• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1609 din data 2009-12-15
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- drepturi băneşti -

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 1609

Şedinţa publică din 15 decembrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta S.C. D. M SRL B prin administrator judiciar Nord Expert J. B, cu sediul în municipiul B,(...), (...) judeţul B, împotriva sentinţei nr. 1179 din 30 septembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă – în dosarul nr(...).

La apelul nominal au lipsit reprezentantul pârâtei-intimate şi reclamantul-intimat E. U..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare.

După deliberare,

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea de chemare în judecată introdusă pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i, secţia civilă şi înregistrată sub nr(...), reclamantul E. U. în contradictoriu cu pârâta S.C. „ D. M” S.R.L. B, a solicitat obligarea acesteia la plata drepturilor salariale aferente perioadei octombrie 2008 - 13 martie 2009 cât şi indemnizaţia pentru concediu de odihnă aferentă anului 2008.

În motivarea acţiunii, petentul E. U. a arătat că a lucrat la pârâta S.C. D. M” de la 20.06.2008, iar din octombrie 2008 societatea nu i-a mai achitat drepturile salariale fiind nevoit să se adreseze I.T.M. B.

În urma plângerii sale adresate pârâtei, a primit un răspuns de la aceasta prin adresa nr. 2179 din 10.04.2009 în care s-a consemnat că trebuie să primească suma de 2636 lei cu titlu de drepturi salariale.

La data de 13.03.2009 petentul şi-a încetat activitatea la pârâtă.

La termenul din 30.09.2009 pârâta S.C. „ D. M” S.R.L. B a solicitat suspendarea judecării cauzei deoarece societatea a intrat în incapacitate de plată potrivit certificatului constatator eliberat de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i prin care se arată că în dosarul (...) a început practic procedura insolvenţei.

T r i b u n a l u l B o t o ş a n i - secţia civilă – prin sentinţa nr. 1179 din 30 septembrie 2009 a respins cererea de suspendare formulată de pârâta S.C. „D. M” SRL B; s-a admis acţiunea formulată de reclamantul E. U. şi a obligat pârâta să plătească reclamantului drepturile salariale aferente perioadei octombrie 2008 – 13 martie 2009 şi indemnizaţia pentru concediu de odihnă aferentă anului 2008.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a respins cererea de suspendare formulată de pârâtă deoarece, potrivit art. 36 din Legea 85/2006 suspendarea de drept intervine când s-a dispus începerea procedurii lichidării judiciare.

Or, potrivit certificatului constatator ataşat la dosar cât şi în baza referatului întocmit de sectorul falimente, tribunalul a reţinut că nu s-a dispus începerea procedurii lichidării judiciare ci doar s-a stabilit termen la 01.10.2009 pentru soluţionarea cauzei.

Pe fondul cauzei instanţa a constatat că pârâta nu a formulat întâmpinare dar la termenul din 30.09.2009 reprezentanta acesteia a specificat că reclamantul se poate înscrie pe tabelul creditorilor în vederea obţinerii drepturilor salariale restante.

Conform art. 163 din Legea 53/2003 plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care atestă efectuarea plăţii, pârâta S.C. „ D. M” S.R.L B nu a făcut o asemenea dovadă.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta S.C. „D. M” SRL B criticând sentinţa ca fiind netemeinică şi nelegală.

A arătat că la data pronunţării sentinţei pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i – Secţia falimente – era înregistrată cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, fără însă să se fi dat o soluţie în acest sens.

De asemenea, a mai arătat că prin încheierea nr. 22 din 1 octombrie 2009 pronunţată în dosarul nr(...) a fost admisă cererea debitoarei şi în baza dispoziţiilor art. 32 din Legea 85/2006 modificată s-a dispus deschiderea procedurii şi numită administrator judiciar Nord Expert J. B, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006. A cerut admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei nr. 1179 din 30 septembrie 2009 a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a se face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 36 din Legea 85/2006.

Examinând sentinţa atacată sub aspectul criticilor aduse, a actelor şi lucrărilor dosarului, normelor de drept material incidente în cauză, Curtea apreciază ca nefondat recursul pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006 prevăd că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Ori la data pronunţării hotărârii recurate nu era deschisă procedura insolvenţei cu privire la debitorul recurent, încheierea nr. 22 fiind pronunţată în dosarul nr. (...) de către Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i la data de 01.10.2009.

Faţă de aceste considerente, Curtea apreciază că sentinţa primei instanţe este temeinică şi legală, astfel că, potrivit art. 312 alin. 1 va respinge recursul, ca nefondat.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. D. M SRL B prin administrator judiciar Nord Expert J. B, împotriva sentinţei nr. 1179 din 30 septembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă – în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 15 decembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

ptr.jud. (...) (...) plecat

la altă instanţă semnează

preşedintele instanţei

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. C.E.

Jud. fond D. M.

E. I.

Tehnored. H.L.

Ex. 2/13.01.2010

 

 

Toate spetele


Sus ↑