• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 802 din data 2009-05-21
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DOSAR NR(...)

 

D E C I Z I A Nr. 802

Şedinţa publică din data de 21 mai 2009

Preşedinte - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului formulat de pârâtul PRIMARUL COMUNEI N. prin primar J. G cu sediul în N., judeţul P împotriva sentinţei nr. 88 din 24 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimatul reclamant PREFECTUL JUDEŢULUI P cu sediul în P,(...)-4, judeţul P .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a lipsit recurentul pârât Primarul Comunei N. şi intimatul reclamant Prefectul Judeţului P.

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul se află la primul termen de judecată, recurentul prin cererea de recurs solicitând şi judecata cauzei în lipsă, iar prin serviciul registratură din cadrul instanţei intimatul Prefectul Judeţului P a depus întâmpinare, după care,

Curtea, luând act că în cauză nu se formulează alte cereri , precum şi faptul că recurentul prin intermediul cererii de recurs a solicitat şi judecata cauzei în lipsă, constată cauza în stare de judecare şi o reţine spre soluţionare.

C U R T E A

 

 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr(...) reclamantul PREFECTUL JUDETULUI P a chemat in judecata pârâtul PRIMARUL COMUNEI N. , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfiinţarea dispoziţiei nr. 805/8.10.2008 ca fiind nelegala.

In motivarea cererii a arătat reclamantul că prin dispoziţia mai sus menţionata paratul a dispus sancţionarea disciplinara cu ,, avertisment scris ,, a anumitei B. D. G. cu încălcarea prev. art. 268 din Legea 53/2003 respectiv lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinară ,a precizării prevederilor din

Regulamentul intern sau contractul de muncă ce au fost încălcate de salariat , a termenului in care sancţiunea poate fi contestată si instanţa competenta la care poate fi făcuta contestaţia .

Prin întâmpinarea formulată , paratul a arătat că motivele ce au stat la baza aplicării acestei sancţiuni au fost acelea ale încălcării in reperate rânduri a dispoziţiile Legii 477/2004 , iar dispoziţia a cărei nulitate absoluta se solicita a se constata cuprinde toate condiţiile ce decurg din prevederile art. 268 din Legea 53/2008 modificată si completată.

Arata totodată pârâtul că aceasta dispoziţie a fost modificată pe cale administrativa .

Prin sentinţa nr. 88 din 24 februarie 2009 T r i b u n a l u l P r a h o v a a admis acţiunea formulata de reclamant şi a anulat dispoziţia nr. 805/2008 a Primarului comunei N..

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul a reţinut că prin dispoziţia nr. 805/8.10.2008 Primarul comunei N. a dispus sancţionarea cu avertisment scris a numitei B. D. G. in conformitate cu art. 264 alin. 1 lit. a din Codul muncii .

In preambulul dispoziţiei contestate se menţionează încălcarea in mod repetat a prevederilor din Legea 477/2004 a numitei B. D. G. .

Potrivit art. 268 din legea 53/2003 dispoziţia de sancţionare trebuie să cuprindă in mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinară.

Tribunalul a constatat că menţiunea privind încălcarea in mod repetat a prevederilor din Legea 477/2004 , nu răspunde exigentelor impuse de art. 268 din legea 53/2003 , fapta in realitate nefiind descrisă.

Împotriva sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a a formulat recurs pârâtul Primarul Comunei N. care a susţinut ca instanţa de fond si-a depăşit competenta materiala când a soluţionat pricina întrucât fiind vorba de un angajat cu contract de munca trebuiau aplicate dispoziţiile dreptului muncii si nu dispoziţiile legii contenciosului administrativ.

Verificând actele si lucrările dosarului văzând motivul de recurs precum şi disp. art. 304 Cod proc. civ. Curtea constată următoarele:

Printr-o dispoziţie pârâtul a aplicat unui angajat al primăriei o sancţiune fără a respecta prevederile imperative ale art. 268 din Legea 53/2003 în ceea ce priveşte descrierea faptei apreciată drept abatere disciplinară.

În raporturile de drept administrativ care există între diversele puteri pe plan local sau judeţean, acestea emit acte administrative care nu pot fi cenzurate in ceea ce priveşte legalitatea si temeinicia decât potrivit Legii 554/2004 fără să aibă vreo importanta ca actul administrativ supus cenzurii priveşte un raport de dreptul muncii sau altceva.

Cum în cazul de faţă Prefectul judeţului P a constat nelegalitatea unui act administrativ emis de către Primarul comunei N. numai instanţa de control judiciar putea să efectueze acest control nefiind vorba de o contestaţie pe care angajatul a făcut-o împotriva actului prin care a fost sancţionat.

Ca atare, Curtea, în raport cu art. 312 alin. 1 C. Proc.Civ. va respinge ca

nefondat recursul şi va menţine sentinţa instanţei de fond ca temeinică şi legală.

 

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de pârâtul PRIMARUL COMUNEI N. prin primar J. G cu sediul în N., judeţul P împotriva sentinţei nr. 88 din 24 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimatul reclamant PREFECTUL JUDEŢULUI P cu sediul în P,(...)-4, judeţul P .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 mai 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

GREFIER,

(...) (...)

 

Red. N.V.

Dact. M.I

2 e x./ 02.06..2009

Dosar fond (...) al T r i b u n a l u l u i P r a h o v a

j.f. M. J.

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

 

Toate spetele


Sus ↑