• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7568 din data 2008-08-27
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA Nr.7568

Şedinţa publică din data de 27 August 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul O. E., împotriva sentinţei civile nr.1718/06.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Consiliul Local N. şi Primarul M. N., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat şi judecata în lipsă, după care, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberări.

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 1718/06.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...)s-a respins acţiunea formulată de petentul O. (...), împotriva intimatei Consiliul N., jud. G ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petentul are calitatea de personal contractual- specialist măsurători în cadrul intimatei Primăriei N. - Consiliul Local N. ( aparatul de specialitate )şi potrivit atribuţiilor ce îi revin din legea 53/2003 privind Codul muncii, obligaţiile de serviciu nerealizându-se într-un loc de muncă stabil, fiind nevoit să se deplaseze.

 

 

 

 

Potrivit art.25 din Codul muncii „ prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură, ori în speţă între petentă şi angajator nu a existat nici o convenţie sau specificaţie în contractul individual de muncă în acest sens.

Art. 26 din C.N. stipulează că „ prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Împotriva sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j a declarat recurs recurentul-reclamant criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

Recurentaul arată că sentinţa recurată se bazează pe o apreciere eronată a probelor şi o greşită aplicare a legii.

Recurentul arată că în prevederile art. 25 şi 26 din Codul muncii sunt stipulate în mod exspres acordarea acestor sporuri din Codul muncii.

În al doilea rând, instanţa a ignorat faptul că pârâţii au arătat că deţin fonduri pentru acordarea acestor sporuri.

În al treilea rând, instanţa a ignorat sentinţele pronunţate în acelaşi sens, respectiv au fost acordate sporurile de mobilitate şi confidenţialitate personalului contractual.

Analizând legalitatea sentinţei recurate în raport de criticile formulate, prin prisma dispoziţiilor art. 304 pct.6 şi 9 din C o d u l d e procedură civilă şi art. 3041 C.pr.civilă, consideră că în cauză nu există motive de modificare a sentinţei, din următoarele considerente :

Referitor la sporurile solicitate de către recurentul-reclamant, instanţa în mod legal a reţinut în considerente că între reclamant şi angajatorul-pârât nu au fost stipulate la data încheierii Contractului Individual de Muncă clauze de confidenţialitate sau de mobilitate.

Totodată, instanţa a răspuns şi susţinerilor reclamanteului în ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, în sensul că aceasta, având calitatea de personal contractual, iar nu aceea de funcţionar public nu poate invoca prevederile acestei legi.

În considerarea celor expuse, conform prevederilor art.312 al. 1 C.pr.civilă, recursul va fi respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de reclamantul O. E., împotriva sentinţei civile nr.1718/06.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Consiliul Local N. şi Primarul M. N., având ca obiect.

 

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la data de 27 august 2008.

 

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

Grefier-(...) (...)

Red. Jud.Fl..D.

Tehn.I.C./Ex.4/22.09.2008

J.F./St.V.V. şi

R. N.

Toate spetele


Sus ↑