• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 445 din data 2008-12-03
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr.(...)-R

 

D E C I Z I A NR.445/CA/2008-R

 

Şedinţa publică din data de 3 decembrie 2008

 

Preşedinte : (...) (...)- preşedinte secţie

Judecător : (...) (...) (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : N. M.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului în contencios administrativ declarat de recurentul pârât INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ B cu sediul în O str. T.(...) nr. 2 în contradictoriu cu intimata reclamantă (...) T. SRL cu sediul în O(...) împotriva Sentinţei nr.242/CA din 09.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosarul nr(...), având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă pentru intimata (...) T. SRL O avocat T. G. în substituirea avocatei D. S. M., lipsă fiind recurenta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei că recursul este netimbrat, cauza este la primul termen în recurs, intimata a depus la dosar întâmpinare, după care :

Instanţa constată că recurenta a fost citată cu menţiunea timbrării recursului din eroare, aceasta fiind scutită de plata taxelor judiciare de timbru conform art. 17 din Legea 146/1997.

Întâmpinarea a fost depusă la dosar cu nerespectarea termenului prevăzut de art.1141 Cod procedură civilă, instanţa considerându-le ca fiind concluzii scrise.

Reprezentantul intimatei depune la dosar Contractul de prestări servicii pază umană nr.72/17 ianuarie 2006. Arată că nu are alte cereri de formulat.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa consideră lămurită cauza şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea recursului ca nefondat, menţinerea în totalitate a sentinţei recurate ca temeinică şi legală pentru motivele arătate în concluziile scrise, cu cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei reprezentând onorariu avocat.

CURTEA DE APEL

D e l i b e r â n d:

 

Constată că prin Sentinţa nr.242/CA din 09.06.2008 T r i b u n a l u l B i h o r a admis acţiunea precizată formulată de reclamanta S.C. T. S.R.L., O, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ AL JUDEŢULUI B şi în consecinţă a dispus anularea parţială a Procesului-verbal de control nr.16.354 din data de 02.10.2006, în sensul anulării măsurilor dispuse în Planul de măsuri, la poziţiile nr. 9-3, 11-5-5, 12-4-5 şi 4-22 din Anexa de constatare, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 504,30 lei RON reprezentând cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal de control nr.16354 anexat la dosarul cauzei, filele 25-37, s-a dispus în sarcina reclamantei, o serie de măsuri, printre care şi cele prevăzute la pct.9-3; 11-55, 12-45; 4-22; încheierea şi înregistrarea l ITM B, a unor contracte individuale de muncă cu 6 persoane, identificate cu numele H. J., E. D., E. N., E. M., O. J. şi E. E., cu toate consecinţele legale care decurg din acestea, achitarea sporului pentru orele lucrate pe timp de noapte prestate de salariaţii societăţii din mai-octombrie 2006, şi evidenţierea pe foile colective de prezenţă a numărului de ore lucrate pe timp de noapte.

În ceea ce priveşte obligaţia acordării sporului pentru orele de noapte prevederile art.123 din Codul muncii prevede o obligaţie alternativă a angajatorului, de a asigura compensarea acestui timp lucrat prin acordarea unui spor la salariul realizat sau prin reducerea programului de lucru cu o oră.

În ce priveşte obligaţia privind încheierea contractelor individuale de muncă, cu privire la persoane indicate în rapoartele de control instanţa a reţinut, potrivit probei testimoniale administrate în cauză, respectiv declaraţia martorului Ţ. B. O., coroborată cu contractul nr.72/17.01.2006, depus la dosarul cauzei, precum şi contractul de prestări servicii pază umană şi dispecerizare locală nr.21 din 14.10.2004 filele 86-95 din dosar, rezultă că în baza raporturilor contractuale, societatea reclamantă a asigurat paza obiectivului (...) E. S.R.L. cu angajaţii proprii în cursul programului cuprins între orele 17,,00 după masă şi ora 9 dimineaţa în zilele lucrătoare iar pe durata sfârşitului de săptămână de la ora 9 până la ora 9 a zilei următoare, serviciul fiind predat sub semnătură, angajatului societăţii (...) E. SRL O, care nu era întotdeauna aceeaşi persoană iar în urma semnării registrului de intrare ieşire i se dădea liber agentului de pază.

