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i calitatea de reclamanţi revine membrilor de sindicat reprezentaţi de Federaţia Naţională „Drum de G.”, iar nu acesteia din urmă, care nu reclamă un drept propriu şi nu stă în judecată în nume propriu, în calitate de titular al dreptului pretins, ci în calitate de reprezentant al angajaţilor, în baza mandatului tacit prevăzut de art. 28 din Legea nr. 54/2003 ori a celui expres reglementat de art. 222 din Codul muncii.

Independent de natura împuternicirii organizaţiei sindicale, legală ori convenţională, esenţial pentru determinarea competenţei teritoriale, de ordine publică, este faptul că aceasta nu are calitatea de reclamant, ci de reprezentant al reclamanţilor, membri de sindicat, aceştia pretinzându-se titulari ai dreptului solicitat, în persoana cărora se şi produc efectele hotărârii, obiectul acţiunii reprezentându-l tocmai acordarea ajutorului material pretins cuvenit fiecărui salariat membru al sindicatului.

Or, reclamanţii în numele cărora acţionează sindicatul au domiciliul în judeţul C-S, situaţie în care, faţă de incidenţa în cauză a normei cuprinse în art. 284 alin. 2 din Codul muncii, ce consacră un caz de competenţă teritorială exclusivă în favoarea instanţei de la domiciliul (reşedinţa) reclamanţilor, persoane fizice, Curtea constată că hotărârea primei instanţe a fost dată cu aplicarea corectă a legii, iar recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare, în aplicarea art. 312 alin. 1 C. pr. civ..

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă Federaţia Naţională „Drum de G.”, împotriva sentinţei civile nr.1483 din data de 23.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatele-pârâte: Compania Naţională de D. Ferate CFR – S.A., S.C. „T. şi E. CFR” – S.A., S.C. Întreţinere N. a D. Ferate – S.A. şi S.C. „U. Filaret” – S.A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.11.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

D. E. A J. O. S. E. G.

 

GREFIER,

J. S. N.

 

 

Red: J./ tehnored:C.P

2 ex. / 19.11.2009

Jud. fond : D. F.;

C.G. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