• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 209/2010 din data 2010-02-11
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 209/2010

Şedinţa publică de la 11 FEBRUARIE 2010

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

 

Pe rol se află soluţionarea recursului promovat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 1532 din 11 noiembrie 2009 pronunţată de Curtea de A P E L A L B A I U L I A în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă reclamantul intimat E. G asistat de avocat N. M., lipsă fiind pârâta recurentă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul reclamantului intimat prezintă actele pe care le depune la dosar, respectiv împuternicire avocaţială, o chitanţă în sumă de 100 lei reprezentând onorariu avocat, Întâmpinare, extras ECRIS Curtea de A P E L A L B A I U L I A privind dosarul (...) la care a făcut referire în întâmpinare şi extras Decret 233/23.12.1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută.

Instanţa, reţinând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat ori cereri de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în apărare.

Reprezentantul reclamantului intimat solicită pe fond respingerea recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii instanţei de fond, învederând că în mod corect s-a reţinut că perioada lucrată de reclamant în E. constituie vechime în muncă , astfel cum clar prevede Decretul nr. 223/1974, care statuează totodată că beneficiază de aceste drepturi şi soţul persoanei detaşate. Mai arată că recursul formulat de Casa Judeţeană de Pensii A este pur formal, fiind fără putinţă de tăgadă că reclamantul a lucrat în republica E.. Ca practică judiciară, invocă dosarul nr. (...) , soluţionat în recurs de Curtea de A P E L A L B A I U L I A , privind pe E. E. E..

Cu cheltuieli de judecată.

Instanţa, având în vedere lucrările dosarului şi concluziile prezentate în dezbateri, lasă cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL

 

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A l b a sub număr de dosar (...), contestatorul E. G a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A:

- recalcularea pensiei prin introducerea întregii perioade lucrate, inclusiv perioada detaşată în Republica E.;

- clarificarea perioadei de detaşare în Republica E.;

- acordarea unui adaos la vechimea în muncă pentru drepturile de asigurări sociale de 6 luni la fiecare an, conform Decretului nr.112/1965,

- luarea în considerare la calculul pensiei a adeverinţei nr.127/2009 privind sporul pentru orele de dirigenţie;

- anularea deciziei de pensionare nr.(...)/30.05.2009 şi obligarea intimatei să emită o nouă decizie cu valorificarea atât a veniturilor realizate în perioada detaşării, a adaosului prevăzut prin Decretul nr.112/1965 şi sporul pentru orele de dirigenţie.

În motivarea acţiunii a arătat că la calcularea pensiei nu i s-a valorificat perioada 1974-1976 cât a lucrat în Republica E., deşi a fost trecută în carnetul de muncă şi a depus toate înscrisurile necesare pentru recalcularea pensiei.

În drept a invocat art.87 din Legea nr.19/2000.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii A a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii întrucât prin decizia de pensie din 12.10.2009 s-a valorificat sporul de dirigenţie.

În ceea ce priveşte perioada de detaşare în E., arată că acest interval este înscris în carnetul de muncă fără a se menţiona că contractul de muncă a fost suspendat. Perioada detaşării în E. se consideră vechime în învăţământ.

La dosarul cauzei s-au depus, în copie: adeverinţa nr.127/2009 – fila 3, decizie de pensie din 30.05.2009 – fila 4, carnet de muncă filele 5-24, raport de expertiză contabilă extrajudiciară – filele 25-28, acte privind detaşarea în Republica E.-filele 29-53, Decretele nr.112/1965 şi 233/1974 – filele 54-65, decizia de pensionare nr.(...)/12.10.2009 şi buletinul de calcul.

Prin înscrisul depus la dosar la fila 86, reclamantul a arătat că renunţă la judecarea capătului de cerere privind clarificarea perioadei de detaşare în Republica E., motiv pentru care instanţa conform art.246 Cod procedură civilă a dat curs voinţei procesuale a acestuia şi a luat act de această renunţare.

Prin sentinţa civilă 1532/2009 pronunţată cu de T r i b u n a l u l A l b a în dosar (...) s-a luat act de renunţarea reclamantului E. G la judecarea capătului de cerere privind clarificarea perioadei de detaşare în Republica E..

A fost admisă în parte contestaţia formulată de reclamantul E. G în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A .

A fost anulată decizia de pensie nr.(...)/30.05.2009 emisă de intimată şi dispune emiterea unei noi decizii de pensie cu valorificarea adeverinţei nr.132.56/A5/2009-R din 14.04.2009 emisă de Ambasada S. Democrate Congo în România pentru perioada 1.09.1974-2.07.1976 cât reclamantul a fost detaşat în Republica Congo, precum şi cu aplicarea dispoziţiilor art.1 alin.1 lit.e din Decretul nr.112/1965.

A fost respinsă ca rămasă fără obiect cererea reclamantului de valorificare a adeverinţei nr.127/14.06.2009 emisă de Liceul nr.2 T.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond a reţinut că cererea pentru valorificarea sporului de dirigenţie a rămas fără obiect faţă de emiterea pe parcursul procesului, respectiv la 12.10.2009, a unei noi decizii de pensionare.

S-a mai reţinut că perioada detaşării în E. între 1.09.1974 – 1.09.1976 trebuie valorificată la pensie întrucât reclamantul a făcut dovada veniturilor realizate în acea perioadă şi a achitării datoriilor faţă de Staul Român.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta C.J.P. A , solicitând admiterea acesteia, casarea hotărârii atacate şi pe fond respingerea acţiunii.

