• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 315 din data 2008-02-28
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Legea nr. 188/1999 -

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA NR. 315

Şedinţa publică din 28 februarie 2008

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta S. N., cu domiciliul ales la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială S, str. (...) (...) f.n., judeţul S împotriva sentinţei nr. 2751 din 18 septembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal (dosar nr(...)).

La apelul nominal a răspuns reclamanta recurenta, lipsă fiind pârâta intimată Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială S.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, reclamanta recurentă depune la dosar adresa nr. 14 din 26 februarie 2008, prin care arată că este membră a Asociaţiei Consilierilor Juridici din cadrul Autorităţilor şi J. Publice şi este înscrisă în U. consilierilor juridici începând cu data de 1 octombrie 2007.

Întrebată fiind, recurenta a precizat că solicită acordarea drepturilor începând cu data de 1 martie 2003.

Instanţa constatând recursul în stare de judecată a acordat cuvântul la dezbateri.

Reclamanta, având cuvântul, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat pentru motivele expuse pe larg în cererea de recurs, modificarea sentinţei recurate pe care o consideră nelegală şi netemeinică şi pe fond admiterea cererii aşa cum a fost formulată. A mai precizat că acordarea acestor drepturi salariale sunt reglementate de art. 25 şi art. 26 din Legea 53/2003 privind Codul muncii şi art. 60 al. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, respectiv acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum de 30 % din salariul de încadrare, începând cu data înscrierii în Asociaţia Consilierilor Juridici.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

C U R T E A,

Asupra recursului de faţă, constată:

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 6 iunie 2007, reclamanta S. N. în contradictoriu cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială S, a solicitat recunoaşterea drepturilor salariale constând în sporul de confidenţialitate în cuantum de 15 % din salariul de bază şi sporul de mobilitate în procent de 15 % din salariul de bază, începând cu data de 1 martie 2003; emiterea deciziei de acordare a acestor sporuri salariale permanente, operarea lor retroactivă în carnetul de muncă şi comunicarea salariilor brute astfel rectificate, prin adresă, Casei Judeţene de Pensii S şi repararea pagubei suferite constând în plata acestor sporuri salariale, în procent de 30 % din salariul de bază de la data de 1 martie 2003 actualizate cu indicele de inflaţie.

Prin sentinţa nr. 2751 din 18 septembrie 2007, T r i b u n a l u l S u c e a v a – Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a respins – ca nefondată - acţiunea promovată de reclamantă, reţinând – în esenţă – în motivarea soluţiei că, drepturile băneşti solicitate sunt prev. de art. 60 (2) din Statutul profesiei de consilier juridic – că acest act normativ „nu reprezintă lege”, că el este aplicabil numai consilierilor juridici constituiţi în colegii profesionale şi înscrişi în U. consilierilor juridici, reclamanta neproducând înscrisuri pentru a-şi dovedi această calitate.

Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs reclamanta şi a arătat că potrivit înscrisurilor existente la dosar a făcut dovada înscrierii în U. consilierilor juridici, că drepturile băneşti solicitate i se cuvin potrivit Legii 53/2003 – Codul muncii, a Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Statutului consilierilor juridici – astfel încât sentinţa recurată este dată cu încălcarea flagrantă a acestor acte normative.

Recursul este întemeiat.

Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic este reglementată de Legea 514/2003 şi Statutul profesiei de consilier juridic/2004 coroborat cu prevederile C o d u l u i M u n c i i.

Recurenta exercită profesia de consilier juridic în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială S, are calitatea de membru al Asociaţiei Consilierilor Juridici din cadrul Autorităţilor şi J. Publice S şi este înscrisă în U. consilierilor juridici şi asociaţiei (f.25).

Art. 2 şi 3 din Legea 514/2003 – fac distincţie între consilierul juridic numit în funcţie care are Statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi categoriei acesteia şi consilierul juridic angajat în muncă ce are statutul de salariat.

Aceste distincţii sunt preluate şi în Statutul profesiei de consilier juridic/2004 cu consecinţa sub aspectul stabilirii şi cuantumului remuneraţiei cuvenite.

Astfel, art. 60 (1) din Statut prevede că „pentru activitatea profesională, consilierul juridic are dreptul la o remuneraţie de bază, stabilită prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat, sau conform legilor speciale pentru cel numit în funcţie”.

Distincţia dintre cele două categorii de consilieri juridici nu mai este reluată în al. 2 al art. 60 din Statut – care stipulează că, „deosebit de remuneraţia de bază astfel stabilită, în considerarea specificului muncii şi a importanţei sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea 53/2003, cu modificările ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate.”

În aplicarea acestor prevederi legale şi având în vedere specificul serviciilor profesionale prestate de recurentă, Curtea constată că este îndreptăţită să negocieze cele două clauze iar intimata este obligată să emită decizie de acordare a celor două categorii de drepturi băneşti.-

Având în vedere textul de lege sus – citat, care în esenţă, condiţionează acordarea acestor drepturi băneşti de negociere, Curtea va dispune acordarea acestor drepturi băneşti cu începere de la 30 mai 2007 – dată la care a fost înregistrată solicitarea reclamantei privind acordarea acestor drepturi băneşti (cererea nr. 1514 din 30 mai 2007 – f.4 dosar fond).

Sub aspectul celor reţinute mai sus, Curtea, în aplicarea art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă, va modifica în totalitate sentinţa recurată.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

Admite recursul declarat de reclamanta S. N., cu domiciliul ales la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială S, str. (...) (...) f.n., judeţul S împotriva sentinţei nr. 2751 din 18 septembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a – Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal şi în consecinţă:

Modifică sentinţa nr. 2751 din 18.09.2007 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a.

Admite în parte acţiunea.

Obligă intimata să emită decizia de acordare a sporului de confidenţialitate în cuantum de 15 % şi a sporului de mobilitate în cuantum de 15 % la salariul de încadrare şi să-i plătească aceste drepturi cu începere de la 30.05.2007 actualizate cu indicele de inflaţie.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 februarie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

Red. AD

Jud.E. N.

U. BE

Ex.2/28.03.2008

 

Toate spetele


Sus ↑