• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1359/R-CM din data 2009-10-09
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

Operator date 3918

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA NR. 1359/R-CM

Şedinţa publică din 09 Octombrie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de pârâtul MUNICIPIUL CURTEA DE A PRIN PRIMAR, Curtea de A,(...), judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.586/CM din 20 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns: avocat B. D. M. pentru Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Curtea de A, în baza împuternicirii avocaţiale nr.(...)/7.10.2009 emisă de B a r o u l B u c u r e ş t i – Cabinet individual, lipsă fiind recurentul-pârât, intimatul-pârât Grup Şcolar Forestier Curtea de A şi intimaţii-chemaţi în garanţie Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. A, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi J. B, Directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice A, Consiliul Judeţean A şi Inspectoratul Şcolar A.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la dosar s-a depus întâmpinare din partea intimatului Ministerul Finanţelor Publice.

Curtea, din oficiu, pune în discuţia părţilor prezente excepţia privind tardivitatea declarării recursului de faţă.

Apărătorul intimaţilor-reclamanţi depune la dosar delegaţie de reprezentare şi solicită admiterea excepţiei şi respingerea recursului ca tardiv declarat, fără cheltuieli de judecată, arătând că hotărârea instanţei de fond a fost comunicată pârâtului la data de 17 aprilie 2009 iar recursul a fost declarat în data de 06 mai 2009.

 

C U R T E A:

Constată că, prin acţiunea înregistrată la data de 2.12.2008, reclamantul Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Curtea de A în numele şi pentru reclamanţii membrii de sindicat S. F. N., N. O., E. J., T. E., J. D. N., E. D. U., E. (N.) O. N., B. S. F., E. (...), Ş. E. B., E. H. T., E. O., E. J. B., E. D. N., E. D. (...), D. B. Ş., H. N. B., J. J. (...), N. H. P., N. G., E. H., E. H. J., S. B. E., E. H., H. S., D. N., D. H.ta, J. G, J. N., N. M., N. G, N. (...)a, P. F., S. H., T. T. F., T. N., E. Ş. D., P. O., E. J., E. E., E. J., B. G, S. G., T. J. E., E. G, J. N., E. E. D., E. N., H. O., B. B., U. M., T. (...)a, E. F. M., B. D., D. N., E. G B., E. J., H. N., E. E., N. J., E. B. N., N. D., E. G, U. F., (...) F. N., B. E., E. E., E. E., E. M., D. N., D. H. D., D. G, D. S., E. E., E. G, E. N., E. D. F., E. T., E. G, E. P. B., E. J., E. J., E. D., G. J., G. N., H. (...), J. N., J. J., K. F., N. O., N. J., N. D. M., N. N., N. J., N. (...)a, N. N., N. F. B., O. U., O. E., O. B., P. E., P. N. N., E. U., E. N. F., E. M., E. B., E. E., S. G, S. S. (...)a, Ramon F., T. E., T. (...) N., T. E., T. P., U. E., E. B., E. H., a chemat în judecată pe pârâţii Grup Şcolar Forestier, Municipiul Curtea de A prin Primar, solicitând obligarea acestora să calculeze şi să acorde personalului didactic, didactic auxiliar, precum şi personalului nedidactic salariul de bază după cum urmează :

- pentru personalul didactic şi didactic auxiliar căruia i se aplică O.G. nr.11/2007 aprobată prin Legea nr.220/4.07.2007 să se ia ca şi coeficient de multiplicare pentru perioada 1.01.-1.03.2007 suma de 255,899 lei, pentru perioada 1 aprilie - septembrie 2007 suma de 261,005 lei şi pentru perioada 1 octombrie 2007- decembrie 2007 suma de 300,156 lei .