În expunerea de motive arată că perioada de 1.09.1974 – 1.09.1976 a fost valorificată la calculul pensiei conform înscrierilor din carnetul de muncă, respectiv ca activitate desfăşurată la Liceul nr. 2 T, câtă vreme nu există nicio menţiune care să arate că a fost suspendat în acea perioadă C.I.M. al reclamantului.

Invocă apoi că art. art. 2 al. 3 din Decretul 233/1974 nu face nicio referire la beneficiul vechimii în muncă pentru stabilirea drepturilor de pensie. - .

În drept invocă art. 304 Cod pr. civ.

Prin întâmpinare (f. 8-9), intimatul E. G solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei atacate ca legală şi temeinică .

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi din oficiu potrivit art. 301/1 Cod proc. civ., în limitele statuate de art. 306 (2) Cod proc. civ., Curtea apreciază recursul de faţă ca nefondat, urmând a-l respinge în temeiul art. 312 Cod proc. civ., pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Reclamantul este beneficiar al unei pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă potrivit Deciziei nr. (...) din 30.05.2009 emisă de C.J.P. A, în baza Legii nr.19/2000.

Perioada 1.09.1974 – 1.09.1976 când beneficiarul drepturilor de pensie a fost detaşat în E., nu a fost valorificată la pensie în ceea ce priveşte cuantumul drepturilor salariale realizate efectiv în acea perioadă , recurenta susţinând că în carnetul de muncă al reclamantului nu figurează ca suspendat C.I.M. şi ca urmare s-a luat în calcul la pensie cuantumul drepturilor băneşti primite în ţară.

Conform menţiunilor din carnetul de muncă (f. 11) este fără putinţă de tăgadă că în perioada 1.09.1974 – 1.09.1976 reclamantul a fost detaşat în E. de la Liceul nr. 2 T unde activa până la plecare şi unde a revenit la expirarea perioadei.

În baza adeverinţei nr. 132.56/A5/2009 –R emisă de Ambasada S. Democrate Congo în România (f. 29 dosar fond ) s-a făcut dovada că reclamantul a lucrat în perioada 1.09.1974 – 1.09.1976 conform Contractului de Asistenţă Tehnică Guvernamentală, în calitate de profesor de matematică la Institutul Pedagogic L. al S. Democratice Congo ( Ex-E.), beneficiind de un salariu lunar de 452 E., echivalentul a 904 USD..

Drept urmare, pentru perioada în litigiu, recurenta este obligată să valorifice veniturile efectiv încasate de beneficiarul pensiei conform adeverinţei anterior menţionate , având totodată în vedere şi cursul oficial dolar/leu aferent perioadei 1.09.1974 – 1.09.1976, astfel cum el este evidenţiat în adresa nr. XIII/4/11272/30.12.2008 de Banca Naţională a României ( f. 35 dosar fond ).

Faptul că în carnetul de muncă nu se menţionează ca suspendat C.I.M. al reclamantului, nu are relevanţă în cauză câtă vreme este înscrisă detaşarea , iar aceasta reprezintă actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului , la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia, în mod excepţional putând avea loc o modificare şi a felului muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului ( art. 45 Cod muncii ).

Deci, detaşarea reprezintă o modificare a C.I.M. şi nu o suspendare a acestuia, aşa încât criticile pe acest segment sunt nefondate .

În privinţa dispoziţiilor art. 2 al. 3 din Decretul nr.233/1974, este a se reţine faptul că acestea au relevanţă la calculul vechimii neîntrerupte în muncă, în aceeaşi unitate , precum şi ca vechime în funcţie şi în specialitate. Deşi se susţine că textul menţionat nu face nicio referire la beneficiul vechimii în muncă pentru stabilirea drepturilor de pensie, recurenta omite incidenţa în speţă a dispoziţiilor art. 3 al. 2 din acelaşi Decret nr.233/1974 care stipulează că :

„Venitul net asupra căruia se calculează sumele reprezentând obligaţia de transfer ( în ţara de origine ) se determină prin scăderea din venitul brut realizat în valută pentru munca prestată a impozitelor, taxelor, reţinerilor pentru fondul de pensii, asigurări sociale şi medicale, cheltuielilor reprezentând chiria şi întreţinerea locuinţei din străinătate şi a indemnizaţiei de instalare.”

Deci, în virtutea legii, reclamantului i s-au reţinut din veniturile obţinute în muncă inclusiv sumele aferente contribuţiilor de asigurări sociale raportat la sumele în valută realizate şi nu la veniturile pe care le-ar fi primit cu titlu de salariu în ţară. Aşadar, este corect şi legal ca la calculul pensiei să fie valorificate sumele efectiv încasate de reclamant pe perioada detaşării, corespunzător cărora acesta s-a achitat de toate obligaţiile financiare faţă de Statul Român la acea vreme, şi nu alte sume fără corespondent în normele legale incidente speţei.

Faţă de aceste aspecte de fapt şi de drept, Curtea constată recursul de faţă ca nefondat, hotărârea atacată fiind la adăpost de criticile formulate.

Ca o consecinţă a respingerii recursului, în temeiul art. 274 Cod proc. civ., Curtea va obliga recurenta să plătească intimatului suma de 100 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariul de avocat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei nr. 1532/2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosar nr(...).

(continuarea minutei deciziei civile nr.209/2010)

 

Obligă recurenta să plătească intimatului E. G suma de 100 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 11.02.2010.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red. NV,

Tehnored. IM

04.03.2010 / 4 Ex.

Jud.fond- E. M.

G. C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