Acesta este motivul pentru care în acest registru sunt menţionate şi persoane care nu aparţin (...) T. şi pentru care ITM B, obliga reclamanta să încheiere contracte individuale de muncă. Din cuprinsul aceleaşi declaraţii rezultă că registrul de pază a obiectului nu este un registru oficial al reclamantei, ci aparţin S.C. E. S.R.L., purtând însemnele agenţilor de pază. Ca urmare, doar pe baza acestui registru nu poate fi dovedită existenţa raporturilor de muncă dintre reclamantă şi persoane menţionate.

Pe de altă parte potrivit art.16 alin 1 din Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă în baza consimţământului părţilor, anterior începerii raporturilor de muncă.

În consecinţă, reclamanta nu poate fi obligată, conform principiului liberalismului contractual să încheie contract individual de muncă cu persoane care nu desfăşoară activitate în favoarea acesteia.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Inspectoratul T E R I T O R I A L D E Muncă al Judeţului B, solicitând modificarea sentinţei în sensul menţinerii în totalitate a procesului verbal atacat.

În motivarea recursului arată că, în urma controlului efectuat s-a constatat că persoanele care desfăşurau activitatea de pază în momentul controlului erau angajaţii (...) T. SRL şi nu aveau încheiate contracte de muncă în formă scrisă.

De asemenea s-a constatat că societatea nu a îndeplinit toate măsurile dispuse de inspectorii de muncă la termenele stabilite prin procesul verbal de control 14591/25.05.2006 .

Recurentul invocă dispoziţiile art.16 din Legea 53/2003 după care obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate cu recurs sub aspectul motivelor invocate de recurent , se constată că recursul este fondat.

Motivele de recurs se referă la pct. 9-3 din planul de măsuri şi prin care s-a dispus încheierea contractelor de muncă pentru H. J., E. D., E. N., E. M., Masca J. şi E. D..

Cu ocazia controlului efectuat la (...) E. SRL s-a constatat că aceste persoane efectuează pază la această societate comercială în calitate de lucrători la reclamanta intimată (...) T. SRL .

Constatarea făcută este legală şi temeinică bazându-se pe contractul de prestări servicii încheiat între reclamanta intimată şi (...) E. SRL prin care reclamanta intimată se obligă să asigure paza umană pentru obiectivul societăţii comerciale E. SRL.

Apărarea intimatei în sensul că nu avea obligaţia de asigura paza umană şi că în baza contractului s-a obligat doar la implementarea unui sistem integrat de pază şi monitorizare nu poate fi reţinută.

Din contractul depus în recurs rezultă că, printre obligaţiile prestatorului (reclamanta intimată) s-a prevăzut şi obligaţia să asigure pentru efectuarea serviciului de pază personal de specialitate cu o foarte bună calificare.

În consecinţă persoanele găsite ca efectuând paza la (...) E. SRL în baza acestui contract trebuiau să fie angajaţii reclamantei intimate care de altfel au şi lucrat în numele şi pentru această societate dar fără ca societatea să încheie cu ei contracte de muncă.

Potrivit art.16 din Legea 53/2003 obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului, care avea obligaţia de a încheia aceste contracte anterior începerii raporturilor de muncă.

Este incontestabil că acest contract se încheie în baza consimţământului părţilor, dar recurenta în calitate de organ de control are dreptul să oblige societatea angajatoare ca să acorde consimţământul ei în calitate de angajator şi să încheie contractul de muncă. Acest contract nu va putea fi încheiat numai în situaţia în care angajatul refuză categoric încheierea contractului, angajatorul neavând drept la asemenea refuz.

Pentru considerentele de mai sus, în baza art.304 pct.9 şi 312 alin.2 cod procedură civilă se impune modificarea sentinţei în parte cu privire la acest aspect.

Recurentul nu a formulat motive de recurs în ceea ce priveşte orele de muncă de noapte efectuate.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E.

 

ADMITE ca fondat recursul declarat de INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ B cu sediul în O str. T.(...) nr. 2 împotriva Sentinţei nr.242/CA din 09.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifică în sensul că respinge acţiunea precizată, formulată de reclamanta (...) T. SRL cu sediul în O(...) în contradictoriu cu INSPECTORATUL T E R I T O R I A L D E MUNCĂ B cu sediul în O str. T.(...) nr. 2 cu privire la punctele 9-13 din Anexa nr. 3 din procesul- verbal nr.16354/2.10.2006.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate cu recurs.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţă publică , azi 03.12.2008.

Preşedinte Judecător Judecător Grefier

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) N. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.dec.TVA

Jud fond K. L.D.

Tehn.red.M.L./2 ex.

08.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