- pentru personalul nedidactic căruia i se aplică O.G. nr.10/2007 aprobată prin Legea nr.231/6.07.2007 să se calculeze salariul de bază pentru perioada 01 ianuarie 2007- martie 2007 în cazul în care salariul de bază din O.G. nr.10/2007 aprobată prin Legea nr.231/6.07.2007 este sub minimul prevăzut în Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010, după cum urmează: muncitori calificaţi - 528 lei şi necalificaţi – 440 lei ; personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este liceală – 528 lei , postliceală – 550 lei; personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este şcoala de maiştri - 572 lei, studii superioare de scurtă durată – 660 lei ; personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare - 880 lei.

Pentru perioada 1.04.2007 - 1.09.2007 salariul de bază minim pentru personalul nedidactic să fie majorat cu 2% faţă de nivelul lunii martie, iar pentru perioada 1.10.2007- 1.12.2007 salariul de bază minim pentru personalul nedidactic să fie majorat cu 11% faţă de perioada septembrie 2007.

Reclamantul a mai solicitat ca pârâţii să fie obligaţi să calculeze şi să acorde retroactiv drepturile salariale începând cu 1.01.2007, precum şi să reactualizeze sumele cuvenite la data plăţii efective, precum şi obligarea pârâţilor cu care salariaţii, membrii de sindicat au contract de muncă, la consemnarea în carnetele de muncă şi în celelalte evidenţe salariale a modificărilor dispuse de instanţă.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că potrivit prevederilor art.40 din Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010 înregistrat la M.M.S.S.F. cu nr.2895/29.12.2006 se stabilesc coeficienţii minimi de ierarhizare, care se aplică la salariul minim negociat pe unitate, având în vedere încadrarea, calificarea şi condiţia de pregătire profesională a salariaţilor, precum şi standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective; personalul didactic şi didactic auxiliar fiind retribuit conform Legii nr.128/1997 modificată prin O.G. nr.11/2007, iar aplicând aceşti coeficienţi de multiplicare rezultă un salariu de bază sub minimul prevăzut de Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional, drept pentru care se impune majorarea lui cel puţin la acest minim. De asemenea, coeficientul de ierarhizare a fost majorat conform O.G. nr.11/2001 aprobat prin Legea nr.220/4.07.2007 şi totodată O.G. nr.10/2007 aprobat prin Legea nr.231/6.07.2007, care stabileşte salariul de bază fix şi salariul de bază variabil în funcţie de natura postului şi pregătirea profesională, precum şi majorările care se aplică la aceste salarii de bază la anumite intervale de timp .

Municipiul Curtea de A a formulat cerere de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei Cercetării şi J., Ministrul Finanţelor Publice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice A, Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice A, Consiliului Judeţean A şi Inspectoratului Şcolar Judeţean A solicitând ca în cazul în care ar cădea în pretenţii să fie obligaţi chemaţii în garanţie la alocarea fondurilor necesare achitării drepturilor băneşti solicitate prin acţiune.

Ministerului Educaţiei Cercetării şi J. a formulat întâmpinare solicitând respingerea excepţiei ca neîntemeiată, arătând că nu este angajatorul reclamanţilor şi nu are obligaţia de a plăti acestora drepturile salariale solicitate în acţiune. Între Ministerului Educaţiei Cercetării şi J. şi reclamanţi nu există nici un fel de raporturi juridice de muncă, cu atât mai mult nu există nici obligaţii din partea acestuia cu privire la calcularea şi plata salariilor .

Potrivit dispoziţiilor art.215/2001 „Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor , în conformitate cu principiul autonomiei locale”.

Consiliul Judeţean A a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii de chemare în garanţie susţinând că nu are calitatea procesuală pasivă, deoarece nu are calitatea de ordonator de credite principal, secundar sau terţiar faţă de Municipiul Curtea de A, neavând astfel atribuţii de a distribui de la bugetul său ori de a prelua de la bugetul de stat fonduri pentru achitarea drepturilor salariale, ci numai un rol consultativ, iar în al doilea rând, nu are calitatea de angajator faţă de reclamanţi în sensul prev. de disp.art.14 alin.2 din Codul muncii.

