• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 748 din data 2008-05-16
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

 

D E C I Z I A NR. 748

Şedinţa publică din data de 16 mai 2008

Preşedinte – (...) (...) (...)

Judecători - (...) (...) (...)

- (...) (...)

Grefier - B. Ţ.

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului formulat de pârâta SC B. SA Râmnicu S, cu sediul în Râmnicu S, str. (...), nr. 2, jud. B, împotriva sentinţei civile nr. 1010 din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu intimatul reclamant E. N. cu domiciliul ales la SC B. SA Râmnicu S, cu sediul în Râmnicu S, str. (...), nr. 2, jud. B.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 13 mai 2008 , fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , care face parte integrantă din prezenta, când având nevoie de timp mai îndelungat pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 16 mai 2008.

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr(...) de T r i b u n a l u l B u z ă u reclamantul E. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC B. SA, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care aceasta să fie obligată să emită o decizie prin care să opereze modificările prevăzute de lege privind acordarea sporului de mobilitate în cuantum de 25% din salariul de încadrare începând cu data de 21.06.2005 acordarea sporului de confidenţialitate în cuantum de 25% din salariul de încadrare.

În motivarea acţiunii reclamantul a învederat instanţei că înţelege să conteste nesoluţionarea cererii depusa la secretariatul pârâtei sub nr. 17.01.2007 prin care a solicitat acordarea celor 2 sporuri.

Reclamantul a mai arătat că este consilier juridic in cadrul societăţii pârâte, începând cu data de 21.06.2005.

Avându-se în vedere prevederile art. 24 alin. 2 din Legea 514/2003, art. 45, 47, 60 din Statutul profesiei de consilier juridic art. 25 şi 26 din legea 53/2003 CM cu modificările ulterioare, reclamantul a solicitat prin adresa nr. 170/17.01.2007, înaintată conducerii societăţii pârâte, acordarea sporului de mobilitate respectiv confidenţialitatea, în cuantum de 25% din salariul de încadrare, cerere rămasă nesoluţionată de către pârâtă.

Reclamantul a precizat că în calitate de consilier juridic îi sunt aplicabile şi dispoziţiile legii speciale şi dispoziţiile Legii 514/2003 care la art.16 precizează că, consilierul juridic are obligaţia de a se deplasa la instanţele judecătoreşti precum şi obligaţia de a păstra secretul profesional, având astfel dreptul de a negocia cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi confidenţialitate.

În cadrul societăţii există categorii de angajaţi care beneficiază de sporuri specifice activităţii desfăşurate.

În sprijinul acţiunii reclamantul a depus la dosar in copie xerox; referatul nr. 170/17.01.2007, dovada calităţii de consilier juridic, sentinţa civila nr. 1438/12.05.2006 pronunţata de Tribunalul C-S , sentinţa civila nr. 2327/03.11.2006 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i , decizia civila nr. 642/13.06.2006 a CA C , decizia civila nr. 1895/12.09.2005, a CA A I , sentinţa civila nr. 45/29.03.2007 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a.

În termenul legal pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală pentru următoarele considerente:

Cele 2 clauze prevăzute la dispoziţiile CM se încadrează în categoria clauzelor facultative, în sensul ca nu există obligativitatea înserării acestora in contractul individual de muncă, ele devenind obligatorii pentru părţi doar în momentul în care ar fi negociate.

Pârâta a precizat că în ceea ce priveşte clauza de confidenţialitate, aceasta este a obligaţie de serviciu pentru fiecare salariat, motiv pentru care nu se prevede nicio modalitate de compensare. Cu privire la clauza de mobilitate, aceasta implică lipsa unui loc de munca fix precum şi condiţia de respectare a dispoziţiilor contractului colectiv de muncă aplicabil.

În calitate de angajat al societăţii reclamanta se supune contractului colectiv încheiat la nivel de societate, contract care reprezintă legea părţilor şi în care nu au fost negociate acest tip de clauze şi sporuri. Acordarea acestora ar duce la crearea unui tratament discriminatoriu faţă de salariaţii care prin reprezentanţii legali, au participat la negocieri şi au stabilit prin CCM anumite drepturi si obligaţii.

Reclamantul a invocat în cererea sa dispoziţiile art.25 si 26 din legea 53/2003 , conform cărora consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare in bani reprezentând clauzele solicitate.

Acordarea sporului de mobilitate nu se justifica atâta timp cât potrivit art.41 din Statutul profesiei de consilier juridic acesta are obligaţia de a se prezenta la termene in instanţa.

Norma juridică ce permite negocierea celor doua clauze nu instituie obligativitatea acestui demers din partea angajatorului.

Pârâta a mai arătat că reclamantul este consilier juridic angajat în muncă, are statut de salariat şi astfel se supune condiţiilor stabilite conform negocierilor in Contractul Colectiv negociat şi încheiat la nivel de societate.

În sprijinul celor susţinute pârâta a depus la dosar in copie xerox , extras din CCM încheiat la nivel de societate, cap. IV.

T r i b u n a l u l B u z ă u prin sentinţa civilă nr. 1010 din 5 noiembrie 2007 a admis acţiunea formulată de reclamantul E. N. obligând pe pârâta SC B. SA la plata sporului de mobilitate în cuantum de 25% din salariul de încadrare începând cu data de 21.06.2005.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 60 alin 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, în considerarea muncii şi a importanţei sociale a serviciilor profesionale în temeiul art. 24 şi 25 din Legea 53/2003, consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate.

Având in vedere acest text de lege şi in raport de prevederile art. 16 din legea 514/2003, reclamantul are dreptul sa negocieze cele 2 clauze, deoarece are obligaţia de a se deplasa la instanţele judecătoreşti pentru a reprezenta interesele pârâtei precum şi obligaţia de a păstra secretul profesional.

