• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 253 din data 2008-03-11
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- litigiu de muncă -

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 253

Şedinţa publică din 11 martie 2008

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâtul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T B, cu sediul în municipiul B,(...)-30, împotriva sentinţei nr. 1289 din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă în dosarul nr(...).

La apelul nominal au lipsit reprezentanţii pârâtului-recurent, pârâţilor-intimaţi Inspectoratul Şcolar Judeţean B, Consiliul Local al comunei E., Şcoala cu clasele I-VIII E. E. E. şi reclamanţii intimaţi B. B. J., B. H., G. U., E. E., E. N., D. T. N., N. N., T. M., T. N. şi N. N.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, instanţa, din oficiu a invocat excepţia de tardivitate a declarării recursului de către pârâtului-recurent Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T B şi a rămas în pronunţare cu privire la aceasta.

După deliberare,

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i la 9 iulie 2007 sub nr(...), disjunsă prin încheierea de şedinţă din 3 octombrie 2007, reclamanţii G. U. şi T. N., B. H. şi B. J. B., E. N., D. T. N., N. N., N. N., T. M. E. în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. prin reprezentant Sindicatul Învăţământului Preuniversitar B au chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T, Inspectoratul Şcolar al Judeţului B, Şcoala cu clasele I-VIII E. E. E. şi Consiliul Local E., au solicitat obligarea acestora la calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale decurgând din aplicarea salariului minim garantat pe ţară de 880 lei ce a fost stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional nr. 2895/29.11.2006 intrat în vigoare la 01.01.2007, pentru persoanele încadrate pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare şi la daune interese pentru plata cu întârziere a acestor drepturi reprezentând actualizarea sumelor în funcţie de indicii de inflaţie, precum şi dobânda legală aferentă.

În motivare, au arătat că temeiul art. 28 alin. 2 din Legea Sindicatelor pot fi reprezentanţi de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar.

Conform art. 40 alin. 4 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional nr. 2895 din 29.11.2006 începând cu 01.01.2007 salariul minim brut negociat pentru un program complet de lucru este de 440 lei, iar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare este de 880 lei. Potrivit art. 3 alin. 1 lit. a din Contractul colectiv de muncă este aplicabil salariaţilor din toate unităţile din ţară indiferent de forma de capital social iar aşa cum rezultă din anexa 7 Ministerul Educaţiei şi Cercetării este parte semnatară a contractului şi s-a obligat să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cu toate acestea, începând cu 01.01.2007 nu au fost respectate clauzele contractului colectiv de muncă.

Prin neplata la timp a diferenţelor salariale solicitate persoanelor îndreptăţite au fost prejudiciate pe de o parte prin acţiunea de devalorizare a inflaţiei iar pe de altă parte prin lipsirea de folosinţă a banilor fiind aplicabile dispoziţiile art. 161 alin. 4 din Codul muncii.

Pârâtul Inspectoratul Şcolar al judeţului B a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, motivat de faptul că nu are calitatea de angajator al cadrelor didactice din instituţia de învăţământ chemată în judecată şi drept urmare, nu calculează şi nu plăteşte salariul pentru cadrele didactice deoarece nu are o asemenea competenţă.

Pe fond, a arătat că reclamanţii sunt încadraţi în unităţile şcolare pârâte aparţinând sectorul bugetar unde salarizarea se stabileşte prin lege şi nu prin negociere individuală sau colectivă între sindicate şi patronate.

Potrivit art. 3 alin. 2 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturi a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale pentru salariaţii instituţiilor publice.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este salarizat potrivit Legii 128/1997 şi a actelor normative ulterioare astfel că nu negociază individual şi nici colectiv salariul sau coeficienţii de multiplicare ca urmare consideră că acţiunea reclamanţilor este nefondată.

Pârâtul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T a formulat întâmpinare la acţiunea reclamanţilor, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, neavând calitatea de angajator al reclamanţilor.

Pe fondul cauzei, a considerat că potrivit art. 3 alin. 2 din contractul colectiv de muncă la nivel naţional, prin contractele colective de muncă nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi a căror cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.

