• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face - Revizuire. Recurs

Hotararea nr. 222/R din data 2009-02-09
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ Nr. 222/R

Şedinţa publică din 12 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...)

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulată de revizuientul SINDICATUL LIBER - D. B, cu sediul în B, Şos. (...), (...).10 în contradictoriu cu intimata SC D. SA B, cu sediul în B,(...), .6, jud. B, prin care solicită revizuirea deciziei civile nr. 553/11.09.2008 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 9 februarie 200i, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de 12 februarie 2009.

CURTEA

 

Cererea de revizuire

La data de 24.09.2008 Sindicatul Liber D. B a solicitat conform art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă revizuirea deciziei nr. 553/2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I pe 11.09.2008 în dosarul nr(...) prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de Sindicatul Liber D. B împotriva sentinţei civile nr. 274/16.04.2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a.

 

Motivele cererii de revizuire

Prin decizia civilă nr. 553/2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I pe 11.09.2008 în dosarul nr(...) instanţa de recurs a încălcat prevederile art. 322 alin.1 tezele 1,2,3 şi 7 Cod procedură civilă, art. 80 şi urm. din Legea nr. 168/1999, art. 38 Legea nr.54/2003, art. 8 (2), art. 24 (2) Legea nr.130/1996, art. 238 (2) legea 53/2003, Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură energie electrică, petrol şi gaze nr.288/02/15.02.2006 completat cu actul adiţional 397/7.02.2007 la CCM.

Instanţa de recurs a dat o soluţie contrară deciziei 28/R/14.01.2008 din dosarul (...) pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I contrar tezelor (7) şi (1) art.322 Cod procedură civilă.

 

Instanţa de recurs la pronunţarea deciziei civile nr.553/11.09.2008 nu a făcut aplicarea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură energie electrică, petrol şi gaze nr.288/02/15.02.2006 completat cu actul adiţional nr. 397/2007 .

 

Instanţa de recurs şi-a însuşit susţinerile unităţii din întâmpinare apreciind că prin decizia nr. 90/2.07.2007 SC D. SA B a luat măsura reorganizării echipelor de lucru.

În realitate prin decizia nr.90/2007 intimata a anulat drepturile de spor de şef echipă a 10 salariaţi reprezentaţi în instanţă de recurent.

Instanţa de recurs îşi însuşeşte şi punctul de vedere al intimatei care susţine în întâmpinare că decizia nr.90/2.07.2007 a fost asimilată de către recurentă unui proiect de act normativ.

În realitate prin Decizia nr. 90 din 2.07.2007 intimata a anulat drepturile de spor şef echipa a 10 salariaţi reprezentaţi in instanţă de recurent, fără nici un act adiţional la contractul individual de muncă, fără nici o încunoştinţare a Sindicatului făcută aşa cum o spune Legea, fără a se stabili o organizare sau reorganizare pe criteriile prevăzute in Contractul colectiv de munca 2006 - 2007.

Ş. de echipă S. J.,U. N., T. E., O. N., H. T., U. T., E. E., O. J., E. T., U. O. s-au adresat Sindicatului al căror membri sunt şi au cerut sa li se apere dreptul de care au fost lipsiţi fără motiv (dreptul de spor şef echipă luat abuziv şi nelegal de unitate).

Intimata i-a lipsit de acest drept pe cei 10 salariaţi prin emiterea unei Decizii care menţionează reorganizarea deşi în fapt, îi afectează pe salariaţii respectivi.

Aşa cum a arătat şi în recurs, nici instanţa de fond şi nici instanţa de recurs nu au reţinut că prin sentinţa nr. 274 din 16.04.2008 si prin Decizia nr. 553/2008 pronunţată pe 11.09.2008 in dosarul nr(...) au fost încălcate prevederile art. 304, tezele 8 si 9, 3041 Cod procedura civilă, art. 80 si urm. din Legea nr. 168/1999, art.38 din Legea nr. 54/2003, art. 8(2), art.24(2) din Legea nr.130/1996, art. 238(2) din Legea 53/2003 modificată şi completată şi art. 5 (1) din Legea nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.

