• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. d.566/R din data 2008-10-09
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr.566/R/

Şedinţa publică de la 9 octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) I. (...)

Grefier (...) (...) E.

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamantul E. M., cu domiciliul în com. E., jud.V, împotriva sentinţei nr.301 din 22.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul personal, lipsă fiind intimata pârâtă DIRECTIA T. V.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este motivat, netimbrat, iar intimata Direcţia Silvică V a depus prin fax, întâmpinare( 1 ex.),după care;

Recurentul depune la dosar chitanţa Seria (...)/2008, în sumă de 2,00 lei şi un timbru judiciar în valoare de 0,15lei, cu care face dovada achitării taxei de timbru.

Nemaifiind alte cereri de formulat Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Recurentul solicită faţă de cele arătate pe larg în motivele depuse la dosar, admiterea recursului şi anularea deciziei emisă de Direcţia Silvică V.

 

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.301/22.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a , în dosarul nr(...), s-a respins ca nefundată acţiunea formulată de reclamantul E. M. în contradictoriu cu Direcţia Silvică V pentru anularea actului administrativ Decizia nr.262 din 28.11.2007, emisă de pârâtă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a susţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la nr(...) la Secţia civilă a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a, reclamantul E. M. a solicitat anularea Deciziei nr.262 din 28.11.2007 emisă de pârâta Direcţia Silvică F prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă începând cu data de 29.11.2007.

Cu privire la tardivitatea emiterii actului de sancţionare disciplinară, se susţine de reclamantă că faptele incriminate au fost cunoscute de organele de control din cadrul Direcţiei Silvice F încă de la data de 31.08.2007, însă decizia de sancţionare a fost emisă după 91 de zile şi nu în termenul de 30 de zile prevăzut de lege. Desigur, termenul de 30 de zile la care face referire reclamantul este cel prevăzut de art.268 alin.1 din Legea 53/2003 care stipulează că angajatorul are obligaţia aplicării sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la dat săvârşirii faptei.

Reclamantul face parte din categoria personalului silvic, fiind încadrat ca pădurar la Ocolul Silvic Gugeşti, fiindu-i aplicabile dispoziţiile OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.

În speţă, cercetarea şi sancţionarea disciplinară a reclamantului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale incidente, asigurându-se salariatului dreptul de a formula şi susţine toate apărările.

Deşi procedura specială reglementată de actele normative enumerate nu stabilesc nici un termen de emitere a deciziei de sancţionare, totuşi aceasta a fost emisă într-un interval de timp rezonabil. În urma controalelor efectuate s-a constatat neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, ce a avut drept urmare producerea unor pagube în fondul forestier cauzate de tăierile ilegale de arbori, antecedentele salariatului menţionate şi în Nota de prezentare nr.3188/24.09.2007 a Ocolului Silvic Gugeşti, ce atestă că în sarcina reclamantului au mai fost constatate şi în perioada anterioară prejudicii nejustificate, care au determinat angajarea răspunderii disciplinare şi patrimoniale acestuia.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul E. M., care susţine în esenţă următoarele:

Prin motivele de recurs,recurentul reclamant E. M., nu face altceva decât să reia criticile formulate prin acţiunea iniţială, împotriva Deciziei nr.262 din 28.11.2007 emisă de intimata pârâtă Direcţia Silvică V.

În finalul expunerii , recurentul arată că toate criticile formulate împotriva Deciziei nr.262/2007, le-a expus şi în faţa instanţei de fond, numai că aceasta nu a ţinut cont de ele.

Decizia nr.262/2007 , ar fio lovită de nulitate deoarece nu cuprinde motivul pentru care au fost înlăturate actele propuse în apărare de către petent.

Dar, nici în motivele de recurs, reclamantul nu arată în concret, care sunt actele depuse în apărare. Pe parcursul cercetării prealabile reclamantul a avut posibilitatea să-şi facă apărări.

Astfel conform Notei de relaţii de la fila 67 din dosar fond, reclamantul în finalul expunerii, nu face decât să ceară înţelegere şi sprijin de la conducerea Direcţiei Silvice V .

Consiliul de Disciplină a făcut, contrar celor susţinute de recurent, o cercetare minuţioasă după cum reiese din toate actele dosarului de fond.

De asemenea, nu sunt nici motive de nelegalitate sau de netemeinicie a deciziei în litigiu.

Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, cercetarea disciplinară şi aplicarea sancţiunii s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.59/2000, privind Statutul personalului Silvic.

În ceea ce priveşte abaterea disciplinară, prin decizia de sancţionare s-a reţinut că urmare a controalelor efectuate s-au greşit arbori tăiaţi ilegal şi nejustificat în volum de 80,09 mc. cu o valoare a pagubei de 9214,18 lei.

Aşadar, abaterea disciplinară prezintă un nou grad de pericol social, motiv pentru care în mod justificat s-a aplicat sancţiunea cea mai gravă a desfacerii contractului individual de muncă.

În concluzie, pe baza celor mai sus expuse şi pe temeiul disp.art.314 C. pr. civ. ,urmează a respinge ca nefundat recursul reclamantului E. M..

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefundat recursul declarat de reclamantul E. M., cu domiciliul în com. E., jud.V, împotriva sentinţei nr.301 din 22.04.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 9 octombrie 2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) I. (...)

 

Grefier,

(...) (...) E.

 

 

 

Red.V.S./05.12.2008

Tehnored.G./2ex./08.12.2008

Fond-.M.Ş./M.E.

Toate spetele


Sus ↑