• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 6713 din data 2009-11-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6713

 

Şedinţa publică din data de 25 O. 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta SC G. RO BROKER SRL, împotriva sentinţei civile nr.2426/12.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă G. M..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat şi judecata cauzei în lipsă, după care, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberare.

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 2426/12.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...) s-a dmis contestaţia formulată de contestatoarea G. M. împotriva intimatei SC G. RO BROKER SRL.

S-a constatat nulă decizia nr. 104/05.04.2008 emisă de intimată.

S-a dispus obligarea intimatei să plătească reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta, de la data desfacerii contractului de muncă şi până la pronunţarea hotărârii.

S-a luat act că reclamanta nu solicită repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Contestatoarea G. M. a fost salariata intimatei SC G. RO BROKER SRL îndeplinind funcţia de broker potrivit contractului individual de muncă nr. (...)/11.05.2007.

Prin decizia nr.104/05.04.2008 intimata i-a desfăcut contestatoarei contractul individual de muncă în temeiul art. 61 lit. a Codul muncii, reţinând în culpa acesteia lipsa nemotivată de la locul de muncă şi lipsă activitate.

 

 

Cum decizia de concediere constituie o măsură unilaterală dispusă de angajator, aceasta trebuie să îndeplinească simultan şi cumulativ, atât condiţiile de legalitate, cât şi condiţiile de temeinicie, iar analiza cerinţelor de legalitate prevalează celor referitoare la temeinicia măsurii.

Decizia contestată nu cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art.268 alin.2 Codul muncii, nerespectarea nu are cerinţe prealabile şi imperative ale legii atrăgând nulitatea absolută a actului respectiv.

Astfel, actul emis de intimată nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute de art. 267 alin.3 nu a fost efectuată cercetarea.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta SC G. RO BROKER SRL precizând că, nu au fost luate apărări contestatoarei din acelaşi motiv pentru care a fost desfăcut contractul d e muncă, deoarece angajata nu s-a prezentat nici pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu şi nici pentru a-şi face apărări , fiind complet dezinteresată de îndeplinirea vreunei obligaţii faţă de societate.

Legea 53/2003 nu poate fi interpretată în sensul că angajatul are un drept necenzurabil de a face ce doreşte, ceea ce nu a reţinut instanţa fiind faptul că, acest contract a fost desfăcut la solicitarea ITM M.

Prin motivele de recurs, recurenta invocă tardivitatea formulării contestaţiei.

Intimata a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea recursului, iar cu privire la excepţia tardivităţii a învederat că, decizia a fost contestată în termenul prevăzut de lege, depunând la dosar dovezi privind data comunicării deciziei de desfacere a contractului d e muncă.

Curtea constată a fi nefondat recursul pentru următoarele argumente :

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei, instanţa reţine că în raport de data comunicării deciziei contestate, 20 mai 2008- atestată de ştampila de pe scrisoarea recomandată cu care i-a fost comunicată această decizie, contestaţia a fost formulată în termenul de 30 de zile prev. de art.283 al.1 lit. a din Codul muncii, termen menţionat şi în cuprinsul deciziei contestate.

De asemenea, instanţa de recurs constată că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a dispoz. art.268 al.2 din Codul muncii, care prevăd sancţiunea nulităţii absolute a deciziei în cazul în care aceasta nu cuprinde cerinţele prevăzute la lit. a-f, printre care sunt cele referitoare la motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea.

Pe cale de consecinţă, constatând că hotărârea primei instanţe nu este afectate de nici unul din cazurile de modificare sau casare prevăzute de art. 304 C.pr.civilă, Curtea în temeiul dispoz. art.312 C.pr.civilă va respinge recursul formulat de pârâtă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC G. RO BROKER SRL, împotriva sentinţei civile nr.2426/12.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă G. M..

 

 

 

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25.11.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red. Jud. MP

Tehn.red. I.C. /2 ex/18.12.2009

Jud. fond – G S.

şi C E.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