• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. DEC.215/CA din data 2008-04-17
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.215/CA

Şedinţa publică din 17 aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...)

GREFIER - (...) (...)

     

 

 

Pe rol, judecarea recursului în contencios administrativ declarat de recurentul pârât - MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE C – cu sediul în C, Bd.I.(...).(...), nr.18, jud.C, împotriva sentinţei civile nr.1076/15.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator - O. V. E. – domiciliat în Cernavodă,(...), (...)A, .A, .11, jud.C,intimaţii MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR – cu sediul în B, sect.1, E. S., nr.1A, INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA C – cu sediul în C,(...), jud.C, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – cu sediul în B, sect.5,(...) intimatul chemat în garanţie MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR PUBLICE – cu sediul în B, sect.5,(...), având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru intimatul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră C, consilier juridic D. H. B. în baza delegaţiei de reprezentare nr.(...)/11.04.2008 depusă la dosar, lipsind celelalte părţi.

     Procedura de citare este legal îndeplinită conform dispoziţiilor art.87 şi următoarele Cod procedură civilă.

Prezentul recurs este scutit de la plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiunile privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual.

Întrebat fiind reprezentantul intimatului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră C, arată că nu mai are alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pe fond.

Curtea, luând concluziile reprezentantului convenţional al intimatului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră C, potrivit cu care nu mai are cereri prealabile, în condiţiile art.150 Cod procedură civilă, constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra fondului.

Având cuvântul intimatului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră C, prin reprezentantul său convenţional, pune concluzii de respingere a recursului ca nefondat.

Curtea, rămâne în pronunţare.

     

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului în contencios administrativ de faţă constată următoarele:

Prin acţiune adresată T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a – Secţia civil asigurări sociale şi litigii de muncă şi înregistrată sub nr.3404/118/11.04.2007, reclamanta O. V. E. a chemat în judecată pe pârâţii MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR B, INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ C şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE , solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună, obligarea pârâtelor în solidar la :

-plata sporului de fidelitate prevăzut de art.6 din O.G. nr.38/2003, cu modificările ulterioare , în sumele cuvenite pentru perioada 15.02.2005 – 31.12.2005, actualizată cu rata inflaţiei de la momentul naşterii dreptului şi până la data introducerii acţiunii, precum şi dobânda legală de la data introducerii acţiunii şi până la data efectuării plăţii ;

-plata primei de concediu prevăzută de art. 37 pct.2 din O.G. nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în suma cuvenită pentru anul 2005, actualizată cu rata inflaţiei de la momentul naşterii dreptului şi până la data introducerii acţiunii, precum şi dobânda legală de la data introducerii acţiunii şi până la data efectuării plăţii.

Motivând acţiunea reclamanta învederează în esenţă că, în perioada 15.02.2005 – 28.02.2006 şi-a desfăşurat activitatea în calitate de funcţionar public cu statut special – poliţist de frontieră în cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră C şi nu i-au fost acordate drepturile băneşti cuvenite în temeiul legii funcţionarilor publici, deşi instanţa supremă a statuat asupra acestei probleme.

Prin întâmpinare pârâta Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră C solicită respingerea acţiunii formulată de reclamantă cu motivaţia în esenţă că, actele normative ce au prevăzut acordarea primelor de concediu precum şi sporului de fidelitate au fost suspendate succesiv .

La termenul de judecată din 14 mai 2007 , instanţa din oficiu a pus în discuţia contradictorie a părţilor natura juridică a cauzei , având în vedere calitatea de funcţionar public a reclamantei.

Prin încheierea nr.952/14 mai 2007 T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a constată natura contencios administrativă a cauzei dispunând trimiterea acesteia spre competentă soluţionare Secţiei contencios administrativ a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a,reţinând aplicabilitatea în cauză a disp.art.2(1) lit.d Cod procedură civilă cu referire la Legea nr.188/1999 modificată.

Primind cauza spre competentă soluţionare T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a Secţia contencios administrativ procedează la înregistrarea acesteia sub nr.6210/118/29.06.2007 , în care pronunţă după examinarea probatoriului administrat Sentinţa civilă nr.1076/15.11.2007 , prin care , admite acţiunea formulată de reclamantă şi cererea de chemare în garanţie a Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF), formulată de pârâta M.I.R.A. , cu consecinţa obligării pârâţilor I.J.P.F. C şi M.I.R.A. la plata către reclamantă a primei de vacanţă aferentă anului 2005 şi sporului de fidelitate pentru perioada 15.02.2005 – 31.12.2005, sume ce vor fi actualizate în funcţie de rata inflaţiei, calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a drepturilor băneşti.

