• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Alte cereri - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 1071/2008-R din data 2008-06-19
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

 

DECIZIA CIVILĂ nr. 1071/2008-R

Şedinţa publică din 19 iunie 2008

 

Preşedinte:

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)-(...)

- judecător

 

(...) E.

- judecător

 

J. E.

- grefier

 

 

 

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul E. J. - în calitate de primar al comunei M., cu sediul în M. str. (...) judeţul B, în contradictoriu cu intimatul N. U., cu domiciliul în Ş.(...) judeţul B, împotriva deciziei civile nr. 1340/R/2007 din 28 noiembrie 2007 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A în dosar nr(...),

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din data de 22 mai 2008, dată la care părţile prezente au pus concluzii în recurs, concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 29 mai 2008, 05 iunie 2008, 12 iunie 2008, 19 iunie 2008, după care:

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND

 

Asupra contestaţiei în anulare de faţă, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 1340/R/2007 din 28 noiembrie 2007 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A în dosar nr(...), a fost respins ca nefondat recursul declarat de intimata Primăria Comunei M., fiind menţinută în întregime sentinţa civilă nr. 527/LM din 15 iunie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Instanţa de fond a apreciat că suntem în prezenţa unui litigiu de muncă, contestatorul fiind numit în funcţie de şef al ocolului Silvic Privat M. cu contract individual de muncă cu timp parţial până la organizarea concursului de ocupare a acestui post. Însăşi faptul că a pronunţat această hotărâre în complet de litigii de muncă, denotă faptul că a fost apreciat ca atare ca un litigiu de muncă, sens în care se impune respingerea excepţiei. În acest context se impune aşadar şi respingerea excepţiei de necompetenţă materială, recurenta nefăcând dovada calităţii de funcţionar public, contestatorul fiind angajat de recurent cu contract individual de muncă prin dispoziţia 79/06.06.2006 - caracteristic c o d u l u i m u n c i i. Nici excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a recurentei intimate nu este întemeiată în condiţiile în care astfel cum a reţinut instanţa de fond, contestatorul a avut raporturi de muncă cu Primăria Comunei M. reprezentată prin primar, dispoziţia nr. 110/6.09.2006 de desfacere a contractului de muncă fiind emisă tot de recurentă reprezentată prin Instituţia Primarului, aceasta din urmă neavând raporturi de muncă, cu contestatorul.

Pe fondul cauzei, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, nu sunt întrunite prevederile art. 55 lit c din Legea 53/2003 cererea depusă de contestator nu întruneşte condiţiile în acest sens respectiv nu poate fi privită ca exprimarea voinţei unilaterale a acestuia de a înceta raporturile de muncă, cu instituţia. Recurenta însăşi, susţine că cererea a fost ambiguă, ori în atare situaţie, trebuia să lămurească acest aspect şi nu să dispună o măsură ca cea de faţă, care poate fi privită ca dăunătoare pentru contestator, în condiţiile în care acesta nu a solicitat acest lucru. Cât priveşte motivul de netemeinicie cu desfăşurarea activităţii în două ocoale silvice respectiv blocarea activităţii ocolului pentru nefolosirea ciocanului de marcat, aceasta nu mai are relevanţă în condiţiile în care era vorba despre demisie cum susţine recurenta şi nu desfacere din culpă şi oricum este o apărare nouă formulată direct în recurs, ceea ce este inadmisibil.

Împotriva acestei decizii a introdus contestaţie în anulare primarul comunei M., solicitând admiterea contestaţiei, anularea deciziei şi, în consecinţă, admiterea recursului şi păstrarea dispoziţiei nr. 110 din 06.09.2006 privind încetarea activităţii intimatului N. U..

În motivarea contestaţiei, sunt invocate următoarele:

- intimatul a îndeplinit funcţia de şef de ocol la Ocolul Silvic Privat M. şi, atât numirea cât şi eliberarea acestuia din funcţie, s-au făcut prin dispoziţia primarului, dispoziţie care a fost anulată de instanţă, plângerea intimatului reclamant judecându-se ca un litigiu de muncă, deşi nu s-a încheiat nici un contract de muncă cu intimatul, iar potrivit Legii nr. 215/2001 dispoziţiile primarului sunt considerate acte administrative şi ca urmare acestea sunt supuse jurisdicţiei Legii nr. 554/2004;

- plângerea formulată de o altă persoană, aflată într-o situaţie similară cu a intimatului, a fost judecată de T r i b u n a l u l B i h o r pe baza Legii nr. 554/2004, dispoziţia primarului fiind considerată act administrativ.

- fiind acte administrative, plângerea împotriva dispoziţiilor primarului trebuie să fie soluţionată potrivit Legii nr. 554/2004 şi nu după dispoziţiile c o d u l u i m u n c i i, sens în care contestatorul face trimitere la dispoziţiile art. 28 din Legea 554/2004, invocând excepţia de necompetenţă de ordine publică prevăzută de art. 159 Cod de procedură civilă.

În drept sunt invocate prevederile articolului 159 şi articolului 317 aliniatul 1 punctul 2 Cod de Procedură Civilă.