Instanţa de recurs şi-a însuşit şi punctul de vedere al intimatei care susţine în întâmpinare că Decizia nr. 90 din 2.07.2007 a fost asimilată de către recurentă unui proiect de act normativ.

Această asimilare a fost făcută de instanţa de fond şi revizuienta a adus-o în fata instanţei de recurs ca o critică făcută sentinţei nr. 274 din 16.04.2008, nicidecum ca o susţinere în acţiunea introductivă.

Tot aşa, fără temei se susţine că Decizia nr. 90 din 2.07.2007, nu vizează

nominal şi salariaţii - membri de sindicat care îşi pierd sporul de şef de echipă;

Tocmai acest aspect a determinat-o să conteste Decizia nr. 90 din 2.07.2007, faptul că fără nici un temei de drept sau de fapt, cei 10 salariaţi au fost frustraţi de un drept câştigat, constatând la semnarea statului de plata că nu mai primesc sporul de şef echipă, deşi îndeplinesc aceleaşi atribuţii.

Nici susţinerea intimatei din întâmpinare ca pentru fiecare salariat căruia i s-a

anulat sporul de şef de echipă s-a întocmit act adiţional nu corespunde adevărului.

Dacă li s-ar fi comunicat celor 10 salariaţi acte adiţionale din care să rezulte că li s-a luat sporul de şef de echipă, Sindicatul Liber, ca reprezentant al acestora ar fi formulat plângere împotriva acestei masuri unilaterale luată de unitate cu încălcarea prevederilor din Contractul colectiv de munca 2006 - 2007.

Reaua credinţă a unităţii este dovedită şi prin susţinerea că Decizia nr. 90 din 2.07.2007, este introdusă tardiv, respectiv pe 14.09.2007;

Această susţinere făcută de intimată are ca scop inducerea în eroare a instanţei, deoarece intimata cunoaşte foarte bine cum, când şi în ce împrejurări a luat cunoştinţă Sindicatul Liber de Decizia nr. 90 din 2.07.2007. Intimata face doar o afirmaţie, nedovedită doar pentru a tergiversa judecata şi cu intenţia vădită de a demonstra că refuză în continuare sa-şi respecte partenerul social - Sindicatul Liber D. B.

Intimata a mai susţinut că avea dreptul prevăzut în art. 40 din Codul muncii şi in Contractul colectiv de muncii 2006 - 2007 să reorganizeze activitatea, să-şi stabilească atribuţiile, să dea dispoziţii etc., însă încalcă acele dispoziţii care privesc şi art. 24 din Legea nr. 130/1996 potrivit căruia ,"(1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă negociate cu încălcarea prevederilor art. 8 (art. 8-(2)-„Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.") sunt lovite de nulitate. (2) Nulitatea clauzelor contractual se constată de către instanţa judecătorească competentă, la cererea părţii interesate. (3) In cazul constatării nulităţii unor clauze de către instanţa judecătorească, partea interesată poate cere renegocierea drepturilor respective. (4) Până la renegocierea drepturilor, clauzele a căror nulitate a fost constatată sunt înlocuite cu prevederile mai favorabile cuprinse in lege sau in contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior, după caz."ceea ce presupune constatarea nulităţii Deciziei nr. 90 din 2.07.2007 şi nerespectarea Contractului colectiv la nivel de ramură prin care se stabileşte sporul de 10% pentru salariaţii şefi de echipă şi că valoarea minimă a salariului de baza brut nu poate fi mai mică de 620 lei.

Susţinerea unităţii avută in vedere de recurenta că „sporul de şef de echipă este atribuit unei funcţii de conducere iar anularea sporului este o chestiune lăsată la aprecierea conducerii...", vine să demonstreze că intimata refuza sa negocieze cu partenerul social (Sindicatul Liber D. B) cu care ar trebui să colaboreze, refuză să respecte aplicarea Contractului colectiv la nivel de ramura energie electrică, petrol si gaze nr. 288/02/15.02.2006, completat cu actul adiţional nr. 397/07.02.2007 la Contractul colectiv de muncă, act semnat de şefii ierarhici ai intimatei şi chiar de SC D. B.