Direcţia Generale a Finanţelor Publice A şi Ministerul Finanţelor Publice a invocat în principal excepţia lipsei calităţii procesuale pasive arătând că, potrivit disp.art.167 din Legea nr.84/1995 finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar se realizează în primul rând din bugetele primăriilor de care aparţin. De asemenea, a fost invocată şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie.

Aceleaşi excepţii au fost invocate şi de Directorul Executiv al D.G.F.P.A.

Prin sentinţa civilă nr.586/CM/20 martie 2009 T r i b u n a l u l A r g e ş, Secţia civilă a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean A, D.G.F.P. A, Ministerul Finanţelor Publice, Directorul Executiv al D.G.F.P. A.

S-a admis acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Curtea de A în numele şi pentru reclamanţii membri de sindicat şi a fost obligat pârâtul Grupul Şcolar Forestier să calculeze şi să acorde personalului didactic şi didactic auxiliar salariul de bază după cum urmează:

1) pentru personalul didactic şi didactic auxiliar căruia i se aplică O.G. nr.11/2007 aprobată prin Legea nr.220/2007 pentru perioada 1.01.2007-1.03.2007 să se ia în calcul ca valoare a coeficientului 1 suma de 255,889 lei ; pentru perioada 1.04.2007-09.2007, suma de 300,156 lei ;

2) pentru personalul nedidactic căruia i se aplică O.G. nr.10/2007 aprobată prin Legea nr.231/2007, în cazul în care salariul de bază este sub minimul prevăzut de Contractul Colectiv de muncă la Nivel Naţional, astfel:

a) muncitori necalificaţi -440 lei, muncitori calificaţi - 528 lei;

b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este liceală 528 lei, iar postliceală-550 lei;

c) personal de specialitate încadrat pe funcţie pentru care condiţia de pregătire este de studii superioare - 880 lei;

Pentru perioada 1.04.2007-31.09.2007 salariul de bază minim pentru personalul nedidactic va fi majorat cu 2% faţă de nivelul lunii martie 2007, iar pentru perioada 1.10.2007-31.12.2007, cu 11% faţă de nivelul lunii septembrie 2007.

A fost obligat pârâtul de mai sus să actualizeze drepturile salariale enunţate de mai sus în raport de indicele de inflaţie la data plăţii efective, iar pârâtul Grupul Şcolar Forestier să facă menţiunile corespunzătoare în carnetele de muncă ale reclamanţilor.

A fost obligat pârâtul Municipiul Curtea de A să vireze celuilalt pârât fondurile necesare achitării drepturilor salariale de mai sus.

Au fost respinse cererile de chemare în garanţie.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie, tribunalul a apreciat că nu este în prezenţa unei veritabile excepţii, motivele invocate în susţinerea fiind analizate la pronunţarea în fond asupra cererii de chemare în garanţie.

Analizând cu prioritate excepţiile invocate potrivit art.137 Cod procedură civilă, tribunalul a apreciat ca întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice A, Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice A şi Consiliului Judeţean A, întrucât aceşti chemaţi în garanţie nu au calitatea de angajatori ai reclamanţilor şi nu sunt nici ordonatori de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar, neavând astfel calitatea procesuală pasivă în cauză, motiv pentru care urmează a respinge cererea de chemare în garanţie.

De asemenea, cu privire la Inspectoratul Şcolar Judeţean A şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi J., tribunalul a constatat că printre atribuţiilor acestora nu se află şi cele privind plata drepturilor solicitate prin acţiune şi nu au calitatea de ordonatori de credite, motiv pentru care s-a respins cererea de chemare în garanţie şi faţă de aceştia.