Totodată, s-a dispus obligarea MEF către pârâţii J. C şi MIRA la alocarea fondurilor necesare plăţii sumelor actualizate.

Pentru a pronunţa sus menţionata sentinţă, instanţa reţine în esenţă :

La data de 25.07.2007 M.F.P. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive şi respinge acţiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

La 23.08.2007 M.I.R.A. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi formulează cerere de chemare în garanţie M.E.F.

Prin încheierea din 15.11.2007 instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a M.F.P.

Pe fond , instanţa reţine că, în perioada 15.02.2005 – 28.02.2006 reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în calitate de funcţionar public în cadrul I.J.P.F. C.

Conform art. 6 din OG 38/2003 modificată şi completată, în raport de perioada desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională ordine publică şi siguranţă naţională în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, poliţiştilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariu de bază în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Prin OUG 118/2004 raportat la art. 2 acest drept a fost suspendat.

Art. 37 alin. 2 din OG 38/2003 arată că la plecarea în concediu de odihnă, poliţistul primeşte o primă de concediu egală cu salariu de bază din luna anterioară plecării în concediu.

Această prevedere a fost suspendată succesiv prin legile bugetului de stat.

Art. 18 din Legea 10/1972 dar şi art. 38 din Legea 53/2003 ce a adoptat Codul muncii şi prin care a fost abrogată Legea 10/1972 arată imperativ că drepturile persoanelor încadrate în muncă nu pot face obiectul vreunei tranzacţii, renunţări sau limitări, ele fiind apărate de stat împotriva încălcării.

La pronunţarea acestei sentinţe civile, se arată că , instanţa a avut în vedere şi Decizia XXII din 12.12.2005 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie.

Faţă de această decizie se reţine că, în perioada în care aplicarea acestei decizii a fost suspendată nu se poate considera că în perioada 2001 – 2006 acest drept nu a existat deoarece s-ar încălca principiul constituţional care garantează realizarea drepturilor acordate.

Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie arată că „astfel s-ar ajunge la situaţia ca un drept patrimonial a cărui existenţă este recunoscută să fie vidat de substanţa sa şi practic să devină lipsit de orice valoare”.

De aceea respectarea principiului încadrării în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul şi litera legii concomitent cu diminuarea oricărei tendinţe de reglementare a unor situaţii juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să nu poată fi obstaculaţi de a se bucura efectiv de acestea pentru perioada în care au fost prevăzute în lege.

Faţă de acest aspect instanţa admite acţiunea şi obliga pârâta către reclamant la plata primelor de vacanţă şi a sporului de fidelitate pe perioada 15.02.2005 – 31.12.2005, sume ce vor fi actualizate în funcţie de rata inflaţiei.

Se admite cererea de chemare în judecată şi se dispune obligarea M.E.F. către I.J.P.F. şi M.I.R.A. la alocarea fondurilor necesare plăţii sumelor actualizate pentru următoarele considerente.

Art. 57 din OG 38/2004 arată că acordarea drepturilor băneşti reglementate de ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual.

HG 208/2005 arată că bugetul de stat este gestionat de M.E.F. care virează M.I.R.A. sumele necesare efectuării plăţii.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs Ministerul Economiei şi Finanţelor prin D.G.F. C criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub aspectul modului în care a fost soluţionată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a MEF susţinându-se că, această instituţie nu trebuie confundată cu Statul Român ori cu, bugetul de stat.

Se arată că, MEF răspunde de elaborarea proiectului de buget pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestor bugete, precum şi a proiectelor bugetelor locale, respectând procedura reglementată în Legea finanţelor publice , astfel încât , nu are atribuţii în angajarea şi salarizarea reclamantei, ce are raporturi de muncă cu MIRA , fără ca N. să fie implicată în vreun fel.

Recursul este fondat urmând a fi admis, apreciază Curtea, pentru următoarele considerente în esenţă:

În perioada 15.02.2005 – 28.02.2006 reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în calitate de funcţionar public în cadrul I.J.P.F. C.