Întrucât prin cererea iniţială din dosarul nr(...) au fost chemaţi în judecată 228 de pârâţi, prin încheierea de şedinţă din 3 octombrie 2007, instanţa a dispus disjungerea acţiunii în raport cu fiecare unitate de învăţământ în parte şi consiliul local aferent, pentru o mai bună administrare a actului de justiţie.

În urma disjungerii, prezentul dosar are în vedere pe reclamanţii G. U. şi T. N., B. H. şi B. J. B., E. N., D. T. N., N. N., N. N., T. M. E. în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E., prin reprezentant Sindicatul Învăţământului Preuniversitar B şi pe pârâţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T, Inspectoratul Şcolar al judeţului B, Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E..

T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă, prin sentinţa nr. 1289 din 9 iulie 2007 a respins excepţiile lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T şi de pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean B;

A admis în parte acţiunea formulată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar B, pentru reclamanţii E. N., D. T. N., N. N., N. N., T. M. E. în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E., judeţul B, Consiliul Local E., Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T B, Inspectoratul Şcolar Judeţean B; A obligat pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E. să calculeze şi să plătească reclamanţilor E. N., D. T. N., N. N., N. N., T. M. E. diferenţa de drepturi salariale rezultată din acordarea salariului de bază brut de 880 lei pentru perioada 01.01.2007 – 30.09.2007.

A obligat pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E. să plătească membrilor de sindicat susmenţionaţi şi sumele reprezentând reactualizarea în funcţie de indicii de inflaţie a acestor diferenţe, începând cu data scadenţei fiecăreia în parte şi până la plata efectivă precum şi dobânda legală prev. de O.G. 9/2000, aplicată la diferenţa respectivă, dobândă calculată de la data de 09.07.2007 şi până la cea a plăţii efective;

A obligat pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E. să calculeze şi să plătească reclamanţilor B. H. şi B. J. B. diferenţa de drepturi salariale rezultată din acordarea salariului de bază brut de 880 lei pentru perioada 01.09.2007 – 30.09.2007;

A obligat pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E. să plătească membrilor de sindicat B. H. şi B. J. B. şi sumele reprezentând reactualizarea în funcţie de indicii de inflaţie a acestor diferenţe, începând cu data scadenţei fiecăreia în parte şi până la plata efectivă precum şi dobânda legală prev. de O.G. 9/2000, aplicată la diferenţa respectivă, dobândă calculată de la data scadenţei şi până la cea a plăţii efective;

A respins, ca nefondată, cererea privind acordarea acestor drepturi pentru perioada ulterioară datei de 01.10.2007;

A respins ca nefondate capetele de cerere formulate de reclamanţii E. E., G. U. şi T. N. în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII „E. E.” E. şi Consiliul Local E., Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tşi Inspectoratul Şcolar Judeţean B.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 33 lit. a din Normele metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 2192/2004, în procesul de fundamentare a deciziilor referitoare la volumul fondurilor alocate învăţământului, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi T funcţionează Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar.

Acest organism consultativ propune spre aprobare N. nivelul conturilor standard corespunzătoare finanţării de bază a unităţilor din învăţământ şi întocmeşte un raport trimestrial/anual privind necesarul financiar din învăţământul preuniversitar de stat, pe baza informaţiilor centralizate transmise de către inspectoratele şcolare judeţene (art. 45).

Potrivit art. 16 din aceleaşi norme metodologice, „Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea „ iar conform art. 17 alin. 2, finanţarea unităţilor de învăţământ special se asigură din bugetul consiliul judeţean şi bugetul de stat.

Pe fondul cauzei instanţa reţine că în discuţie sunt două chestiuni privitoare la aplicabilitatea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional valabil pentru anul 2007 cât şi aplicabilitatea acestui contract colectiv de muncă pentru fiecare din persoanele reprezentate de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar din B.

Potrivit art. 12 din Legea 130/1996 contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii din instituţiile bugetare. Prin aceste acte nu se pot însă negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale. Pe de altă parte, potrivit art.13 din acelaşi act normativ părţile au obligaţia să precizeze în fiecare contract colectiv de muncă încheiat la nivel de grup de unităţi şi de ramură de activitate unităţile în cadrul cărora se aplică clauzele negociate.