Reclamanţii sunt salariaţi ai Grupului Şcolar Forestier Curtea de A şi fac parte din cadrul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Curtea de A, aceştia aparţinând categoriei personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, îndreptăţiţi la calcularea şi acordarea salariului de bază pentru personalul didactic, didactic auxiliar căruia i se aplică O.G. nr.11/2007, având coeficient de multiplicare 1 pentru perioada 1.01.2007- martie 2007 suma de 225,889 lei, pentru perioada 1.04.2007 - 1.09.2007 suma de 261,005 lei şi pentru perioada 1.10.2007- decembrie 2007 suma de 300,156 lei; pentru personalul nedidactic căruia i se aplică O.G. nr.10/2007 salariul de bază pentru perioada 1.01.2007- martie 2007, în cazurile în care este sub minimul prevăzut de Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional, se calculează în funcţie de natura postului calculat, precum şi de nivelul studiilor.

Din întreg probatoriul administrat în cauză a rezultat că personalul didactic şi didactic auxiliar este retribuit conform Legii nr.128/1997 modificată prin O.G. nr.11/2007 luându-se ca şi valoare a coeficientului de multiplicare 1 pentru perioada 1.01-martie 2007 suma de 221,307 lei; pentru perioada 1.04.-septembrie 2007 coeficientul 1 are valoarea de 225,733 lei, iar pentru perioada octombrie – decembrie 2007 valoarea de 259,593 lei.

Art.40 din Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional prevede coeficienţi minim de ierarhizare pentru personalul calificat, necalificat, administrativ de specialitate, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este şcoală de maiştri, studii superioare de scurtă durată, care se aplică la salariul minim negociat de unitate, salarizarea stabilindu-se şi în funcţie de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective, iar potrivit alin.4 al aceluiaşi articol, salariul de bază minim negociat este de 440 lei, începând cu 1.01.2007.

Ca atare, aplicând coeficienţii de multiplicare prev. de O.G. nr.11/2007 rezultă că ei duc la un salariu de bază sub minimul prevăzut de Contactul Colectiv de Muncă de 440 lei, astfel că, în aceste condiţii potrivit prevederilor art.241 alin.1 lit.d din Codul muncii - Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional produce efecte obligatorii pentru toţi salariaţii încadraţi.

Astfel, potrivit prevederilor art.8 alin.2 din Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010 salariatul are dreptul să se prevaleze de dispoziţiile cele mai favorabile din contractul colectiv de muncă şi codul munci inclusiv de art.40 din Contractul Colectiv de Muncă care impune coeficientul de multiplicare pentru a corespunde cu salarul de bază prevăzut de C.C.M de 255,889 lei şi nu 221,307 lei. Ulterior salariul de bază a fost indexat, conform O.G. nr.11/2007 cu 2% începând cu 1.04.2007 şi 15% începând cu 1.10.2007, situaţie în care de la datele respective salariul trebuia majorat cu coeficientul de ierarhizare 261,005 lei de la 1.04.2007 şi de 300,156 lei de la 1.10.2007. Pentru personalul nedidactic salarizarea se face potrivit O.G. nr.10/2007, situaţie în care se impune indexarea salariului de bază ţinând seama şi de natura postului, pregătirea profesională şi majorarea cu 2% începând cu 1.04.2007- septembrie 2007 şi cu 10% pentru perioada 1.10.2007 – decembrie 2007.

În consecinţă, cererea reclamantului este întemeiată, astfel că instanţa va admite acţiunea şi va obliga pe pârâtul Grupul Şcolar Forestier Curtea de A la calcularea şi acordarea drepturilor salariale potrivit prevederilor Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional, la actualizarea drepturilor salariale de la data naşterii dreptului şi până la plata efectivă în condiţiile prevăzute de art.161 raportat la art.296 din Codul muncii şi la art.40 din Contractul Colectiv de Muncă.

Potrivit dispoziţiilor art.13 din O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, în raport de care începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, va fi admisă acţiunea faţă de Municipiul Curtea de A care va fi obligat să vireze celuilalt pârât fondurile necesare achitării drepturilor salariale solicitate de reclamanţi.

În temeiul art.1 şi 3 din Decretul nr.92/1976, instituţia de învăţământ pârâtă va fi obligată să efectueze menţiunile în carnetele de muncă ale salariaţilor corespunzător prezentei hotărâri.

