• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7593 din data 2008-08-28
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 7593

Şedinţa publică de la 28 August 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de recurentul pârât CONSILIUL LOCAL C, împotriva sentinţei civile nr. 557 din 21 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN O, COLEGIUL NAŢIONAL J. B., PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C -INSTITUŢIA PRIMARULUI şi SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR O, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei excepţia tardivităţii recursului formulat de recurentul pârât CONSILIUL LOCAL C.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l O l t prin sentinţa nr. 557 din 21 aprilie 2008 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Inspectoratul Şcolar Judeţean O şi s-a constatat că nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

S-au respins excepţiile invocate de Consiliul Local C şi primăria Mun. C, ca neîntemeiate.

A admis acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Învăţământului Preuniversitare O în numele membrilor de sindicat, Ş. B., în contradictoriu cu pârâţii Colegiul Naţional „ J. B.” D. să achite reprezentantei drepturile salariale ce decurg din aplicare art. 50 alin.1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 de la data îndeplinirii criteriilor de acordare până la zi şi în continuare, respectând termenul de prescripţie de 3 ani anterior introducerii acţiunii, drepturi ce vor fi reactualizate de la data plăţii efective.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că reclamantul este salariatul pârâtului Consiliul judeţean G – Serviciul de H. a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare şi a solicitat obligarea pârâtului, ca în conformitate cu P.. MAI 496/28.07.2003, să i se acorde indemnizaţia de dispozitiv de 25 % din salariul de bază.

Potrivit Legii 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de acordare a unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii , cu excepţia celor din domeniul administraţiei publice beneficiază doar de dreptul prevăzut la art. 13 din lege , precum şi de cele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar.

Art. 13 prevede că, cadrele militare în activitate , militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de indemnizaţie de dispozitiv - de 25 % din soldă , respectiv salariul de bază.

A mai reţinut instanţa de fond că, potrivit adresei nr. (...) din 25.08.2003 Guvernul României prin MAI a comunicat către toate prefecturile că acordarea indemnizaţiei de dispozitiv se aplică la salariul de bază , de această indemnizaţie urmând să beneficieze tot personalul, mai puţin prefectul şi subprefectul.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs atât pârâtul Consiliul Judeţean G, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul muncii şi regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Judeţean de H. a Deşeurilor G, Consiliul Judeţean G nu are calitatea de angajator pentru personalul din cadrul Serviciului Judeţean de H. a Deşeurilor G.

A mai arătat că , întrucât calitatea de angajator pentru această categorie de salariaţi o are conducerea Serviciului judeţean de H. a Deşeurilor G, stabilirea şi plata drepturilor de natură salarială este atributul exclusiv al conducerii acestei instituţii.

A solicitat admiterea recursului, iar pe fond modificarea sentinţei recurate, în sensul constatării lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului judeţean G şi respingerii acţiunii formulată de către reclamant faţă de recurent.

Recursul este tardiv.

Potrivit prevederilor art.80 din Legea 168/1999, în materia litigiilor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii pronunţată de instanţa de fond.

Articolul 103 Cod pr.civilă precizează că, neexercitarea oricărei căi de atac în termenul legal atrage decăderea, în afara de cazul când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

Constatând astfel că, data comunicării sentinţei instanţei de fond, conform dovezii de comunicare este 24.04.2008, iar data înregistrării căii de atac la instanţa de fond este 14.05.2008, se observă că recursul a fost promovat peste termenul prevăzut de lege, respectiv 10 zile de la data comunicării hotărârii, astfel cum este prevăzut de art.80 din Legea 168/1999.

Cauza fiind soluţionată pe cale de excepţie, instanţa nu va mai analiza motivele de casare care vizează fondul litigiului, întrucât , potrivit prevederilor art.137 Cod pr.civilă soluţionarea cauzei pe cale de excepţie face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv, recursul declarat de recurentul pârât CONSILIUL LOCAL C, împotriva sentinţei civile nr. 557 din 21 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN O, COLEGIUL NAŢIONAL J. B., PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C -INSTITUŢIA PRIMARULUI şi SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR O.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 august 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

Red. jud. D.S. Grefier,

2 ex. C.O./19.09.2008. (...) (...)

 

Toate spetele


Sus ↑