• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 287/R din data 2009-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.287/R

Şedinţa publică din 11 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul U. M., domiciliat în G, N.-21,(...), (...)-11, .2, .33, jud.G împotriva încheierii de şedinţă din data de 4.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul SPITALUL DE URGENŢĂ "SF.B. B." G.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns:recurentul reclamant U. M. personal, lipsă fiind intimatul pârât SPITALUL DE URGENŢĂ "SF.B. B." G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recurentul reclamant a depus la dosar înscrisuri şi o cerere prin care solicită probe; după care:

S-a dat citire în şedinţă publică modului de soluţionare a cererii de recuzare formulată de petentul U. M., în sensul că prin încheierea din Camera de Consiliu din 11.03.2009 a fost respinsă ca nefondată cererea de recuzare,compunerea completului de judecată fiind cea stabilită deja la un termen anterior, respectiv (...) (...)-(...) (...)-(...) (...).

Curtea pune în discuţie faptul că la termenul anterior recurentul-reclamant a depus la dosar înscrisuri cu care a făcut dovada formulării unei cereri de strămutare a cauzei şi o cerere prin care a solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cererii de strămutare, punându-i în vedere să precizeze dacă mai insistă în această cerere.

Recurentul reclamant U. M. precizează că nu mai insistă în cererea de suspendare a judecăţii cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul recurentului reclamat în susţinerea recursului.

Recurentul reclamant U. M. invocă faptul că în litigiile de muncă sarcina probei revine angajatorului care este obligat ca până la primul termen de judecată să depună dovezile,făcând referire la disp.art.16 al.2 Codul muncii, potrivit cărora ,,în situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată,iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice mijloc de probă.’’ Ori, într-o primă variantă contractul de muncă nr.7301/14.07.2000 este un contract pe durată nedeterminată aşa cum este menţionat în forma scrisă, respectiv perioadă nedeterminată cu începere de la 14.07.2000 pentru meseria de muncitor-M., post pe care era

angajat, iar într-o a doua variantă cazul prevăzut la art.70 alin.2 din Legea 10/1972 respectiv a art.12 alin.2 din Legea 53/2003 care se referă la activităţi temporare,respectiv trecerea temporară pe o altă funcţie, şi anume de coordonator. Faţă de această situaţie solicită să se constate că, contractul individual de muncă pe durată nedeterminată a continuat să-şi producă toate efectele juridice inclusiv vechimea în muncă constatată prin sentinţa civilă nr.1384/2007.

Mai arată că prin cererile formulate şi întemeiate pe disp.art.2811 Cod procedură civilă, în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i a cerut ca această instanţă să lămurească motivele pentru care cererea prin care a cerut să se constate nulitatea concedierii dispusă prin Decizia nr.571/03.08.2000 este tardiv formulată, având în vedere că sarcina probei în litigiile de muncă revine angajatorului care este obligat ca până la primul termen de judecată să depună dovezile,în cazul concret, dovada încadrării pe durată determinată, arătând că un astfel de contract încetează odată cu revenirea titularului pe post, invocând astfel disp.art.82 al.2 Codul muncii, şi învederând că încetarea contractului de muncă prin Decizia nr.571/2000 este ilegală.

Mai invocă disp.art.78 al.1, potrivit cărora instanţa care constată ilegalitatea sau netemeinicia concedierii va dispune anularea acesteia şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate,majorate sau reactualizate. Mai arată că neindicarea duratei preavizului, a listei locurilor de muncă disponibile nu sunt sancţionate de lege cu nulitatea deciziei de concediere,şi de aceea,nici decizia de concediere ,nici măsura concedierii nu vor fi lovite de nulitate dacă angajatorul dovedeşte că a respectat condiţia acordării preavizului,obligaţia de a-i oferi salariatului concediat un loc de muncă în condiţiile art.64 Codul muncii,iar în cazul concret în carnetul de muncă menţiunile obligatorii prev.de art.4 al.1 din Decretul 92/1976 şi art.5 din Ordinul 136/1976,în cazul în care există un interval între data încetării activităţii în fapt şi data desfacerii contractului de muncă,se va înregistra încetarea activităţii cu precizarea datei şi a cauzei iar desfacerea contractului de muncă, cu indicarea termenului legal şi a datei emiterii dispoziţiei de desfacere a contractului.

Curtea îi pune în vedere recurentului reclamant să-şi precizeze punctul de vedere cu privire la recursul declarat de acesta împotriva încheierii pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i la data de 4.09.2008.