În baza art. 25 din CM prin cauza de mobilitate se înţelege convenţia părţilor că, în considerarea specificului muncii, respectiv datorită faptului că executarea contractului, a obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează intr-un loc stabil de munca aceştia să beneficieze de prestaţii suplimentare în bani sau în natură.

Clauza de confidenţialitate este definita de art.26 CM ca fiind acea clauză prin care părţile convin ca pe toată durata desfăşurării raportului de munca şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, CCM, sau contractul individual de muncă.

Nu există nici o raţiune pentru care, în virtutea principiului drepturilor de egalitate de şanse, consfinţit prin disp. art. 39 al. l lit.d din legea 53/2003 reclamantul să nu beneficieze de sporurile de mobilitate şi confidenţialitate atâta timp cât altor angajaţi ai societăţii le sunt acordate sporuri specifice activităţii desfăşurate pe de o parte, iar pe de altă parte altor consilieri juridici le-au fost recunoscute aceste drepturi.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta SC B. SA criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sens în care a invocat disp. art. 304, 3041 cod proc.civilă.

În susţinerea motivelor de recurs recurenta a arătat că în mod greşit prima instanţă a apreciat că acţiunea reclamantului este întemeiată în raport de faptul că atât clauza de confidenţialitate cât şi cea de fidelitate sunt clauze facultative, ele devenind obligatorii în momentul negocierii ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

A susţinut recurenta că acordarea acestor sporuri nu se justifică, raportat la disp. art. 26, 26 din Legea 53/2003 şi art. 41 din Statutul profesiei de consilier juridic precum şi raportat la împrejurarea de fapt conform căreia intimatul reclamant a solicitat aceste sporuri pentru prima dată la 17 ianuarie 2007, dată după care a încheiat actul adiţional la contractul individual de muncă privind salariul la care se stabilise şi sporul de vechime, fără a mai solicita şi negocierea altor sporuri.

Mai invocă recurenta faptul că practica judiciară de care intimatul a înţeles să se prevaleze în susţinerea pretenţiilor nu este incidentă în cauză întrucât priveşte strict categoria funcţionarilor publici ori intimatul este consilier juridic cu statut de salariat, deci se supune condiţiilor stabilite conform negocierilor contractului colectiv încheiat la nivel de societate.

Pentru aceste considerente recurenta a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei şi pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Examinând sentinţa recurată, prin prisma criticilor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente în cauză precum şi raportat la disp. art. 3041 cod proc.civilă, Curtea constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Intimatul din prezenta cauză are funcţia de consilier juridic al societăţii recurente şi prin urmare are statut de salariat sens în care a încheiat cu angajatorul său contractul individual de muncă nr. 411/21.06.2005 (fila 21 dosar recurs). În aceste condiţii, legislaţia aplicabilă acestui tip de raport de muncă este cea a c o d u l u i m u n c i i.

Conform art. 2 din Legea 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, consilierul juridic poate fi numit în funcţie sau angajat în muncă, în condiţiile legii. Consilierul juridic numit în funcţie are statutul funcţionarului iar cel angajat în muncă are statut de salariat.

Această lege cadru prevede deci două regimuri juridice diferite aplicabile celor două categorii de consilieri juridici.

În ceea ce priveşte consilierul juridic cu statut de salariat, art. 60 alin. 1 din statutul profesiei de consilier juridic stipulează că pentru activitatea sa profesională, consilierul juridic are dreptul la o remuneraţie de bază, stabilită prin negociere. În cauza de faţă ne aflăm în prezenţa unui contract individual de muncă, fiind posibilă negocierea individuală sens în care devin aplicabile dispoziţiile alineatului 2 al art. 60 din Statut, conform cărora , deosebit de remuneraţia de bază stabilită, în consideraţia specificului muncii şi a importanţei sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 şi 26 din C o d u l m u n c i i, consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate .

Altfel spus, din interpretarea acestor dispoziţii, rezultă că prevederea art. 60 alin. 2, cu referire expresă la negocierea prestaţiilor suplimentare, în corelaţie cu disp. alineatului 1, se referă la consilierii juridici cu statutul de angajaţi, în baza unor contracte individuale de muncă, susceptibile de negocierea unor clauze suplimentare, cum ar fi clauza de mobilitate şi cea de confidenţialitate.

Aceste clauze nu sunt deci, obligatorii, ele sunt supuse negocierii.

În atare situaţie, cum intimatul reclamant nu a negociat cu angajatorul acordarea acestor prestaţii suplimentare (a se vedea în acest sens contractul individual de muncă şi actul adiţional la acesta) şi cum contractul negociat reprezintă legea părţilor, Curtea reţine că în mod greşit prima instanţă a apreciat că reclamantul este îndreptăţit la plata acestor sporuri, sens în care, conform art. 312 Cod proc.civilă constată că recursul este fondat, urmând să îl admită va modifica în tot sentinţa iar pe fond va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru aceste motive

În numele legii

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de pârâta SC B. SA Râmnicu S, cu sediul în Râmnicu S, str. (...), nr. 2, jud. B, împotriva sentinţei civile nr. 1010 din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B u z ă u, în contradictoriu cu intimatul reclamant E. N. cu domiciliul ales la SC B. SA Râmnicul S, cu sediul în Râmnicul S, str. (...), nr. 2, jud. B.

Modifică în tot sentinţa şi pe fond respinge acţiunea.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 mai 2008.

 

 

Preşedinte Judecători

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier

B. Ţ.

 

 

Operator de date cu caracter personal

Număr de notificare 3120

Tehnored. J./MD

  1. ex./16 iunie 2008

dosar fond (...) al Trib. B

j.f.E. S.

J. H. N.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