• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Despagubire. Recurs

Hotararea nr. 279/2008-R din data 2008-02-21
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

DECIZIA CIVILĂ NR.279/2008-R

 

Şedinţa publică din 21 februarie 2008

 

Preşedinte –– (...) (...) judecător

- (...) (...) (...) - judecător

- (...) E. - judecător

- D. H. – grefier

 

Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de pârâtul SPITALUL CLINIC DE COPII „DR.H. D.” O, cu sediul în O,(...), judeţul B, în contradictoriu cu intimatul reclamant G. U. domiciliat în O, strada (...) da E., nr.28, (...)B 37, .18, judeţul B şi intimata pârâtă AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ O, cu sediul în O,(...), judeţul B, împotriva sentinţei civile nr.381/LM din 2 mai 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r în dosar nr(...), având ca obiect: litigiu de muncă, pretenţii.

La apelul nominal făcut în cauză, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei de timbru, intimatul reclamant G. U. şi intimata pârâtă Autoritatea de Sănătate Publică O, au depus întâmpinări, solicitându-se judecarea cauzei şi în lipsă în temeiul dispoziţiilor art.242 pct.2 Cod procedură civilă, după care:

 

C U R T E A DE A P E L

D E L I B E R Â N D:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.381/LM din 2 mai 2007, T r i b u n a l u l B i h o r a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a AUTORITĂŢII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ B .

A admis în parte acţiunea formulată de reclamantul G. U. în contradictoriu cu pârâtul SPITALUL CLINIC DE COPII DR. H. D. O şi în consecinţă ,

A obligat pârâtul Spitalul Clinic de Copii Dr. H. D. să restituie reclamantului sumele reţinute în perioada 2006-2007, cu titlu de cotizaţie de sindicat.

Au fost respinse celelalte pretenţii, fără cheltuieli de judecată

Pentru a pronunţa astfel, referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Autorităţii de Sănătate Publică B, instanţa de fond a admis-o, întrucât între Autoritatea de sănătate Publică B şi reclamant nu au existat şi nu există raporturi de muncă născute în urma încheierii unui contract individual de muncă, reclamantul fiind angajatul Spitalului Clinic de Copii "Dr. H. D. " O, unitate sanitară cu personalitate juridică proprie, cu care reclamantul a încheiat contract individual de muncă, astfel, potrivit art.239 din Legea 53/2003 "prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii , indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală."

Faţă de aceste considerente şi având în vedere faptul că, cotizaţia este plătită doar de membrii de sindicat (art.24 din legea 54/2003) instanţa de fond a admis în parte acţiunea formulată de reclamant şi în consecinţă a obligat pârâtul Spitalul Clinic de Copii Dr. H. D. să-i restituie reclamantului sumele reţinute în perioada 2006-2007 , cu titlu de cotizaţie de sindicat.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei să nu reţină pentru viitor din salariul reclamantului cotizaţia de sindicat, tribunalul l-a respins deoarece, obiectul acestui capăt de cerere nu este determinant conform art.112 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Spitalul Clinic de Copii „Dr.H. D.”, solicitând admiterea recursului şi, în consecinţă, respingerea acţiunii.

În motivarea recursului, sunt formulate următoarele critici:

-în baza prevederilor art.236(1) şi art.243 din Codul muncii, recurenta a reţinut salariatului pe statul de plată contribuţia de 0,50% din salariul de bază pentru drepturile din Contractul colectiv de muncă de care beneficiază şi salariaţii membri;

-Legea nr.130/1996 stipulează la art.9 că prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţie sindicală din unitate;

În drept sunt invocate:Legea nr.130/1996, Titlul VIII din Codul muncii, Legea nr.168/1999 şi Ordinul nr.665/2007.

Prin întâmpinare, Autoritatea de Sănătate Publică B a solicitat respingerea acţiunii şi scoaterea sa din cauză, invocând lipsa calităţii procesuale pasive, întrucât între intimată şi reclamantul G. U. nu există şi nu au existat raporturi de muncă.

Tot prin întâmpinare, intimatul G. U. a solicitat respingerea recursului ca nefundat, cu motivarea că lui nu-i este opozabil contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură sanitară, el este terţ faţă de acest contract, ca atare nu poate fi obligat juridic în baza acestuia la plata cotizaţie de sindicat.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Potrivit prevederilor art.24 din Legea nr.54/2003, obligaţia de plată a cotizaţiei de sindicat incumbă doar membrilor de sindicat, calitate pe care intimatul reclamant nu o are, situaţie în care reţinerea sumelor cu titlul sus-arătat este lipsită de temei legal, pe cale de consecinţă se impunea cu prisosinţă pronunţarea unei soluţii de obligare a pârâtului la restituirea sumelor reţinute în perioada 2006-2007 cu titlu de cotizaţia de sindicat.

Având în vedere textul de lege enunţat mai sus, criticile aduse sentinţei recurate nu pot fi primite, alături de textul menţionat fiind relevante şi prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 potrivit cărora nici o reţinere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

Faţă de motivele expuse, instanţa, în baza prevederilor art.312 alin.1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul, constatându-se totodată că intimatul reclamant nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

RESPINGE ca nefondat recursul civil declarat de recurentul SPITALUL CLINIC DE COPII „DR.H. D.” O împotriva sentinţei civile nr. 381/LM din 2 mai 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 februarie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E. D. H.

 

Red.concept decizie (...) D.

Data:17.03.2008

Jud.fond H. D./N. D.

dact.C.G.

data:18.03.2008

2 ex.

 

Toate spetele


Sus ↑