• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 2 din data 2009-01-12
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

 

 

S E N T I N Ţ A NR.2

Şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2009

Preşedinte - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta U. N. D., domiciliată în Câmpina,(...), judeţul P, în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI (ANRE), cu sediul în B, sector 2,(...).

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în valoare de 4 lei, conform OP nr(...) şi timbru judiciar în valoare de 0,5 lei, care au fost anulate şi ataşate la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit reclamanta U. (...) D. şi pârâta Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei B.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că la dosar s-au depus din partea reclamantei răspuns la întâmpinare, xerocopie de pe hotărârea privind prelungirea termenului prevăzut de art. 6 alin.1 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.18/2008 pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru Industrii şi Servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic, precum şi declaraţia deputatului P. H..

Curtea, având în vedere excepţiile invocate de pârâtă prin întâmpinare, respectiv excepţia necompetenţei materiale a instanţei, cea a tardivităţii acţiunii, excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei şi excepţia lipsei plângerii prealabile, totodată, faţă de împrejurarea că prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat judecarea cauzei în lipsă rămâne în pronunţare pe aceste excepţii.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra acţiunii în contencios administrativ de faţă constată:

Prin acţiunea înregistrată sub nr(...), reclamanta U. (...) D., a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), să constate nulitatea absolută a deciziilor preşedintelui ANRE nr. 678/31.03.2008, 910/13.05.2008 şi 1296/26.06.2008, întrucât au fost emise de o autoritate a cărei preşedinte se află în stare de incompatibilitate conform art. 9 din Legea 13/2007, art. I pct. 3 din OUG 33 /2007, HG 301/2006, HG 365/2008. A susţinut reclamanta că potrivit acestor texte de lege preşedintele ANRE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în care au fost emise cele 3 decizii, impunându-se constarea nulităţii absolute a acestora.

La data de 5 decembrie 2008, pârâta ANRE a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, întrucât deciziile emise de preşedintele pârâtei în exercitarea atribuţiilor sale au caracter legal şi temeinic, iar în situaţia existenţei unui caz de incompatibilitate, acesta se constată de Ministrul Administraţiei Publice, care îl informează pe Primul Ministru, acesta din urmă dispunând măsurile necesare.

Pârâta a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei, arătându-se că deciziile contestate sunt acte născute în cadrul raportului individual de muncă, dintre angajaţi şi angajatori, nu sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual sau normativ, aşa cum sunt definite de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea contenciosului administrativ, prevederile legale ce au stat la baza emiterii actelor contestate sunt dispoziţiile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, art. 63 alin. 2 din C. muncii, contractul colectiv de muncă al ANRE, în cauză fiind vorba de un conflict de muncă conform art. 284 alin. 1 din C o d u l m u n c i i.

De asemenea, pârâta a invocat excepţia tardivităţii formulării acţiunii, întrucât aceasta a fost promovată cu nerespectarea terenului de 30 de zile prev. art.283 alin. 1 lit. 1 din Legea 53/2008, termen prohibitiv, de prescripţie , a cărui încălcare duce la pierderea dreptului subiectiv de a solicita anularea actului contestat, în condiţiile în care reclamanta a luat cunoştinţă de decizia 678/2008 la 14.04.2008, de decizia 910/2008 la 13 mai 2008, iar de decizia 1296/2008 la 7.08.2008.

Pârâta a mai invocat excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, întrucât potrivit art. 9 alin. 10 din Legea energiei electrice, deciziile emise de preşedintele ANRE pot fi contestate la Curtea de A p e l B u c u r e ş t i, stabilindu-se o competenţă teritorială exclusivă, excepţională în favoarea acestei instanţe, precum şi excepţia lipsei plângerii prealabile, nefiind respectată această procedură prevăzută de art. 7 alin.1 din legea contenciosului administrativ, termenul de 30 de zile instituit de acest text de lege expirând la 28 iulie 2008 (filele 27-35).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:

Prin decizia nr. 678/31.03.2008, a fost numită comisia împuternicită să realizeze evaluarea prealabilă a reclamantei U. (...) D. - director al Direcţiei monitorizare piaţă din cadrul Departamentului piaţă de gaze naturale, componenţa comisiei fiind modificată prin decizia 910/13.05.2008 şi prin decizia 1296/26.06.2008 (filele 46,47,43,44,37,38), această comisie având ca atribuţie efectuarea evaluării prealabile profesionale a reclamantei în conformitate cu art. 63 alin. 2 din Legea 53/2003 şi art. 77 din CCM unic la nivel naţional.

Potrivit art. 137 C. pr. civ. instanţa se pronunţă cu prioritate asupra excepţiilor de fond sau procedură ce fac de prisos în tot sau în parte cercetarea pe fond a pricinii, astfel că urmează a analiza excepţiile invocate de pârâta ANRE prin întâmpinare în următoarea ordine: necompetenţă materială, necompetenţă teritorială, tardivitate, lipsă procedură prealabilă.

În ceea ce priveşte competenţa materială a Curţii de A p e l P l o i e ş t i, se reţine că instanţa a fost investită cu o acţiune prin care se solicită constatarea nulităţii absolute a 3 decizii, emise de preşedintele ANRE prin care a fost stabilită componenţa comisiei de evaluare prealabilă a reclamantei U. (...) D., între reclamantă şi pârâtă existând un raport contractual de muncă în derulare, întrucât evaluarea prealabilă dispusă este întemeiată pe art. 63 alin.2 din Codul muncii şi art. 77 din Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007-2010, între părţi a luat naştere astfel un conflict de drepturi, aşa cum este definit de Legea 53/2003 şi Legea 168/1999, respectiv un litigiu individual născut între angajator şi salariat cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic, ori la drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Având în vedere că, cele 3 decizii contestate au fost emise în legătură cu executarea contractului individual de muncă, existent între reclamantă şi pârâtă, nefiind acte administrative aşa cum sunt definite de art. 2 lit. c din Legea 554/2004 cu modificările ulteriore, respectiv acte unilaterale cu caracter individual sau normativ emise de o autoritatea publică în regim de putere, în vedere organizării executării legii sau executării în concret a legii care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice, Curtea constată că litigiul ce a luat naştere între U. (...) D. şi pârâta ANRE, este un conflict de muncă, iar competenţa materială de a îl soluţiona revine instanţei specializate în această materie, respectiv Tribunalul, conform art. 284 alin. 1 din Cod muncii, a art.70 din Legea 168/1999 şi art.2 lit. c din C. pr. civilă.

Faţă de aceste considerente, Curtea constată că excepţia necompetenţei materiale invocată de către pârâtă este întemeiată urmând să o admită, iar în conformitate cu art. 158 C. pr.civ. va declina competenţa de soluţionare a prezentului conflict de muncă în favoarea T r i b u n a l u l u i P r a h o v a - Secţia Civilă, instanţă competentă din punct de vedere material şi t e r i t o r i a l d e a-l soluţiona conform art. 284 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, urmând ca celelalte excepţii invocate de către ANRE să fie analizate de instanţa competentă să soluţioneze acest litigiu.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de A p e l P l o i e ş t i invocată de pârâta Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în contradictoriu cu reclamanta U. N. D..

Declină competenţa de soluţionare a cauzei ce are ca obiect anulare act administrativ formulată de reclamanta U. N. D., domiciliată în Câmpina,(...), judeţul P, în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI (ANRE), cu sediul în B, sector 2,(...), în favoarea T r i b u n a l u l u i P r a h o v a – Secţia Civilă şi Litigii de Muncă.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 ianuarie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

Red. S.M.

Tehnored.DL

4 ex./16.01.2009

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