• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7880 din data 2008-09-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 7880

Şedinţa publică de la 09 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâtul SPITALUL CLINIC MUNICIPAL G. C, împotriva sentinţei civile nr.1955/31.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata J. (...), având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat E. D. pentru intimata reclamantă J. (...), lipsind recurenta pârâtă SPITALUL CLINIC MUNICIPAL G. C.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,după care,

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, se acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă.

Avocat E. D., pentru intimata J. (...), solicită respingerea recursului ca nefundat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l D o l j prin sentinţa nr. 1955 de la 31 martie 2008 a admis cererea formulată de reclamanta J. (...) şi a obligat pârâtul Spitalul Clinic Municipal G. C în favoarea reclamantei la plata contravalorii cursului de formare profesională în cuantum de 2000 lei.

S-a reţinut prin considerente că potrivit art. 194 Codul muncii, toate cheltuielile ocazionate cu formarea profesională a angajaţilor este suportată de către angajator.

S-a făcut trimitere şi la art. 190 din acelaşi act normativ prin care se instituie obligaţia angajatorilor de a asigura participarea la formare profesională pentru toţi salariaţii. A fost înlăturată apărarea pârâtei că nu are obligaţia de a suporta cheltuielile de formare profesională, pe considerentul că legea nu distinge între specializări.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate în sensul că au fost interpretate eronat dispoziţiile Legii nr. 53/2003 şi nu a avut în vedere toate mijloacele de probă, în speţă planul de formare.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata contravalorii cheltuielilor de formare profesională în cuantum de 2000 lei.

Pe perioada precizată în acţiune, aceasta s-a aflat în concediu de odihnă şi concediu fără plată.

Conform art. 193 din Legea 53/2003 participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau a angajatului.

La alin. 2 se dispune că modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata, orice alte aspecte, inclusiv cele privind suportarea cheltuielilor ocazionate de formarea părţilor se stabileşte prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

Art. 196 alin. 1 şi 2 cuprinde dispoziţii detaliate privind formarea profesională din iniţiativa salariatului, ce presupune o serie de etape finalizate cu decizia angajatorului referitoare la cererea acestuia. Aceleaşi dispoziţii se regăsesc şi în planul de formare profesională a salariaţilor pe anul 2007. Se dispune ca suportarea c/v cursurilor să aibă în vedere prioritatea acestora în cadrul activităţii spitalului, precum şi de posibilităţile financiare , în limita bugetului existent.

Faţă de dispoziţiile enumerate, reiese că obligatoriu în susţinerea cursurilor, reprezintă avizul final al angajatorului.

Din ansamblul probelor administrate în cauză nu reiese respectarea dispoziţiilor susmenţionate, neputând fi obligată pârâta la suportarea cheltuielilor de formare profesională, cu atât mai mult cu cât tematica cursului frecventat de reclamantă nu este cuprins în plan.

În consecinţă, în baza art. 312 D. pr.civ. raportat la art. 304 pct. 9 cod pr. civ. va fi admis recursul şi modificată sentinţa în sensul respingerii acţiunii reclamantei ca nefondată.

 

PENTRU ACECSTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtul SPITALUL CLINIC MUNICIPAL G. C, împotriva sentinţei civile nr.1955/31.03.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata – reclamantă J. E..

Modifică sentinţa în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamanta J. (...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 9 T. 2008.

 

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

 

15.09.2008

Red.jud.I.(...)

4 ex/AS

j.f.I.M.

G.U.

Toate spetele


Sus ↑