Conform art. 6 din OG 38/2003 modificată şi completată, în raport de perioada desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională ordine publică şi siguranţă naţională în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, poliţiştilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariu de bază în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Ulterior prin acte normative având ca obiect legile bugetului de stat s-a dispus suspendarea succesivă a dispoziţiilor referitoare la acordarea sporului de fidelitate şi a primei de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, astfel cum s-a statuat în conţinutul art.37 alin.2 din OG nr.38/2003.

Cu toate acestea , legiuitorul a înţeles a reţine în conţinutul art. 18 din Legea 10/1972 dar şi art. 38 din Legea 53/2003 ce a adoptat Codul muncii abrogarea Legii 10/1972 arătând imperativ că drepturile persoanelor încadrate în muncă nu pot face obiectul vreunei tranzacţii, renunţări sau limitări, ele fiind apărate de stat împotriva încălcării.

Faţă de considerentele sus expuse, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a procedat la admiterea acţiunii formulată de reclamantă , sub aspectul dreptului cuvenit, cum de altfel a apreciat şi în legătură cu perioada pentru care se acordă aceste drepturi , odată ce, prin decizia nr.XII /05.02.2007 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie se stabileşte că, aceasta este datorată în temeiul OG nr.38/2003 pentru anii 2004-2006, reclamanta urmând a beneficia de sumele corespunzătoare, actualizate de la naşterea dreptului şi până la plata efectivă.

O ultimă subliniere trebuie făcută în legătură cu OUG nr.146/2007 ce dezleagă modalitatea de plată a sumelor corespunzătoare primei de vacanţă pentru perioade în care nu au existat fonduri alocate special cu această destinaţie.

Curtea reţine că, susţinerile recurentei Ministerul Economiei şi Finanţelor sunt fondate sub aspectul modului de soluţionare a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive deoarece această instituţie această instituţie nu trebuie confundată cu Statul Român ori cu, bugetul de stat, ea răspunde de elaborarea proiectului de buget pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestor bugete, precum şi a proiectelor bugetelor locale, respectând procedura reglementată în Legea finanţelor publice , astfel încât , nu are atribuţii în angajarea şi salarizarea reclamantei, ce are raporturi de muncă cu MIRA , fără ca N. să fie implicată în vreun fel.

Cu alte cuvinte, obligaţia de plată a drepturilor băneşti respective revine instituţiei cu care reclamanta are raporturi juridice, recurenta neavând raporturi juridice cu persoana care solicită plata drepturilor băneşti respective.

Astfel, potrivit art.19 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice , în domeniul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia de a „coordona acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, şi anume : pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare , precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie.”

Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice nu este obligat în mod direct la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale către potenţialii reclamanţi , deoarece potrivit dispoziţiilor art.34 din Legea nr.500/2002 ordonatorii principali de credite au obligaţia ca până la data de 15 iulie a fiecărui an să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta , pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii trei ani , însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

Pentru toate considerentele sus expuse , admiţând recursul în temeiul art.312 Cod procedură civilă, Curtea modifică în parte sentinţa recurată în sensul respingerii cererii de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice pentru lipsă calitate procesuală pasivă, menţinând celelalte dispoziţii cuprinse în sentinţa recurată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul în contencios administrativ declarat de recurentul pârât - MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE C – cu sediul în C, Bd.I.(...).(...), nr.18, jud.C, împotriva sentinţei civile nr.1076/15.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator - O. V. E. – domiciliat în Cernavodă,(...), (...)A, .A, .11, jud.C,intimaţii MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR – cu sediul în B, sect.1, E. S., nr.1A, INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA C – cu sediul în C,(...), jud.C, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – cu sediul în B, sect.5,(...) intimatul chemat în garanţie MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR PUBLICE – cu sediul în B, sect.5,(...).

Modifică sentinţa în sensul că respinge cererea de chemare în garanţie formulată de MIRA împotriva M.E.F.P. pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 aprilie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

F. D. H. E. B.a E.

 

 

 

Grefier,

B.a O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.jud.hot.M.C

Red.jud.dec.G.E./05.05.2008

Tehnoredact.gref.A.N./05.05.2008

4 exemplare

Toate spetele


Sus ↑