Prin întâmpinare, intimatul N. U. a solicitat respingerea contestaţiei, cu motivarea că hotărârea nu poate fi atacată în baza prevederilor articolului 317 Cod de Procedură Civilă, acestea nefiind îndeplinite, acţiunea neîncadrându-se nici în prevederile art. 159 Cod de Procedură Civilă.

La data de 04.03.2008 a fost înregistrată la instanţă cererea de intervenţie formulată de Primăria comunei M., aceasta solicitând admiterea contestaţiei în anulare introdusă de Primarul comunei M., în motivare arătându-se că, potrivit Legii nr. 215/2001, dispoziţiile primarului sunt considerate acte administrative supuse jurisdicţional Legii nr. 554/2004, iar pe de altă parte într-o situaţie identică, privind pe un alt şef de ocol, acţiunea a fost judecată ca o acţiune în contencios administrativ, situaţie în care se ridică problema instanţei competente să soluţioneze acţiunea. Se mai susţine şi excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive a Primăriei M., dispoziţia Primarului nefiind supusă controlului primăriei, astfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001, activitatea şi atribuţiile primăriei sunt diferite de cele ale primarului sau Consiliului Local.

În drept sunt invocate prevederile articolului 317 aliniatul 1 punctul 2 raportat la articolul 159 punctul 3 Cod de procedură civilă, articolele 91, 61 şi următoarele precum şi articolul 380 şi următoarele din Legea 215/2001.

Examinând decizia sub aspectul motivelor invocate, instanţa reţine următoarele:

În primul rând, se impune a se sublinia faptul că, în speţă, partea contestatoare reiterează excepţia de necompetenţă, excepţie invocată şi în fazele procesuale anterioare, motivată prin aceea că dispoziţia primarului trebuie privită ca un act administrativ unilateral şi nu ca un contract de muncă, prin urmare competenţa soluţionării litigiului ar aparţine instanţei de contencios administrativ.

Dat fiind caracterul contestaţiei în anulare, de cale de atac de retractare, în ipoteza în care în faţa instanţei a cărei hotărâre se atacă s-a invocat şi s-a respins excepţia de necompetenţă, partea nu mai are deschisă calea contestaţiei în anulare pentru acest motiv, deoarece caracterul acestei căi de atac de retractare nu permite a se cere aceleiaşi instanţe să revină asupra propriei hotărâri intrată în puterea lucrului judecat. Prin hotărârea pronunţată, instanţa de recurs a apreciat ca fiind nefondată excepţia de necompetenţă, în considerentele deciziei contestate fiind detaliate motivele unei atari concluzii.

De altminteri, şi în ipoteza în care excepţia aflată în discuţie nu ar fi fost până în prezent analizată, susţinerile contestatorului nu ar putea fi primite deoarece prin emiterea deciziei contestate în instanţă, atribuţiile emitentului au fost exercitate în calitatea sa de angajator, iar fundamentul deciziei l-au constituit tocmai dispoziţiile Legii 53/2003 care reglementează raporturile juridice de muncă, mai mult, în cursul desfăşurării litigiului de faţă nu au fost produse dovezi prin intermediul cărora să se fi probat că intimatul contestator ar avea calitatea de funcţionar public.

Tot în actuala etapă procesuală este reiterată şi excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive, excepţie analizată şi respinsă prin hotărârea primei instanţe, păstrată în totul de către instanţa de recurs, controlul modului de soluţionare a acestei excepţii putând face obiectul unei căi de atac de reformare şi nu de retractare.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa în baza prevederilor articolelor 317 şi 320 din C o d u l d e procedură civilă, va respinge ca nefondată contestaţia în anulare, în considerarea aceloraşi motive urmând a fi respinsă şi cererea de intervenţie în interesul părţii contestatoare ca neîntemeiată şi nu ca inadmisibilă, astfel cum a solicitat intimatul, deoarece, contrar susţinerilor acestuia, intervenienta a avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată.

În conformitate cu prevederile articolului 274 Cod de procedură civilă, intimatul este îndreptăţit la acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea cauzei în actuala fază procesuală în cuantum de 1190 lei, reprezentând onorariu avocaţial, la plata cărora urmează a fi obligată partea contestatoare căreia îi aparţine culpa procesuală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

RESPINGE ca nefondată contestaţia în anulare introdusă de contestatorul E. J. - în calitate de primar al comunei M., cu sediul în M. str. (...) judeţul B, în contradictoriu cu intimatul N. U., cu domiciliul în Ş.(...) judeţul B, împotriva deciziei civile nr. 1340/R/2007 din 28 noiembrie 2007 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A, pe care o menţine în totul.

Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie introdusă de intervenienta PRIMĂRIA comunei M..

Obligă partea contestatoare să plătească părţii intimată suma de 1190 lei cheltuieli de judecată.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 19 iunie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...)-(...) (...) E. J. E.

 

 

 

 

 

 

 

 

S. decizie: M.E../02.07.2008

Complet fond: E. A., H. M., D. D.

U. în 2 ex.: I. D./07.07.2008

 

 

Toate spetele


Sus ↑