• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 900 din data 2008-05-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 900

Şedinţa publică de la 07 Mai 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: - (...) (...) - Judecător

- (...) (...) - Judecător

- (...) (...) – Preşedinte Secţie

Grefier: - N. J.

 

E.     

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta D. P. B., împotriva sentinţei nr. 3860 din data de 03 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr. 10610*95/2007.

La apelul nominal au lipsit recurenta reclamantă D. P. B. şi intimaţii pârâţi Consiliul Local D. şi Primarul Comunei D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că recursul a fost declarat în termen legal, că s-a depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă potrivit art. 302 Cod procedură civilă şi a fost scutit de plata taxei de timbru.

S-a arătat că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform dispoziţiilor art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă.

S-a referit că recurenta reclamantă a depus la dosarul cauzei o cerere prin care renunţă la recurs.

Nemaifiind alte cereri, Curtea constatând cauza în stare de soluţionare a trecut la deliberări:

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

 

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 3860 din 3 decembrie 2007, a respins acţiunea reclamantei D. P. B., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local D. şi Primarul comunei D., pentru acordarea sporului de mobilitate în cuantum de 10% şi a sporului de confidenţialitate în cuantum de 15%.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că, activitatea funcţionarilor publici cum este cazul reclamantei nu se desfăşoară pe baza unui contract individual de muncă, aceştia fiind numiţi în funcţii publice cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin actul administrativ al primarului în care se înscrie salariul de încadrare precum şi celelalte sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

Nu pot fi invocate prevederile art. 25 din C. muncii, deoarece clauza de mobilitate nu este prevăzută în actul administrativ de numire în funcţie al reclamantului iar pârâţii nu au convenit cu acesta să beneficieze de prestaţii suplimentare în bani sau în natură.

Pentru orele lucrate peste programul de lucru, deci în afara celor 8 ore prevăzute de Codul muncii, reclamanta primeşte un spor de dispozitiv de 25 % aplicat la salariul de încadrare iar pentru zilele în care este ofiţer de serviciu pe instituţie primeşte zile libere.

Nici prevederile art. 26 din C.N. referitoare la clauza de confidenţialitate nu pot fi aplicate reclamantei deoarece Regulamentul de ordine Interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului nu prevăd o astfel de clauză.

Funcţionarii publici au obligaţia conform art. 45 din legea 188/1999 „să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu precum şi de confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public”, fără a se preciza că pentru această prevedere legală sunt remuneraţi suplimentar .

Acordarea efectivă a sporului solicitat de 25% nu se poate înscrie principiului egalităţii de şanse consfinţit prin dispoz. art. 39 alin., 1 din Legea 53/2003 deoarece acesta se referă la consilierii juridici care pot negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauză de mobilitate şi clauză de confidenţialitate nu şi pentru ceilalţi salariaţi care nu au pregătire juridică, reclamantul având pregătire economică.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, care a arătat că instanţa de fond a apreciat eronat că, dacă părţile nu au convenit asupra clauzelor de mobilitate şi confidenţialitate, instanţa nu se poate substitui angajatorului şi să-i impună acordarea sporului aferent acestei clauze.

La data de 29 aprilie 2008, reclamanta D. P. B. a formulat cerere de renunţare la judecata recursului.

Faţă de prevederile art.246 Cod pr.civilă, titularul cererii deduse judecăţii poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă, şi-n atare situaţia instanţa de recurs va lua act de voinţa unilaterală a recurentei reclamante, în sensul renunţării la judecata recursului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Se ia act de renunţarea la recursul declarat de reclamanta D. P. B., împotriva sentinţei nr. 3860 din data de 03 decembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Mai 2008

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. J.

 

   

 

Red.jud.E.(...)

LF/ 2 ex/02.06.2008

Jud.fond: I.T.

Toate spetele


Sus ↑