• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Conflict de competenta. Fond

Hotararea nr. 9 din data 2009-10-19
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

Hotarârea Nr. 9

Şedinţa din camera de consiliu de la 19 Octombrie 2009

Completul compus din:

 

PREŞEDINTE : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

************************************************

 

La ordine a venit spre soluţionare conflictul de competenţă ivit între J u d e c ă t o r i a R o m a n şi T r i b u n a l u l N e a m ţ în cauza privind pe J. B. în contradictoriu cu (...) T. ROMÂNIA SRL.

Procedura completă, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei după care:

S-a constatat cauza în stare de judecată şi s-a trecut la deliberare.

.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra conflictului de competenţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.675 din 07.08.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...) a fost declinată competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta (...) T. Romania SRL împotriva pârâtei J. B. în favoarea J u d e c ă t o r i e i R o m a n.

În conformitate cu dispoziţiile art.20 alin.2 Cod procedură civilă a fost constatat conflictul negativ de competenţă şi în consecinţă în baza art.21 Cod procedură civilă a fost suspendată orice procedură şi înaintat dosarul Curţii de A P E L B A C Ă U.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Asupra litigiului de muncă de faţă constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 B , sub numărul 11797/1994 din data de 10.11.1994 , reclamanta S.C. T. Romania SRL , cu sediul în municipiul B , Calea E. Roşie , nr. 8 , sector 2 , a chemat în judecată pe pârâta J. B. domiciliată în R , str. (...) (...) , .30 , .11 , jud. N , pentru ca în contradictoriu cu aceasta şi pe baza probelor administrate să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 33.900.000 ROL reprezentând contravaloarea a 30.000 DM , cu titlu de daune , rezultate din nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de muncă .

În fapt , reclamanta arată că s-a obligat să o trimită pe pârâtă pentru o perioada de 1 an la un curs de şcolarizare în Germania , salariata având o indemnizaţie lunară de 500 DM . Reclamanta a cheltuit în perioada şcolarizării reclamantei suma de 30.000 DM . Prin contractul încheiat , pârâta s-a obligat ca ulterior după şcolarizare , să lucreze pentru reclamantă o perioadă de 10 ani de zile , obligaţie pe care pârâta nu şi-a îndeplinit-o , motiv pentru care reclamanta , societate angajatoare a promovat prezenta acţiune .

Prin sentinţa civilă nr. 655/26.01.1995 , Judecătoria sector 2 B, şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea J u d e c ă t o r i e i R o m a n , în temeiul art. 5 Cod Procedură Civilă .

Astfel cauza a fost înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i R o m a n la data de 17.03.2009 sub numărul (...). J u d e c ă t o r i a R o m a n prin sentinţa civilă nr. 1308/28.04.2009 a admis excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu , constatând că fiind vorba de un litigiu de muncă , în condiţiile art. 284 alin.1 din Legea 53/2003 şi raportat la art. 2 Cod Proc. Civ, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine T r i b u n a l u l u i N e a m ţ , secţia civilă , complet specializat de litigii de muncă .

Drept urmare , cauza a fost înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i N e a m ţ , sub numărul (...) în data de 25.05.2009 .

La termenul de judecată din data de 07.08.2009 , T r i b u n a l u l N e a m ţ , de asemenea a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a sa în soluţionarea prezentei cauze .

Analizând excepţia invocată , instanţa urmează a o admite motivat de următoarele : Cererea iniţială a prezentei cauze – litigiu de muncă a fost promovată la data de 10.11.1994 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 B. În conformitate cu art. 5 din Cod Proc. Civ. în vigoare la acea dată , raportat la domiciliul pârâtului , Judecătoriei Sectorului 2 B , instanţa iniţial investită şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea J u d e c ă t o r i e i R o m a n, instanţă care ulterior în anul 2009 şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea T r i b u n a l u l u i N e a m ţ .

