• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6627 din data 2009-11-23
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6627

Şedinţa publică de la 23 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier B. H.

x.x.x.

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta D. G., împotriva sentinţei civile nr. 408 din 16.03.2009 al T r i b u n a l u l u i O l t, în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâţii Şcoala Cu Clasele I-VIII M., Consiliul Local al Com.M., Primăria Com.M.-Instituţia Primarului, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că în cauză se solicită judecarea în lipsă, potrivit dispoziţiilor art.242 alin.2 cod pr.civilă.

Instanţa apreciind cauza în stare de judecată ia în examinare recursul.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 408 din 16 martie 2009, T r i b u n a l u l O l t a respins acţiunea formulată de petenta D. G., în contradictoriu cu pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII M., Consiliul local M., Primăria comunei M., ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că potrivit art. 1 din Legea nr. 142/1998, salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice şi fizice, care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite angajatori, pot primi o alocaţie individuală de hrană acordată sub forma tichetelor de masă suportată integral pe costuri de angajatori, iar tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale pentru unităţile din sectorul bugetar, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate conform legii pentru celelalte categorii de angajatori.

In speţă reclamanta a avut calitatea de salariată în cadrul unei instituţii de învăţământ, instituţie, ce face parte din sectorul bugetar datorită alocării veniturilor de către stat, prin organele sale abilitate.

Potrivit susţinerilor pârâţilor, nu există fonduri necesare acordării contravalorii tichetelor de masă, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada 22.01.2006 - 7.10.2006

Faţă de această susţinere şi având în vedere că acordarea acestor drepturi este condiţionată de prevederea sumelor corespunzătoare în bugetul local şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii conform prevederii art. 1 din Legea 142 /1998, instanţa a apreciat că reclamantei nu i se cuvin sumele solicitate.

Aceste dispoziţii instituie doar o posibilitate pentru o anumită categorie de personal de a primi tichete de masă, acordate în anumite limite şi nu o obligaţie legală a angajatorilor.

De altfel prin Decizia nr.297/11.03.2008 Curtea Constituţională a constatat că prin dispoziţiile art.1 din Legea 142 /1998 nu sunt încălcate prevederile constituţionale referitoare la protecţia socială a muncii ,deoarece acordarea tichetelor de masă nu constituie o măsură de protecţie în sensul celor prevăzute de textul constituţional.

De asemenea, Curtea a constatat că nu sunt încălcate nici prevederile art.14 din CEDO referitoare la interzicerea discriminării, nefiind vorba de drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie.

Nu s-a putut astfel reţine susţinerea reclamantei că drepturile solicitate i se cuvin conform contractului colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2005- 2006, având în vedere că acestea sunt prevăzute la categoria alte venituri ce se acordă conform prevederilor legale şi înţelegerii părţilor, iar aceste prevederi sunt în sensul menţionat anterior.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând soluţia instanţei de fond ca fiind netemeinică şi nelegală.

Astfel, deşi legea, respectiv Legea 193/2006 şi HG 1317/2006 prevede obligaţia de acordare a tichetelor cadou începând cu anul 2007, angajatorul în mod nelegal nu a acordat aceste tichete, deşi existau fondurile alocate în acest sens.

În condiţiile în care alţi reprezentanţi ai personalului didactic din alte unităţi şcolare ale judeţului au primit tichetele cadou, neacordarea acestora recurentei, vine să înfrângă dispoziţiile art. 42 din Constituţia României ce prevăd măsurile de protecţie socială, obligaţia statului român de a proteja angajaţii,precum şi dispoziţiile art. 5 din Legea 53/2003 privind respectarea principiului egalităţii de tratament a tuturor salariaţilor.

Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond , se constată că recursul este nefondat astfel încât în temeiul art. 304 pct. 1 rap.la art. 312 C.pr.civ., urmează a-l respinge.

In speţa, s-a solicitat de către reclamantă, obligarea paraţilor Consiliul Local M., Şcoala cu clasele I-VIII M. şi Primăria comunei M. – Instituţia Primarului,la plata contravalorii tichetelor cadou aferent perioadei 22.01.2006 - 07.10.2006.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de masă, „Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile si companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care încadrează personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de masă”.

Acordarea tichetelor cadou este condiţionată însă de alocarea fondurilor în acest sens, consiliul local fiind cel care prevede în bugetul local banii cu această destinaţie.

Ori, atâta timp cât autoritatea administrativ locală nu a alocat fonduri cu această destinaţie, nu se poate reţine obligaţia pentru aceasta de acordare a sumelor cu titlul de tichete cadou.

Constatând astfel, că prima instanţă a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor legale incidente în cauză, în raport de situaţia concretă a cauzei, soluţia acesteia urmează a fi menţinută în totalitate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

E. I DE :

 

Respinge recursul declarat de reclamanta D. G., împotriva sentinţei civile nr. 408 din 16.03.2009 al T r i b u n a l u l u i O l t, în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâţii Şcoala Cu Clasele I-VIII M., Consiliul Local al Com.M., Primăria Com.M.-Instituţia Primarului, având ca obiect drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 O. 2009

 

Preşedinte,

(...) (...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

B. H.

 

 

 

Red. Jud. M.C.

2 ex/IE/02.12.2009

j. fond: I.N.

L.E.

Toate spetele


Sus ↑