• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1999 din data 2008-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1999

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x

 

S-a luat în examinare recursul formulat de reclamantul E. B. D., împotriva sentinţei numărul 423 din data de 18 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit recurentul reclamant E. B. D., lipsind intimatul pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI S.

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că recursul a fost declarat în termenul legal şi este scutit de taxa de timbru.

S-a arătat că intimatul nu a depus întâmpinare.

S-a învederat că recurentul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Curtea, apreciind cauza în stare de judecare a trecut la deliberări.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr.423 din 18/ iunie 2008, T r i b u n a l u l O l t – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a respins acţiunea reclamantului E. B. D. împotriva pârâtului Primarul Municipiului S.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 2 din Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, acesta poate fi numit în funcţie sau angajat în muncă în condiţiile legii.

Art. 3 din acelaşi act normativ stabileşte expres şi diferenţele de statut aplicabil menţionând că are statutul funcţionarului public, consilierul juridic numit în funcţie, potrivit funcţiei şi categoriei acesteia în vreme ce consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat.

Funcţionarii publici au obligaţia conform art. 45 din Legea 188/1999 „să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public”, fără a se preciza că pentru această prevedere legală sunt remuneraţi suplimentar .

Acordarea efectivă a sporului solicitat de 25% nu se poate înscrie principiului egalităţii de şanse consfinţit prin dispoz. art. 39 alin., 1 din Legea 53/2003 deoarece acesta se referă la consilierii juridici care pot negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauză de mobilitate şi clauză de confidenţialitate nu şi pentru ceilalţi salariaţi care nu au pregătire juridică, reclamantul având pregătire economică.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, care a arătat că instanţa de fond a apreciat eronat că, dacă părţile nu au convenit asupra clauzelor de mobilitate şi confidenţialitate, instanţa nu se poate substitui angajatorului şi să-i impună acordarea sporului aferent acestei clauze.

Recursul este nefondat.

Potrivit art.2 din Legea nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, consilierul juridic poate fi numit în funcţie sau angajat în muncă, în condiţiile legii. Articolul 3 din acelaşi act normativ stabileşte expres şi diferenţele de statut aplicabil, menţionând că are statutul funcţionarului public, consilierul juridic numit în funcţie , potrivit funcţiei şi categoriei acesteia, în vreme ce consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat.

De aici şi regimurile juridice diferite, aplicabile celor două posibile categorii de consilieri juridici, respectiv pentru funcţionarii publici şi pentru salariaţi.

Legea nr.188/1999 constituie dreptul comun pentru toate categoriile de funcţionari publici, iar c o d u l m u n c i i este aplicabil prioritar raporturilor juridice de muncă întemeiate pe un contract individual de muncă.

Totodată, art.60 alin.1 din Statutul profesiei de consilier stipulează, că pentru activitatea sa profesională, consilierul are dreptul al o remuneraţie de bază, stabilită prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat sau conform legilor speciale pentru cel numit în funcţie.

În cauză, recurentul este consilier juridic numit în funcţie în cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară S, fiindu-i aplicabile dispoziţiile Legii 188/1999, ca drept comun pentru toate categoriile de funcţionari publici.

Nu poate fi primită critica recurentului, în condiţiile în care, deşi este similar cu regimul salariaţilor, regimul juridic de drept comun aplicabil funcţionarilor publici prezintă numeroase particularităţi, cea mai importantă derivând din actul de investire într-o anumită funcţie publică.

Din această perspectivă, deşi în cazul funcţionarului public există un acord de voinţe, întrucât numirea unei persoane în calitatea de funcţionar public se realizează numai cu consimţământul său, nu ne aflăm în prezenţa unui contract individual de muncă, în accepţiunea C o d u l u i M u n c i i, ci a unui contract de drept public sau de drept administrativ, astfel cum a fost definit în doctrină, în cazul căruia libertatea contractuală a părţilor este în cea mai mare parte suplinită de legiuitor, nefiind posibilă negocierea individuală.

În aceste condiţii, corect a reţinut instanţa de fond că prevederea art.60 alin.2 din Statutul profesiei de consilier juridic, făcând referire expresă la negocierea prestaţiilor suplimentare, îi vizează exclusiv pe consilierii juridici angajaţi în baza unor contracte individuale de muncă, susceptibile de negocierea unor clauze suplimentare, cum ar fi clauza de mobilitate şi cea de confidenţialitate.

De altfel, aceste clauze specifice sunt prevăzute numai de Codul muncii, nu şi în dreptul comun aplicabil funcţionarilor publici.

Faţă de considerentele expuse mai sus, în baza art.312 Cod pr.civilă, Curtea va respinge recursul reclamantului

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul E. B. D., împotriva sentinţei numărul 423 din data de 18 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Octombrie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. jud. G. (...)

Tehn.D.F.2ex/ 09 Octombrie 2008

Jud. fond G. J.

Toate spetele


Sus ↑