• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7750 din data 2008-09-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA Nr. 7750

Şedinţa publică din data de 03 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamanta J. C D., împotriva sentinţei civile nr.710/23.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Consiliul Local E., Primăria Comunei E. şi primarul Comunei E., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurenta reclamantă, lipsind intimaţii pârâţi.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare, şi acordă cuvântul părţii prezente.

Recurenta reclamantă, solicită admiterea recursului ş modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul admiterii acţiunii şi acordării sporului şi în continuare.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 710/23.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) s-a s-a admis în parte acţiunea formulată de petenta J. C D. împotriva intimatelor Consiliul Local E., Primăria Comunei E., Primarul Comunei E..

S-a dispus obligarea intimaţilor la plata către petentă a sporului de mobilitate de 15% din salariul de încadrare şi a sporului de confidenţialitate de 10% din salariul de încadrare, pe perioada iunie 2005-07.12.2007, suma ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei.

 

 

 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Petenta are calitatea de personal contractual- în funcţia de referent în cadrul primăriei Comunei E. şi potrivit atribuţiilor ce îi revin din Legea 53/2003 privind Codul muncii, obligaţiile de serviciu nerealizându-se într-un loc de muncă stabil, fiind nevoit să se deplaseze.

Potrivit art.25 din Codul muncii „ prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură, ori în speţă între petentă şi angajator nu a existat nici o convenţie sau specificaţie în contractul individual de muncă în acest sens.

Art. 26 din C.N. stipulează că „ prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Împotriva sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j a declarat recurs recurenta-reclamantă criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

Recurenta arată că sentinţa recurată se bazează pe o apreciere eronată a probelor şi o greşită aplicare a legii.

Recurenta mai arată că în prevederile art. 25 şi 26 din Codul muncii sunt stipulate în mod expres acordarea acestor sporuri din Codul muncii.

Deşi Contractul individual de muncă este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi deşi acesta se supune reglementărilor în vigoare( Codul muncii) intimata nu poate invoca faptul că pentru viitor acordarea sporului nu ar mai fi posibilă.

În al doilea rând, instanţa a ignorat faptul că pârâţii au arătat că deţin fonduri pentru acordarea acestor sporuri.

În al treilea rând, instanţa a ignorat sentinţele pronunţate în acelaşi sens, respectiv au fost acordate sporurile de mobilitate şi confidenţialitate personalului contractual.

Analizând legalitatea sentinţei recurate în raport de criticile formulate, prin prisma dispoziţiilor art. 304 pct.6 şi 9 din C o d u l d e procedură civilă şi art. 3041 C.pr.civilă, consideră că în cauză nu există motive de modificare a sentinţei, din următoarele considerente :

Referitor la sporurile solicitate de către recurenta-reclamantă, instanţa în mod legal a reţinut în considerente că între reclamantă şi angajatorul-pârât nu au fost stipulate la data încheierii Contractului Individual de Muncă clauze de confidenţialitate sau de mobilitate.

Totodată, instanţa a răspuns şi susţinerilor reclamantei în ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, în sensul că aceasta, având calitatea de personal contractual, iar nu aceea de funcţionar public nu poate invoca prevederile acestei legi.

În considerarea celor expuse, conform prevederilor art.312 al. 1 C.pr.civilă, recursul va fi respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de reclamanta J. C D., împotriva sentinţei civile nr.710/23.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii pârâţi Consiliul Local E., Primăria Comunei E. şi primarul Comunei E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la data de 03 T. 2008.

 

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier- (...) (...)

 

Red. Jud.Fl.D.

Tehn.I.C./Ex.2/23.09.2008

J.F./E.U. şi

E. E.

Toate spetele


Sus ↑