Şi Sindicatul este interesat de activităţile enumerate, insă intimata ignoră Contractul colectiv şi Legea neştiind că în fapt aceste activităţi de reorganizare şi de stabilire a sporurilor privesc pe ambii parteneri sociali şi nu un director. Consideră că instanţa a acţionat fără o analiză pertinentă a art. 1.7. 1. 2 din CCM şi fără a examina obiectul cauzei, deoarece prin cererea introductiva a fost invocat şi alin 2 din art. 7. pentru a dovedi că unitatea a anulat prin decizia 90 drepturi salariale câştigate la 10 persoane încadrate, fără negocierea Contractului colectiv de munca şi a contractelor individuale de munca.

Aşadar susţinerea instanţei privitoare la verificare ce a facut-o nu este de natură să ducă la respingerea acţiunii tocmai pentru că Tribunalul nu a verificat ceea ce se cere prin acţiune. Sindicatul a invocat textul din CCM pe care şi-a întemeiat Tribunalul considerentele, pentru a dovedi că una s-a stabilit prin CCM şi alta face unitatea.

Instanţa de recurs nu a luat în discuţie contradicţiile din sentinţa de fond potrivit cărora Decizia nr. 90 din 2.07.2007 „nu a vizat -nominal - pe salariaţii ai cărui reprezentant este reclamantul." D. motivaţia : „ dacă efectul se produce indirect şi asupra celor 10 salariaţi, în sensul diminuării drepturilor salariale, atunci fiecare din cei lezaţi pot folosi căile legale pentru a-şi apăra drepturile, căi în care - în condiţiile legii - pot fi reprezentaţi de sindicat." Ca apoi să conchidă: „Reorganizarea formaţiilor de lucru şi stabilirea sporurilor cuvenite şefilor de formaţie este atributul administraţiei angajatorului, situaţie în care reclamantul nu a făcut dovada că la emiterea deciziei nr. 90 din 2.07.2007, pârâta a încălcat o dispoziţie legală. Dacă prin actul adiţional la contractul individual de muncă s-a anulat sporul pentru şef de echipă, nu are relevanţă în cauză'' - mai susţine instanţa de fond şi reţine şi instanţa de recurs.

In motivaţia soluţiei Tribunalul a mai arătat că reclamantul nu a făcut dovada că la emiterea Deciziei nr. 90 pârâta a încălcat o dispoziţie legala si că „Nici reclamantul şi nici cei 10 salariaţi nu au înţeles să atace actele adiţionale prin care li s-au anulat sporurile pentru şef de echipă.

Dacă prin Decizia nr. 553/2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I pe 11.09.2008 în dosarul nr(...), nu se încalcă nici o dispoziţie legală, cum se explică faptul că salariaţilor li s-au luat sporurile de şefi de echipă de 10% deşi lucrează în continuare ca şefi de echipă şi deşi clauza din Contractul colectiv privitoare la aceste sporuri nu a fost anulată sau modificată iar Sindicatul Liber nu a avut cunoştinţă de această măsură unilaterală luată de unitate?

Chiar instanţa a încălcat prin soluţia dată de respingere a acţiunii dispoziţia prev.de art. 38 din Codul muncii care prevede expres că decizia 90 luata de unitate este lovită de nulitate absolută şi pe cea din art. 5(1) din Legea nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, potrivit căruia „Angajatorii au obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante a raporturilor de muncă.

Or, dacă prin emiterea deciziei nr. 90 unitatea a avut în vedere reorganizarea formaţiilor de lucru, care se finalizează cu pierderea unor drepturi de către 10 salariaţi, era obligată să informeze şi să consulte sindicatul, obligaţie neîndeplinită de unitate şi nesesizată de Tribunal şi de instanţa de recurs.

