• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 886/R din data 2008-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 886/R

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier şef sectie (...) H.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de reclamant M. B., împotriva sentinţei civile nr. 1288/3.07.2008 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare , se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 1 octombrie 2008 , când partea prezentă a pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa , în vederea deliberării , amânat pronunţarea pentru data de 8 octombrie 2008.

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin sentinţa civilă nr. 1288/3.07.2008 , T r i b u n a l u l B r a ş o v a dispus următoarele :

A respins contestaţia formulază de reclamantul M. B. , cu domiciliul în Municipiul B,(...), . 2 în contradictoriu cu pârâta S.C. F. N. S.R.L, cu sediul in mun. B,(...) A împotriva deciziei nr.52/14.05..2008 emisă de pârâtă.

Pentru a pronunţa această hotărâre , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Prin contestaţia înregistrată sub nr. de mai sus, contestatorul M. B. a solicitat instanţei ca , în contradictoriu cu intimata S.C. F. N. S.R.L. B , să dispună anularea Deciziei de concediere nr. 52/14.05.2008 şi obligarea acesteia să-i permită reluarea activităţii în condiţiile C o d u l u i m u n c i i .


În fapt, contestatorul a fost angajat al intimatei ca muncitor necalificat începând cu data de 02.01.2007 ( fi. 15-16).

Prin cererea nr. 1/18.04.2008 contestatorul a solicitat intimatei aprobarea unui program de lucru de 6 ore , cerere respinsă de aceasta ( fi. 12 ), pentru ca începând cu 23.04.2008 să nu se mai prezinte la serviciu potrivit referatului nr. 46 din 29.04.2008 ( fi. 13 verso ) .

Atât în contractul de muncă încheiat , cât şi în fişa postului se prevede că durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi , desfăşurat în intervalul orar 08 – 16 ( fi. 8, 11 ) , în speţă contestatorul nerespectând obligaţiile ce - i reveneau odată cu refuzul de a lucra 8 ore pe zi şi neprezentarea la serviciu , cum s-a arătat .

Din cererea sa rezultă că urma cursurile serale , programul de lucru fiind stabilit între orele 08-16 , nu se poate reţine ca imputabil refuzul intimatei de a l reduce , culpabilă fiind , însă , atitudinea contestatorului prin absenţele nemotivate din perioada 23.04.- 13.05.2008 înscrise în carnetul de muncă ( fi. 16 ) .

Urmare a acestei stări de fapt , prin convocarea nr. 49 din 08.05.2008 s-a pus în vedere contestatorului să se prezinte în vederea lămuririi situaţiei sale , acesta prezentându-se în 13.05.2008 , pentru ca în 14.05.2008 intimata decidă încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 61 lit. a din Codul muncii prin emiterea Deciziei de concediere nr. 52/14.05.2008 ( fi. 30 ) cu respectarea prevederile legale privind procedura cercetării şi aplicării sancţiunilor disciplinare conform art. 263 – 268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Deşi contestatorul a solicitat prin contestaţie probe testimoniale , acesta nu a mai insistat în administrarea lor , iar interogatoriul propus de intimată pentru a fi luat celui dintâi a fost respins , în speţă fiind utile înscrisurile depuse de către părţi în raport de obiectul cauzei .

Împotriva sentinţei a formulat recurs contestatorul în termen , criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie .

Se reţine că instanţa nu a luat în consideraţie înregistrarea audio din 22.04.2008 .

S-a reţinut greşit că ar fi îndeplinite condiţiile unei cercetări disciplinare prealabile.

În mod greşit s-a reţinut forţa probantă a fişei postului .

Intimata SC F. Magazin SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului.

Analizând motivele de recurs , Curtea constată că nu este fondat .

Înregistrarea audio invocată de recurent nu poate fi reţinută ca probă în cauză neîndeplinind condiţiile prevăzute de dispoziţiile c o d u l u i d e procedură civilă.

În ceea ce priveşte respectarea procedurii prealabile, se constată că au fost îndeplinite dispoziţiile art. 263- 268 din Legea 53/2003 fiind emisă convocarea nr. 49/8.05.2008 care îi aduce la cunoştinţă contestatorului atât data , ora , locul întâlnirii cât şi scopul întrevederii , respectându-se dispoziţiile art 267 alin . 2 Codul muncii.

Contestatorul nu O. această convocare ci o critică susţinând că prin conţinutul acesteia nu i se arată că este cercetat disciplinar .

Critica nu poate fi primită deoarece interpretarea contestatorului nu are acoperire legală, din dispoziţia susinvocată nerezultând obligativitatea înscrierii unei astfel de menţiuni în „convocare”.

Forţa probantă a fişei postului ea însăşi a fost apreciată prin coroborare cu alte înscrisuri astfel că nu poate considerată singurul mijloc probator care a determinat instanţa să pronunţe soluţia.

Prin urmare, în baza art 312 alin 1 Cod procedură civilă instanţa va respinge recursul formulat şi va menţine sentinţa pronunţată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Respinge recursul formulat de recurentul M. B. împotriva sentinţei civile nr. 1288/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe acre o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 08 Octombrie 2008

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier şef sectie,

(...) H.

 

 

 

 

Red AP 7.11.2008

Dact AG 10.11.2008/2 ex

Jud fond V. N./N. G.

Toate spetele


Sus ↑