Recurentul reclamant U. M. precizează că a formulat recurs împotriva încheierii din data de 04.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i, întrucât a solicitat acesteia, în conformitate cu disp.art.2811 Cod procedură civilă, potrivit cărora ,,în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice’’ , să înlăture dispoziţiile potrivnice, în sensul că acţiunea formulată de acesta nu este tardivă,contractul individual de muncă fiind un contract pe o perioadă nedeterminată,iar nulitatea absolută este imprescriptibilă şi nu poate fi acoperită,ori instanţa de fond i-a respins cererea de lămurire a dispozitivului sentinţei civile nr.2140//6.12.2006,arătând că la momentul pronunţării acelei încheieri, în dosarul respectiv nu erau ataşate dosarele cu nr(...) şi nr(...) ale T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i,dosare care nu numai că erau necesare la soluţionarea cererii sale, ci şi obligatorii, pentru că el a cerut să se constate nulitatea absolută a concedierii dispusă fără respectarea procedurii prevăzută de disp.art.76 Codul muncii,acţiune care consideră a fi imprescriptibilă datorită regimului juridic al nulităţii absolute a contractului de muncă pe durată nedeterminată,invocând, de asemenea şi disp.art.283 al.1 lit a Codul muncii.

 

 

 

 

În concluzie solicită admiterea recursului, şi modificarea încheierii de şedinţă din 4.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în sensul înlăturării menţiunii privind tardivitatea cererii formulată de acesta.

 

 

 

CURTEA

 

 

Prin cererea formulată la 19.09.2008 U. M. a declarat recurs împotriva încheierii din 4.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

În motivarea cererii a arătat că sentinţa civilă 395/20.02.2007 a fost casată în dosarul nr(...) şi a fost trimisă în rejudecare, cauza având numărul nou (...).

Încheierea atacată, din 4.09.2008, întemeiată pe art.281 indice 1 din Cod procedură civilă a fost formulată împotriva sentinţei civile 2140/6.12.2006.

În motivarea recursului recurentul a arătat următoarele:

Prin sentinţa civilă 2140/2006 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i s-a respins ca tardiv formulată contestaţia recurentului.

În mai multe rânduri, acesta a solicitat instanţei conf.art.281 indice 1 Cod procedură civilă lămurirea dispozitivului. Conf. deciziei 3780/30.10.2002 Curtea Supremă de Justiţie - secţia civilă a arătat că se poare lămuri dispozitivul unei sentinţe şi atunci când nu cuprinde date din care să permită executarea ei,părţile având alegerea folosirii procedurii reglementată prin art.281 indice 1 Cod procedură civilă sau prin art.400 Cod procedură civilă.

În susţinerea recursului a cerut recurentul decăderea angajatorului din beneficiul probei admise conf. art. 287 - 288 Codul muncii.

Recurentul a precizat pe fondul cauzei că contractul de muncă 7301/14.07.2000 este un contract pe durată nedeterminată.

Stipularea cazului prev.la art.70 alin.2 Legea 10/1972 respectiv art.12 alin.2 Legea 53/2003 înseamnă trecerea temporară pe funcţia de coordonator pentru care primea şi sporul de conducere menţionat în contract la poziţia IV. La terminarea perioadei a revenit pe funcţia prevăzută în contract.

Această trecere temporară se putea definitiva pentru că îndeplinea toate cerinţele legale privitoare la studii, iar prin autorizarea serviciului metrologie se îndeplineau şi cerinţele actelor normative pentru ocuparea ei. În această situaţie a solicitat a se constata că C.I.M. pe durată nedeterminată a continuat să-şi producă toate efectele juridice inclusiv vechimea în muncă constatată prin sentinţa civilă 1384 din 20.09.2007 care obliga pârâtul la completarea carnetului de muncă al reclamantului cu venituri corespunzătoare la zi.

Analizând motivele de recurs declarate Curtea constată că toate considerentele expuse de recurent nu se încadrează în dispoz. art.304 Cod procedură civilă. De altfel, în drept nici recurentul nu a invocat temeiul concret pe care îşi întemeiază criticile privind încheierea de lămurire.

Fondul cauzei invocat de recurent nu poate fi pus în discuţie în prezentul recurs care vizează încheierea privind lămurirea dispozitivului.

Este corectă soluţia instanţei de respingere a cererii de lămurire dispozitiv conf.art.281 Cod procedură civilă întrucât nu era nimic de lămurit în conţinutul sentinţei civile 2140/6.12.2006 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i, contestaţia fiind tardiv formulată. Dispozitivul nu cuprinde menţiuni neclare şi interpretabile.

 

 

 

Conf.art.312 Cod procedură civilă urmează a se respinge ca nefondat recursul declarat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul U. M., domiciliat în G, N.-21,(...), (...)-11, .2, .33, jud.G împotriva încheierii de şedinţă din data de 4.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 Martie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. dec.jud.A.(...)/10.04.2009

Tehnored.S.C./2 ex./14 Aprilie 2009

Fond:M.O.-M.T.

Asistenţi jud.J. C-tin - A.E.

Toate spetele


Sus ↑