T r i b u n a l u l N e a m ţ , consideră că excepţia invocată din oficiu la termenul din data de 07.08.2009 este întemeiată şi că instanţa competentă în a soluţiona prezenta cauză este J u d e c ă t o r i a R o m a n . Aceasta deoarece în data de 10.11.1994 , data iniţială a introducerii acţiunii , nu era în vigoare Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi nici Legea 53/2003 – actualul Cod al N. . Aceste 2 acte normative prevăd actualmente competenţa tribunalului în soluţionarea litigiilor de muncă .

La data sesizării iniţiale cu prezenta cerere , C o d u l d e Procedură Civilă în vigoare la acea data , prevedea în conformitate cu art. 5 competenţa materială a fi în sarcina j u d e c ă t o r i e i d e la domiciliul pârâtului . La acea dată Legea 10/1972 – vechiul Cod al N. – nu prevedea vreo derogare de la această competenţă , astfel încât competenţa stabilită de C o d u l d e Procedură Civilă era aceea de la domiciliul pârâtului . De asemenea nu exista nici Legea conflictelor de muncă care actualmente stabileşte o anumită competenţă în soluţionarea litigiilor de muncă .

J u d e c ă t o r i a R o m a n fiind investită cu judecarea unei cereri iniţiale din anul 1994 , nu poate reţine prevederile legislaţiei muncii din anul 2009 , conform căreia competenţa în soluţionarea litigiilor de muncă ar aparţine conform C o d u l u i M u n c i i şi conform C o d u l u i d e Procedură Civilă , tribunalelor din raza teritorială în a căror rază îşi are domiciliul sau sediul reclamantul .

Judecarea prezentei cereri trebuie făcută conform regulilor de competenţă de la data introducerii cererii adică se judecă potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării instanţelor.

Astfel , tribunalul a admis excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu , reţinând că în cauză competenţa de soluţionare revine J u d e c ă t o r i e i R o m a n conform celor expuse mai sus .

De asemenea sesizând conflictul negativ de competenţă ivit între J u d e c ă t o r i a R o m a n şi T r i b u n a l u l N e a m ţ , în temeiul art. 20 şi art. 21 Cod Procedură Civilă , tribunalul a înaintat dosarul către Curtea de A P E L B A C Ă U în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

S. de competenţă a fost înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B A C Ă U sub nr(...) reţinându-se următoarele:

Competenţa materială în conflictele de muncă este reglementată de art.284 alin.1 din Codul muncii coroborat cu art.70 din Legea nr.168/1999 care prevede că „ judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite conform C o d u l u i d e procedură civilă”. Având în vedere că este o norma de trimitere rezultă că în privinţa competenţei materiale, tribunalului i s-a conferit plenitudine de jurisdicţie în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor de muncă după cum rezultă din prevederile art.2 pct.1 din C o d u l d e procedură civilă -potrivit cărora „tribunalul judecă în primă instanţă conflictele de muncă, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe”.

De la regula că tribunalul este prima instanţă cu plenitudine de jurisdicţie în soluţionarea conflictelor de muncă, prin legi speciale se poate deroga, în sensul că şi alte instanţe să judece în primă instanţă conflictele de muncă.

Astfel Judecătoria este prin excepţie, competenţa în primă instanţă să judece în materia conflictelor de muncă in litigiile privind carnetul de muncă ( art.8 din Decretul 92/1976).

În speţă nu ne găsim în una din aceste situaţii prin care să se atribuie judecătoriei competenţa de a soluţiona prezentul litigiu, motiv pentru care văzând şi principiul aplicării imediate a normelor de competenţe, va fi stabilită în baza art.22 Cod procedură civilă competenţa de soluţionare a prezentei spete în favoarea secţiei civile a T r i b u n a l u l u i N e a m ţ..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei civile a T r i b u n a l u l u i N e a m ţ.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi ,19 oct.2009.

 

PREŞEDINTE GREFIER

T. D. F. H.

 

 

Red.(...)/21.10.2009

Tehn.red.EG/2.11.2009

Toate spetele


Sus ↑