Instanţa a avut în vedere faptul că prin Legea 130/1996 art.8 alin.4 s-a statuat că la încheierea contractului colectiv de muncă prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal fără a se distinge dacă salariaţii provin din sectorul particular sau sunt angajaţii unei instituţii publice.

Acest act normativ trebuie interpretat şi prin raportare la Legea 53/2003 în care se arată că prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii indiferent de data angajării sau afilierea lor la organizaţii sindicale (art.239 ).

Prin art.40 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional nr.2895/21 din 29.12.2006 publicat în Monitorul Oficial partea a V- a nr.5 din 29 .01.2006 s-a stabilit că salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie este de 440 lei începând cu 1.01.2007, iar pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare salariul de bază minim brut negociat este de 880 lei începând cu 1.01.2007.

În art.3 alin.2 din contract se arată că se pot încheia contracte colective de muncă şi pentru salariaţii instituţiilor publice dar nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.

Prevederile acestor două articole din contractul colectiv de muncă la nivel naţional trebuie interpretate prin raportare la prevederile Legii 130/1996 art.8 cât şi al Legii 53/2003 art.239 în care se arată că prin dispoziţiile legale se poate stabili un cuantum minimal al drepturilor salariaţilor iar prevederile contractului colectiv de muncă se aplică tuturor salariaţilor indiferent dacă aceştia sunt din instituţii publice sau din unităţi din sectorul particular.

De altfel, în Anexa 7 a Contractului Colectiv de Muncă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării figurează ca parte semnatară, iar în Anexa 4 părţile au stabilit lista ramurilor pentru care se vor încheia contracte colective de muncă la pct.27 figurând ramura învăţământ cu un număr de salariaţi de 115.835.

Instanţa de fond analizând susţinerile pârâţilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratul Şcolar Judeţean a constatat că în prevederile Legii 128/1997 nu există nici un articol în care să se arate cuantumul salariului minim de bază brut garantat în plată la nivelul ramurii învăţământ, astfel că nu devin aplicabile dispoziţiile art.12 din Legea 130/21996 atâta timp cât legiuitorul nu a stabilit un nivel minim al salariului aplicabil personalului didactic ce ocupă funcţii pentru care condiţia de pregătire este de studii superioare.

Prevederile art.40 din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional (...) sunt aplicabile şi personalului din instituţiile publice deci, implicit şi celui din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării şi T relevă în acest sens fiind prevederea din art. 95 din Legea 128/1997 care arată că personalul didactic de la toate nivelurile învăţământului are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, din Carta universitară, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 (care modifică Legea nr. 128/1997) a fost emis Ordinul nr. 1350/2007 privind metodologia de calculare a drepturilor salariale.

Salariul de bază este alcătuit din salariul de bază al funcţiei didactice (include sporul de stabilitate şi sporul de suprasolicitare neuropsihică), indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ special, gradaţia de merit, salariul de merit şi indemnizaţia pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţător, institutor şi educator.

Este vorba de salariul de bază brut la care se referă art. 40 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.

Începând cu data de 1 octombrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare pentru personalul din învăţământul preuniversitar este de 259, 593 lei, iar un profesor debutant cu studii superioare are un coeficient de multiplicare de 3,439 echivalent unui salariu de bază al funcţiei didactice de 892,74 lei. În atare situaţie, salariul de bază minim brut al funcţiei didactice este mai mare de 880 lei, aşa încât nu se mai justifică acordarea de diferenţe de drepturi salariale după respectiva dată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T.

Analizând sentinţa, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a motivelor de recurs formulate, curtea constată recursul declarat de pârâtul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T ca fiind tardiv formulat, întrucât sentinţa a fost comunicată acestuia la 07.01.2008, acesta declarând recurs la 21ianuarie 2008, iar conform art. 301 C.pr.civ. coroborat cu art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

 

Respinge ca tardiv introdus recursul declarat de pârâtul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi T B, împotriva sentinţei nr. 1289 din 5 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 2008.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

Red. A.V.

Jud. fond D. N.

E. J.

Dact. H.L.

Ex. 2/25.03.2008

Toate spetele


Sus ↑