Mai mult, cei 10 salariaţi cărora li s-au luat sporurile de şefi de echipa sunt prevăzuţi în Decizia nr.90 din 2 iulie 2007, decizie nenegociată cu sindicatul si necomunicata nici unui şef de echipă

In concluzie, a solicitat să se admită cererea de revizuire şi să se anuleze Decizia nr. 553/2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I pe 11.09.2008 în dosarul nr(...) iar pe cale de consecinţă să se modifice în tot sentinţa civilă nr. 274 din 16.04.2008, a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a data in dosar nr(...), al aceluiaşi Tribunal, cu anularea Deciziei nr. 90 din 02.07.2007, şi cu consecinţa respectării drepturilor celor 10 salariaţi, respectiv menţinerea sporurilor de şefi de echipa de 10%, aşa cum este prevăzut în Contractul colectiv, plus cheltuieli de judecată.

In drept, şi-a întemeiat cererea de revizuire pe prev. art. 322, alin. 1 tezele 1, 2, 3 si 7 Cod procedura civila, art. 80 si urm. din Legea nr. 168/1999, art. 37 si 38 din Legea nr. 54/2003, art. 8(2), art.24(2) din Legea nr. 130/1996, art. 238(2) din Legea 53/2003 modificata si completata, art. 5(1) din Legea nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi pe Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi de ramură energie electrică, petrol şi gaze nr. 288/02/15.02.2006, completat cu actul adiţional nr. 397/07.02.2007 la Contractul colectiv de muncă şi pe prevederile Deciziei nr. 28/R/14.01.2008, din dosarul nr. (...) al aceleaşi Curţi de Apel.

 

Considerentele deciziei instanţei de recurs

Prin încheierea din 9.02.2009 Curtea de A P E L G A L A Ţ I a disjuns cererea de revizuire întemeiată pe disp. art.322 al.1 teza 7 Cod procedură civilă.

Analizând cererea de revizuire întemeiată pe disp. art.322 pct. 1, 2, 3 şi 5 Cod procedură civilă Curtea apreciază următoarele:

Decizia nr.553/2008 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I a cărei revizuire se solicită nu conţine în dispozitiv dispoziţii potrivnice ce nu pot fi aduse la îndeplinire.

Dispozitivul deciziei este foarte precis şi clar în sensul respingerii ca nefondat a recursului declarat de recurentul Sindicatul Liber D. B.

Conform art. 322 pct.2 Cod procedură civilă se poate cere revizuirea dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.

Decizia 553/2008 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I a respins ca nefondat recursul declarat de Sindicatul Liber D. B fiind sesizată doar cu acest recurs, în cauză nemaifiind formulată nici o altă cerere şi nici un alt recurs.

Prin urmare nu este întemeiată cererea de revizuire întemeiată pe disp. art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă.

Cererea de revizuire întemeiată pe disp. art. 322 pct.3 Cod procedură civilă este, de asemenea, neîntemeiată, în cauză nefiind vorba că obiectul pricinii nu se află în fiinţă.

Sintagma „obiectul pricinii nu se află în fiinţă” desemnează ideea de dispariţie fizică a bunului.

Revizuientul a mai invocat dispoziţiile art. 322 pct.5 Cod procedură civilă. Curtea apreciază că în cauză nu se invocă, că după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Prin urmare toate motivele de revizuire invocate de revizuient sunt neîntemeiate.

Celelalte aspecte de fapt invocate de revizuient nu sunt aspecte ce pot fi calificate sau necalificate ca motive de revizuire.

Prin urmare se va respinge ca nefondată cererea de revizuire formulată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge cererea de revizuire a deciziei civile nr. 553/11.09.2008 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I, formulată de SINDICATUL LIBER - D. B, cu sediul în B, Şos. (...), (...).10, ca nefondată.

IREVOCABILĂ

Pronunţată în şedinţa publică din 12 Februarie 2009.

 

Preşedinte,

E. G.

Judecător,

N. O.

Judecător,

B. T.

 

Grefier,

E. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.:B. T./23.02.2009

U.:DC/2 ex/25.02.2009

Recurs:V.G./M.D./B.G.

Toate spetele


Sus ↑