• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Conflict de competenta. Fond

Hotararea nr. 14 din data 2009-03-20
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- conflict de competenţă –

 

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA NR. 14

Şedinţa Camerei de Consiliu din 20 martie 2009

Preşedinte (...) (...)

Grefier (...) (...) H.

 

 

Pe rolul instanţei se află pronunţarea asupra conflictului de competenţă invit între secţia civilă şi secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal ale T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i, privind acţiunea având ca obiect „litigiu de muncă” formulată de reclamanta Regia Naţională a Pădurilor „ROMSILVA” – prin Direcţia Silvică B, cu sediul în B,(...), judeţul B, împotriva pârâtului E. D., domiciliat în sat. H., comuna E., judeţul B.

Lipsă părţile, a căror citare nu a fost dispusă.

C U R T E A

Asupra conflictului de competenţă, constată următoarele:

Reclamanta Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică B a solicitat obligarea pârâtului E. D. – pădurar – la plata contravalorii arborilor tăiaţi ilegal din fondul forestier administrat de acesta.

Prin încheierea din 12 noiembrie 2008 T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a scos cauza de pe rol şi a trimis-o secţiei civile a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i completul litigii de muncă.

În motivarea s-a reţinut că litigiul are ca obiect drepturi pretinse în baza unui raport de muncă; că pârâtul nu face parte din n ici o categorie de funcţionari publici ci îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă.

Prin încheierea din 09 februarie 2009 T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – completul specializat pentru litigii de muncă, a constatat existenţa conflictului negativ de competenţă şi a înaintat dosarul Curţii de A p e l S u c e a v a – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal.

În motivarea soluţiei, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Cauza a fost înregistrată iniţial pe rolul secţiei civile a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i care a scos dosarul de pe rol şi la trimis instanţei de contencios administrativ considerând că sunt aplicabile disp. art. 58 din OUG nr. 59/2000 şi art. 109 din Legea 188/1999.

Că, în speţă sunt date prev. art. 20 pct. 2 Cod pr. civilă deoarece cele două secţii ale tribunalului au stabilit reciproc faptul că soluţionarea cauzei este de competenţa celeilalte secţii. Că, este necesară emiterea regulatorului de competenţă chiar dacă nu este prevăzut - în acest caz - în mod expres de către C o d u l d e procedură civilă sau în Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M..

Analizându-se sesizarea, Curtea reţine următoarele:

Direcţia Silvică B a chemat în judecată pe pârâtul E. D., fost pădurar la Ocolul Silvic U., pentru a fi obligat la plata sumei de 463,15 lei reprezentând contravaloarea arborilor tăiaţi ilegal din fondul forestier aflat în paza pârâtului.

Potrivit art. 6 al.1 din OUG nr. 85/8.11.2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora – personalul cu atribuţii de pază a pădurilor răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile cap. III al titlului XI din Legea 53/2003 – Codul muncii pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le au în pază.

Potrivit art. 270 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii – salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia răspunderii pădurarului pentru pagubele cauzate pe suprafeţele de pădure pe care le au în pază, sunt aplicabile dispoziţiile art. 270 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii şi nu dispoziţiile legii funcţionarului public.

Competenţa de soluţionare a cauzei aparţine secţiilor specializate de litigii de muncă.

Pentru considerentele sus menţionate se va admite cererea şi se va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i – secţia civilă şi de conflicte de muncă căruia i se va trimite dosarul,

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite sesizarea.

Stabileşte competenţa de soluţionare asupra conflictului de competenţă ivit între secţia civilă şi secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal ale T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i, privind acţiunea având ca obiect „litigiu de muncă” formulată de reclamanta Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA – prin Direcţia Silvică B în contradictoriu cu pârâtul E. D., în favoarea T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i –secţia civilă şi conflicte de muncă unde va fi înaintat dosarul.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 martie 2009.

 

 

 

Preşedinte, Grefier,

 

 

 

Red. M.A.

U. (...) (...) H.

Ex.4/3.04.2009

Toate spetele


Sus ↑