• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 8113 din data 2008-09-16
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIE Nr. 8113

 

Şedinţa publică de la 16 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...)

Judecător -(...) (...)

Judecător -(...) (...)

Grefier -(...) (...)

 

     *************

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârât CONSILIUL JUDEŢEAN G, împotriva sentinţei civile nr.2455/28.07.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat reclamant E. J. T., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile lipsind: recurent pârât CONSILIUL JUDEŢEAN G şi intimat reclamant E. J. T..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se excepţia tardivităţii recursului formulat de către recurent pârât Consiliul Judeţean G.

Examinând din oficiu tardivitatea recursului formulat de recurent pârât Consiliul Judeţean G, Curtea reţine următoarele:

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr. 2455 de la 28 februarie 2008 a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimată.

A admis în parte cererea formulată de petentul E. J. şi a obligat intimata la plata către petent a indemnizaţiei de dispozitiv în procent de 25 % din salariul de bază, începând cu 28.01.2005 până la 28.01.2008.

A constatat prescrisă cererea pentru perioada 01.08.2003-28.01.2005.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că reclamantul este salariatul pârâtului Consiliul judeţean G – Serviciul de H. a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare şi a solicitat obligarea pârâtului, ca în conformitate cu P.. MAI 496/28.07.2003, să i se acorde indemnizaţia de dispozitiv de 25 % din salariul de bază.

Potrivit Legii 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de acordare a unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii , cu excepţia celor din domeniul administraţiei publice beneficiază doar de dreptul prevăzut la art. 13 din lege , precum şi de cele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile salariaţilor omologi din sectorul bugetar.

Art. 13 prevede că, cadrele militare în activitate , militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de indemnizaţie de dispozitiv - de 25 % din soldă , respectiv salariul de bază.

A mai reţinut instanţa de fond că, potrivit adresei nr. (...) din 25.08.2003 Guvernul României prin MAI a comunicat către toate prefecturile că acordarea indemnizaţiei de dispozitiv se aplică la salariul de bază , de această indemnizaţie urmând să beneficieze tot personalul, mai puţin prefectul şi subprefectul.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs atât pârâtul Consiliul Judeţean G, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului a arătat că în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul muncii şi regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Judeţean de H. a Deşeurilor G, Consiliul Judeţean G nu are calitatea de angajator pentru personalul din cadrul Serviciului Judeţean de H. a Deşeurilor G.

A mai arătat că , întrucât calitatea de angajator pentru această categorie de salariaţi o are conducerea Serviciului judeţean de H. a Deşeurilor G, stabilirea şi plata drepturilor de natură salarială este atributul exclusiv al conducerii acestei instituţii.

A solicitat admiterea recursului, iar pe fond modificarea sentinţei recurate, în sensul constatării lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului judeţean G şi respingerii acţiunii formulată de către reclamant faţă de recurent.

Recursul este tardiv.

Potrivit prevederilor art.80 din Legea 168/1999, în materia litigiilor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii pronunţată de instanţa de fond.

Articolul 103 Cod pr.civilă precizează că, neexercitarea oricărei căi de atac în termenul legal atrage decăderea, în afara de cazul când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

Constatând astfel că, data comunicării sentinţei instanţei de fond, conform dovezii de comunicare este 24.04.2008, iar data înregistrării căii de atac la instanţa de fond este 14.05.2008, se observă că recursul a fost promovat peste termenul prevăzut de lege, respectiv 10 zile de la data comunicării hotărârii, astfel cum este prevăzut de art.80 din Legea 168/1999.

Cauza fiind soluţionată pe cale de excepţie, instanţa nu va mai analiza motivele de casare care vizează fondul litigiului, întrucât , potrivit prevederilor art.137 Cod pr.civilă soluţionarea cauzei pe cale de excepţie face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv, recursul formulat de pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN G, împotriva sentinţei civile nr.2455/28.07.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul - reclamant E. J. – T..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 T. 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

18.09.2008

Red.jud.M.(...)

2 ex/AS

j.f.D.U.

L.U.

Toate spetele


Sus ↑