Împotriva sentinţei instanţei de fond a declarat recurs pârâtul Municipiul Curtea de A fără a invoca vreun temei legal, însă criticile sale pot fi încadrate în dispoziţiile art.305 pct.9 Cod procedură civilă, după cum urmează:

În mod greşit s-a pronunţat instanţa de fond atunci când a respins cererea de chemare în garanţie formulată de recurentul-pârât împotriva Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice A, Consiliul Judeţean A şi a Inspectoratului Şcolar A cu solicitarea de a fi obligaţi chemaţii în garanţie la alocarea şi virarea către recurentul-pârât a fondurilor necesare efectuării plăţilor pretinse de reclamanţi prin acţiunea de faţă.

Astfel, instanţa de fond nu a dat eficienţă dispoziţiilor art.167 alin.1 din Legea nr.84/1995 precum şi art.7 alin.5 lit.a din Legea nr.388/2007 raportat şi la faptul că pretenţiile salariale solicitate de intimaţii-reclamanţi nu pot fi satisfăcute prin veniturile proprii ale recurentului-pârât.

Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a formulat o întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului formulat de către recurentul-pârât Municipiul Curtea de A şi menţinerea sentinţei instanţei de fond faţă de această parte, pe considerentul că obligaţia privind plata drepturilor băneşti ale intimaţilor-reclamanţi revine primăriilor şi nu M i n i s t e r u l u i d e Finanţe, care de altfel nu are nici un fel de atribuţiune în acest sens.

Cu titlu de exemplu se precizează că în anul 2008 au fost alocate sume privind satisfacerea drepturilor salariale prin Legea nr.388/2008, O.U.G. nr.112/2008 şi O.U.G. nr.186/2008.

În şedinţa din 9 octombrie 2009, Curtea din oficiu a pus în discuţie excepţia tardivităţii declarării recursului de faţă, iar apărătorul intimaţilor-reclamanţi a solicitat admiterea acestei excepţii, precum şi reprezentantul intimatului chemat în garanţie Ministerul Finanţelor Publice.

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma excepţiei invocate din oficiu de către C, în baza dispoziţiilor art.162 Cod procedură civilă, va rămâne în pronunţare pe această excepţie, care face inutilă soluţionarea fondului.

Astfel, în baza dispoziţiilor art.303 alin.1 Cod procedură civilă, recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, iar termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.

În speţa dedusă judecăţii, recurenta-pârâtă a primit sentinţa instanţei de fond la data de 17 aprilie 2009, iar recursul a fost declarat şi motivat la data de 6 mai 2009.

Potrivit dispoziţiilor art.306 alin.1 Cod procedură civilă, recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul prevăzut de lege, iar în materia dreptului muncii dispoziţiile art.80 din Legea nr.168/1999 prevăd că termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond.

Faţă de cele arătate mai sus, reţinând deci că recurenta-pârâtă a motivat recursul însă peste termenul legal de 10 zile, Curtea în baza dispoziţiilor art.306 alin.1 Cod procedură civilă şi art.80 din Legea nr.168/1999, va respinge recursul recurentului-pârât ca tardiv declarat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca tardiv declarat, recursul formulat de pârâtul MUNICIPIUL CURTEA DE A prin PRIMAR, cu sediul în Curtea de A,(...), judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.586/CM din 20 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş în dosarul nr(...), intimaţi fiind reclamantul SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CURTEA DE A, pârâtul GRUPUL ŞCOLAR FORESTIER CURTEA DE A, şi chemaţii în garanţie MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI J., MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A, DIRECTORUL DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE A, CONSILIUL JUDEŢEAN A şi INSPECTORATUL ŞCOLAR A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 octombrie 2009, la Curtea de A p e l P i t e ş t i, Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

J.D., F.A., D.R.,

 

 

Grefier,

 

 

Red.J.D./12.10.2009

GM/2 ex.

Jud.fond: A.M.

C.E.

Toate spetele


Sus ↑